47. Інфраструктура страховика та її характеристика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Значну роль у перерозподілі грошових коштів на фінансовому ринку України покликані відігравати у майбутньому страхові ком-панії та організації, що належать до найбільших інституціональних інвесторів. У сукупності вони утворюють страховий ринок країни. Макроекономічний аналіз свідчить, що Україна до 2000 року ма-тиме високі темпи розвитку такого виду фінансово-економічної діяльності, як страхування. З його допомогою, як переконує світо-вий досвід, можна успішно вирішувати проблеми соціального роз-витку.

Процес становлення інфраструктури страхового ринку на сучас-ному етапі відбувається нерівно. Поряд зі становленням і зміцнен-ням одних страхових компаній спостерігається розпад, банкрутство чи відкликання ліцензії в інших.

Лідерами серед регіонів за сумою зібраних платежів за всіма видами страхування (крім страхування життя) є страхові організації, зареєстро-вані у м. Києві та Київській області (61 %), Донецькій (9,6), Дніпропе-тровській (6,7) та Одеській (5,1) областях. Серед страхових організацій лідируюче положення стабільно займають НАСК «Оранта», ВАТ УСК «Гарант-авто» (Київ), УАСК «АСКА» (Донецьк). Із страхування жит-тя 71 % страхових платежів зібрано одним страховиком – АТЗТ «Інто»

Страхування в запитаннях та відповідях

(Одеса) [78]. У сфері вітчизняного страхування переважають компанії з відносно невеликими можливостями щодо прийняття ризиків. Така тен-денція гальмує збільшення масштабів надання відповідних послуг, що знижує довіру клієнтів до страхувальників (табл. 2).

ТаблицяРейтинг регіонів зі кількістю зібраних платежів

 

Відставання рівня страхування від світових стандартів перешко-джає активному залученню в економіку регіонів іноземних інвести-цій, які могли б бути дуже вигідними для інвестиційно привабливих областей. Удосконалення інфраструктури страхового ринку потре-бують насамперед ті області, які мають найменшу питому частку на страховому ринку: Кіровоградська, Волинська, Чернівецька, а осо-бливо Херсонська – єдина область, що не має жодної зареєстрованої страхової організації.

Проблеми, з якими стикаються страхові компанії, спричинені об’єктивними та суб’єктивними факторами. До об’єктивних нале-жать такі: наявна, хоч і керована, інфляція, економічний спад, що триває; жорстка конкуренція, яка іноді набуває потворних форм; відносно високий рівень безробіття, що провокує пожвавлення кримінальних елементів; використання застарілих, які містять зна-чний відсоток ризику, економічно «брудних» технологій; недоско-налі законодавчі акти тощо. Суб’єктивні фактори – це «захоплення» страховими компаніями ринку, що не узгоджується з рівнем їхньої реальної платоспроможності; недостатньо високий професіоналізм кадрів; відносно вузький діапазон ризиків, які страхуються (одно-рідний страховий портфель); відсутність практики перестрахуван-ня.

Модуль Нинішній етап переходу до ринкової економіки потребує жорсткого додержання дисциплінарних процедур, які ще недостатньо розроблені та слабко функціонують. Необхідно створити професійні стандарти як для рівнів страхування (страхування – перестрахування – ретроцесія), так і для ієрархії службових функцій (агент – брокер – андерайтер). Державна служба нагляду повинна створювати в регіонах своєрідний фільтр, який не допускатиме на страховий ринок «ефемерних» і «ті-ньових» компаній. Тільки після врахування і усунення вищеозначених проблем може йти мова, особливо на рівні регіонів, про вдосконалення страхового ринку та його ринкової інфраструктури.

Необхідно вирішити проблему збільшення місткості національ-ного страхового ринку, об’єднання розрізнених страхових фондів компаній. Ця проблема може бути розв’язана завдяки розвитку та-кої його складової, як перестрахування. Перспективи розвитку пере-страхування в Україні пов’язані з розвитком страхових посередників (їхню діяльність регламентує тільки Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.96 № 111523 «Про порядок впровадження діяль-ності страховими посередниками»), створенням їхніх центральних та регіональних об’єднань. Аналізуючи ситуацію, яка склалася на страховому ринку, необхідно відзначити, що на ньому відсутня інф-раструктура страхового посередницького ринку (СПР).

Проблемою на шляху становлення інститутів цього сегмента слід вважати відсутність державної концепції та програми створення інсти-туту страхових посередників; ігнорування ролі страхового посередни-ка в підвищенні якості страхових послуг; відсутність страхової куль-тури як у населення, так і в керівників підприємств і фірм; негативне ставлення суспільства до посередництва в цілому і до страхування без-посередньо. В основі створення інфраструктури СПР повинні лежати такі принципи: самофінансування, професіоналізм, демократичність, аполітичність, толерантність, порядність.