Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
47. Інфраструктура страховика та її характеристика : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

47. Інфраструктура страховика та її характеристика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Значну роль у перерозподілі грошових коштів на фінансовому ринку України покликані відігравати у майбутньому страхові ком-панії та організації, що належать до найбільших інституціональних інвесторів. У сукупності вони утворюють страховий ринок країни. Макроекономічний аналіз свідчить, що Україна до 2000 року ма-тиме високі темпи розвитку такого виду фінансово-економічної діяльності, як страхування. З його допомогою, як переконує світо-вий досвід, можна успішно вирішувати проблеми соціального роз-витку.

Процес становлення інфраструктури страхового ринку на сучас-ному етапі відбувається нерівно. Поряд зі становленням і зміцнен-ням одних страхових компаній спостерігається розпад, банкрутство чи відкликання ліцензії в інших.

Лідерами серед регіонів за сумою зібраних платежів за всіма видами страхування (крім страхування життя) є страхові організації, зареєстро-вані у м. Києві та Київській області (61 %), Донецькій (9,6), Дніпропе-тровській (6,7) та Одеській (5,1) областях. Серед страхових організацій лідируюче положення стабільно займають НАСК «Оранта», ВАТ УСК «Гарант-авто» (Київ), УАСК «АСКА» (Донецьк). Із страхування жит-тя 71 % страхових платежів зібрано одним страховиком – АТЗТ «Інто»

Страхування в запитаннях та відповідях

(Одеса) [78]. У сфері вітчизняного страхування переважають компанії з відносно невеликими можливостями щодо прийняття ризиків. Така тен-денція гальмує збільшення масштабів надання відповідних послуг, що знижує довіру клієнтів до страхувальників (табл. 2).

ТаблицяРейтинг регіонів зі кількістю зібраних платежів

 

Відставання рівня страхування від світових стандартів перешко-джає активному залученню в економіку регіонів іноземних інвести-цій, які могли б бути дуже вигідними для інвестиційно привабливих областей. Удосконалення інфраструктури страхового ринку потре-бують насамперед ті області, які мають найменшу питому частку на страховому ринку: Кіровоградська, Волинська, Чернівецька, а осо-бливо Херсонська – єдина область, що не має жодної зареєстрованої страхової організації.

Проблеми, з якими стикаються страхові компанії, спричинені об’єктивними та суб’єктивними факторами. До об’єктивних нале-жать такі: наявна, хоч і керована, інфляція, економічний спад, що триває; жорстка конкуренція, яка іноді набуває потворних форм; відносно високий рівень безробіття, що провокує пожвавлення кримінальних елементів; використання застарілих, які містять зна-чний відсоток ризику, економічно «брудних» технологій; недоско-налі законодавчі акти тощо. Суб’єктивні фактори – це «захоплення» страховими компаніями ринку, що не узгоджується з рівнем їхньої реальної платоспроможності; недостатньо високий професіоналізм кадрів; відносно вузький діапазон ризиків, які страхуються (одно-рідний страховий портфель); відсутність практики перестрахуван-ня.

Модуль Нинішній етап переходу до ринкової економіки потребує жорсткого додержання дисциплінарних процедур, які ще недостатньо розроблені та слабко функціонують. Необхідно створити професійні стандарти як для рівнів страхування (страхування – перестрахування – ретроцесія), так і для ієрархії службових функцій (агент – брокер – андерайтер). Державна служба нагляду повинна створювати в регіонах своєрідний фільтр, який не допускатиме на страховий ринок «ефемерних» і «ті-ньових» компаній. Тільки після врахування і усунення вищеозначених проблем може йти мова, особливо на рівні регіонів, про вдосконалення страхового ринку та його ринкової інфраструктури.

Необхідно вирішити проблему збільшення місткості національ-ного страхового ринку, об’єднання розрізнених страхових фондів компаній. Ця проблема може бути розв’язана завдяки розвитку та-кої його складової, як перестрахування. Перспективи розвитку пере-страхування в Україні пов’язані з розвитком страхових посередників (їхню діяльність регламентує тільки Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.96 № 111523 «Про порядок впровадження діяль-ності страховими посередниками»), створенням їхніх центральних та регіональних об’єднань. Аналізуючи ситуацію, яка склалася на страховому ринку, необхідно відзначити, що на ньому відсутня інф-раструктура страхового посередницького ринку (СПР).

Проблемою на шляху становлення інститутів цього сегмента слід вважати відсутність державної концепції та програми створення інсти-туту страхових посередників; ігнорування ролі страхового посередни-ка в підвищенні якості страхових послуг; відсутність страхової куль-тури як у населення, так і в керівників підприємств і фірм; негативне ставлення суспільства до посередництва в цілому і до страхування без-посередньо. В основі створення інфраструктури СПР повинні лежати такі принципи: самофінансування, професіоналізм, демократичність, аполітичність, толерантність, порядність.