Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
40. Поняття про страхову систему як частину сфери послуг : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

40. Поняття про страхову систему як частину сфери послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Автоматизація страхової справи залежить насамперед від змі-ни форм взаємодії машини і користувача. На початковому етапі використання ЕОМ переважно вирішувалися завдання, що фор-мували дані про результати діяльності страхової організації за звітний період. ЕОМ використовувалися в режимі пакетного об-роблення, затримувалося прийняття рішення та виключалася ро-бота страхувальників з клієнтами в реальному масштабі часу. Ста-новище змінилося, коли значна частина комп’ютерів у страхових компаніях, що використовувалися, були задіяні в розподіленій обчислювальній системі. Очевидна перевага розподілених систем – принципово вища надійність, необхідна надлишковість інформа-ції. Під надійністю будемо розуміти здатність системи виконувати свої функції відмови окремих елементів апаратури і неповної до-ступності даних.

Основою підвищеної надійності розподілених систем є обгрун-тована надлишковість інформації. Надлишковість даних страхо-вої компанії, що зберігаються, проявляється в тому, що в розподі-лених базах деякі набори даних можуть дублюватися на декількох серверах, так що при відмові одного з них дані все одно залишать-ся доступними. Для філіалів страхової компанії, крім надійності та надлишковості, розподілені системи дають можливість сумісно використовувати інформаційні, програмні та технічні ресурси, які забезпечують засоби зв’язку з іншими філіалами, а також гнучкість розподілу робіт по всій системі.

Розподілені системи в страховій діяльності будуються на осно-ві автоматизованих робочих місць спеціалістів, що з’єднувалися каналами зв’язку в обчислювальні мережі багатопроцесорних комп’ютерів і багатомашинних обчислювальних комплексів. Авто-матизовані робочі місця оснащуються персональними комп’ютерами та прикладними програмами, які призначаються для забезпечення окремих функцій (розрахунок заробітної плати, облік страхових полісів) або блоків функцій, наприклад, бухгалтерських операцій, інвестицій та ін. Усі автоматизовані робочі місця під’єднуються до потужнішого серверу. В таких умовах забезпечується багатокорис-тувацька робота з різними чи одними й тими самими програмами та наборами даних. Це дає змогу усунути надлишковість та суперечли-Страхування в запитаннях та відповідях

вість даних, а також втрати та спотворення. Практикується робота для користувачів з числа співробітників компанії по паролю, тобто дозволяється працювати тим, хто має відповідні повноваження.

Поява подібних систем, які здійснюють страхування в галу-зі фінансово-кредитної діяльності, пояснюється насамперед тим, що ці системи потенційно мають краще співвідношення «продук-тивність – вартість». Технічний прогрес привів до появи дешевих та потужних персональних комп’ютерів та високошвидкісних за-собів зв’язку. Страховим компаніям стало вигідним закуповувати декілька комп’ютерів середнього класу і зв’язувати їх у мережу, що в ринкових умовах забезпечує швидке технічне оснащення заново створюваних організацій. Широке використання розподілених об-числювальних систем у страховій справі визначає характер самих прикладних завдань та організацію їх вирішення. Співробітники, відділи, філіали страхової компанії, окремі споживачі інформації (агенти, брокери), як правило, розташовані на деякій території. Ці користувачі достатньо автономно вирішують свої завдання, а тому зацікавлені у використанні власних обчислювальних ресурсів. Але вирішувані ними завдання тісно взаємопов’язані, тому їх обчислю-вальні засоби повинні поєднуватися в єдину систему. Адекватним рішенням у такій ситуації є лише використання обчислювальних мереж (локальних, глобальних).

Використання обчислювальних систем в страховій діяльності забезпечує підвищення ефективності роботи за рахунок скорочення термінів обробки інформації, збільшення аналітичних можливос-тей, що відбивається насамперед на збільшенні прибутків компанії. Саме завдяки впровадженню автоматизованих інформаційних сис-тем і технологій в страховій справі забезпечується конкурентоспро-можність страхових послуг, збільшується частка компанії на страхо-вому ринку. Ці переваги пояснюються певними причинами.

Отримуючи легкий і повніший доступ до інформації, співробіт-ники приймають обґрунтовані рішення за рахунок високої досто-вірності та оперативності. Наявність мережі зменшує потребу стра-хових компаній в інших формах передачі інформації, наприклад за допомогою телефону та пошти. Таким чином досягається не тільки обгрунтованість висновків, підвищення точності і достовірності ре-зультатів, але й зменшення затрат часу, трудових та вартісних за-трат для прийняття рішення, покращується обслуговування клієн-тів страхових компаній. Не менш важливим є можливість сумісного

Модуль використання дорогої апаратури. Декілька користувачів можуть сумісно використовувати модем, комп’ютер-серверу, інше облад-нання. У користувача створюється ілюзія, що ці ресурси під’єднані безпосередньо до комп’ютера, оскільки для їхнього використання непотрібні додаткові зусилля. Мережі надають страховій компанії свободу у виборі місць територіального розміщення їхніх філій, тобто дозволяють компаніям використовувати не тільки філій, а й робочі місця страхувальників і спеціалістів там, де вони найефек-тивніші для виконання страхових операцій. Немаловажне значення має широке використання страхувальниками переносних (мобіль-них) персональних комп’ютерів (notebook).