Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
45. Особливост і роботи товариств взаємного страхування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

45. Особливост і роботи товариств взаємного страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Товариство взаємного страхування є юридичною особою-страховиком, створене відповідно до Закону України «Про страху-вання» з метою страхування ризиків членів цього товариства.

Члени товариства взаємного страхування є учасниками цього товариства (далі – члени товариства).

Страхувальниками товариства взаємного страхування можуть бути члени цього товариства – юридичні особи та дієздатні грома-дяни, якщо це передбачено його установчими документами.

Відповідальністю товариства взаємного страхування є зобов'язання щодо виплати страхових сум та страхових відшкоду-вань членам цього товариства в разі настання страхових випадків. При цьому загальні зобов'язання товариства взаємного страхування визначаються як сума зобов'язань щодо страхових ризиків усіх чле-нів цього товариства, страхування яких передбачено договором між ними. Відповідно до цього страховою сумою є сума, в межах якої про-Модуль вадяться виплати у разі настання страхових випадків для кожного з членів товариства.

Страховим платежем (внеском, премією) члена товариства є ко-шти, внесені ним до товариства взаємного страхування у розмірах, визначених керівним органом товариства як плата за страхування своїх страхових ризиків у цьому товаристві. Сплата страхового пла-тежу здійснюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні члена товариства, крім випадків, передбачених зако-нодавством України. Страховий платіж члена товариства на кожну конкретну дату його внесення може не відповідати страховому ри-зику цього члена за умови, що сума загальних внесків усіх членів товариства забезпечує можливість створення необхідних страхових резервів, що відповідають загальним зобов'язанням товариства вза-ємного страхування.

Рішення про розмір та терміни сплати страхового внеску кож-ного окремого члена товариства визначається в порядку, встановле-ному керівним органом товариства взаємного страхування залежно від фінансового становища кожного члена товариства відповідно до умов, визначених в укладеному між членами товариства та товари-ством взаємного страхування договорі.

Кожний член товариства за умови виконання ним усіх зобов'язань перед товариством взаємного страхування незалежно від суми страхового внеску має право отримати повністю необхідне страхове відшкодування в разі настання страхового випадку.

Члени товариства укладають з товариством взаємного страху-вання договір страхування, в якому об'єкти страхування, страхові суми, порядок їх виплати та порядок внесення страхових платежів визначаються з урахуванням особливостей кожного члена товари-ства. В договорі страхування може передбачатися внесення одним з членів товариства повністю або частково платежів за інших чле-нів. У разі ліквідації одного із страхувальників – члена товариства або його виходу із складу цього товариства договір між іншими його членами не втрачає чинності.

Члени товариства на підтвердження приєднання до договору страхування отримують сертифікат, порядок видачі якого вста-новлює Державна комісія з регулювання ринків фінансових по-слуг.

Страхування в запитаннях та відповідях

Правила страхування розробляються товариством взаємного страхування і включаються до договору, зазначеного у пунктах 5 і 6 цього Положення.

Товариство взаємного страхування формує загальні страхові резерви для виплати ним майбутніх страхових сум та страхових від-шкодувань за зобов'язаннями всіх його членів.

Після виплати страхової суми або страхового відшкодування розмір резерву повинен бути відновлений і відповідати страховим зобов'язанням. Товариство взаємного страхування у порядку, вста-новленому договором, зазначеним у пункті 5 і 6 цього Положення, забезпечує внесення додаткових платежів своїми членами для від-новлення розміру резерву.

Умови виходу з товариства взаємного страхування передбача-ються в його установчих документах. Кожному члену товариства в разі його виходу із товариства повертається частина його внеску на умовах, передбачених статею 27 Закону України «Про страхуван-ня».