39. Визначення страхової компанії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Страхова компанія – це юридична оформлена одиниця підпри-ємницької діяльності, яка бере на себе зобов 'язання страховика і має на це відповідну ліцензію.

Страховик – юридична особи (акціонерне, повне, командит-не товариство або товариство з додатковою відповідальністю), що одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхо-вої діяльності.

В Україні, як і в багатьох інших державах, основу страхової сис-теми становлять компанії у вигляді акціонерних товариств.

Акціонерне страхове товариство (корпорація) – це тип компанії, яка створюється і діє зі статутним капіталом, поділеним на певну кількість часток – акцій. Оплачена акція дає право її власникові на участь в управлінні товариством і отримання частини прибутку у формі дивідендів.

У самій основі акціонерного товариства закладені переваги цього виду компанії. Акціонерна форма нагромадження статутного капіталу дає змогу залучати до страхової індустрії багатьох юриМодуль дичних і фізичних осіб, зацікавлених вигідно розмістити свої інвес-тиції. Страхова індустрія за умови обгрунтованого державного регу-лювання має всі можливості для отримання прибутку на одиницю акціонерного капіталу на рівні, не нижчому від середнього за всіма галузями бізнесу. У разі несприятливих наслідків діяльності кон-кретного страховика втрата відносно невеликих внесків до компанії не потягне за собою банкрутства самих акціонерів.

Акціонерні товариства бувають закритого і відкритого типу. В Україні у страховій індустрії переважають акціонерні товариства за-критого типу. Це пояснюється кількома мотивами.

По-перше, створення відкритих акціонерних товариств трива-лий час стримувалося низькими вимогами до розміру статутного фонду страховика і відсутністю розвинутого ринку цінних паперів.

По-друге, як уже зазначалося, українське законодавство не пе-редбачає можливості створення страхової компанії у вигляді ТОВ.

По-третє, статус закритого товариства дає змогу контролювати поширення акцій серед певної категорії учасників страхової компа-нії, що може відповідати інтересам засновників.

По-четверте, процедура створення закритого акціонерного това-риства істотно спрощена, що дає змогу економити час і кошти.

Перспективнішими для страхової індустрії є відкриті акціонерні товариства. Це компанії, що орієнтуються на великі обсяги страхо-вих послуг. Вони потребують пошуків коштів у багатьох власників, які здебільшого не схильні до активної участі в керівництві компа-нією. Залучати кошти таких осіб удається завдяки продажу компа-ніями акцій на фондовому ринку. Нині вживаються заходи щодо збільшення статутного фонду, стимулювання й прискорення орга-нізаційного оформлення продажу і купівлі акцій та інших цінних паперів. Тому є всі підстави очікувати, що акціонерні товариства відкритого типу незабаром посядуть і утримуватимуть провідне місце на страховому ринку.

За територією обслуговування компанії можна поділити на міс-цеві, регіональні, національні та транснаціональні. На жаль, нині практично немає статистики укладених договорів кожною компані-єю в межах області. Ліцензії майже всім компаніям видані з правом здійснення діяльності на території всієї країни. Тому важко виокре-мити страховиків, які діють лише в межах певного регіону.

Досвід країн Європейського Союзу показує, що на вищому ета-пі свого розвитку страхування об'єктивно потребує виходу за межі

Страхування в запитаннях та відповідях

країни. Це вигідно страховикові – ризики територіально розосеред-жуються, зростає обсяг продажу полісів, а отже, можливість одер-жати прибуток. Певні переваги очікують і на страхувальників: вони отримують страхові послуги нерідко вищої якості і за порівняно нижчу плату та в необхідному регіоні.

Відповідно до Угоди про співробітництво і партнерство України з кра-їнами ЄС з червня 1999 року іноземні інвестори дістали право організову-вати страхові компанії або їх філії на території нашої держави. Страхова діяльність дозволена виключно резидентам України. Ними можуть бути і компанії, створені й зареєстровані в Україні іноземними інвесторами.

Однією з головних умов підвищення конкурентоспроможності вітчизняних страховиків є нарощування фінансового і кадрового потенціалу компаній, створення механізму стимулювання попиту на страхові послуги, посилення боротьби з фінансовими махіна-ціями, а також створення клімату довір'я до страховиків, надання страховикам можливостей здійснювати ефективну інвестиційну ді-яльність. У попередніх розділах уже зазначалося, що страхування є об'єктивно необхідним атрибутом ринкової економіки. Від його роз-витку виграють фізичні та юридичні особи, більше доходів отримує бюджет. Отже, тривале відставання в розвитку страхової індустрії може відчутно гальмувати розвиток ринкової економіки в цілому.

Порядок створення нових або реорганізації існуючих страхових компаній регулюється як загальними законами (про підприємниць-ку діяльність, реєстрацію та ліцензування юридичних осіб, виконан-ня грошово-валютних операцій, рух цінних паперів і т. ін.), так і за-конодавством, що стосується особливостей страхової діяльності.

Процес створення страхової компанії можна поділити на два етапи: формування юридичної особи і надання їй статусу страховика. Безпе-речно, ці етапи тісно взаємозв'язані, що відбивається в установчих до-кументах, розмірі статутного фонду, визначенні сфер діяльності тощо.

Юридичні особи (крім банків) мають бути зареєстровані в ад-міністраціях за місцем розташування. Компанія, котра отримала реєстраційне посвідчення як підприємницька структура, може ви-конувати певні фінансові операції, пов'язані з формуванням ста-тутного фонду, підготовкою офісу, розміщенням тимчасово вільних грошових коштів. Але на цьому етапі компанія ще не є страховиком. Вона набуває такого статусу тільки після внесення її до Державного реєстру страховиків та видачі їй ліцензії на право здійснення певних видів страхування.

Модуль