Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
39. Визначення страхової компанії : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

39. Визначення страхової компанії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Страхова компанія – це юридична оформлена одиниця підпри-ємницької діяльності, яка бере на себе зобов 'язання страховика і має на це відповідну ліцензію.

Страховик – юридична особи (акціонерне, повне, командит-не товариство або товариство з додатковою відповідальністю), що одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхо-вої діяльності.

В Україні, як і в багатьох інших державах, основу страхової сис-теми становлять компанії у вигляді акціонерних товариств.

Акціонерне страхове товариство (корпорація) – це тип компанії, яка створюється і діє зі статутним капіталом, поділеним на певну кількість часток – акцій. Оплачена акція дає право її власникові на участь в управлінні товариством і отримання частини прибутку у формі дивідендів.

У самій основі акціонерного товариства закладені переваги цього виду компанії. Акціонерна форма нагромадження статутного капіталу дає змогу залучати до страхової індустрії багатьох юриМодуль дичних і фізичних осіб, зацікавлених вигідно розмістити свої інвес-тиції. Страхова індустрія за умови обгрунтованого державного регу-лювання має всі можливості для отримання прибутку на одиницю акціонерного капіталу на рівні, не нижчому від середнього за всіма галузями бізнесу. У разі несприятливих наслідків діяльності кон-кретного страховика втрата відносно невеликих внесків до компанії не потягне за собою банкрутства самих акціонерів.

Акціонерні товариства бувають закритого і відкритого типу. В Україні у страховій індустрії переважають акціонерні товариства за-критого типу. Це пояснюється кількома мотивами.

По-перше, створення відкритих акціонерних товариств трива-лий час стримувалося низькими вимогами до розміру статутного фонду страховика і відсутністю розвинутого ринку цінних паперів.

По-друге, як уже зазначалося, українське законодавство не пе-редбачає можливості створення страхової компанії у вигляді ТОВ.

По-третє, статус закритого товариства дає змогу контролювати поширення акцій серед певної категорії учасників страхової компа-нії, що може відповідати інтересам засновників.

По-четверте, процедура створення закритого акціонерного това-риства істотно спрощена, що дає змогу економити час і кошти.

Перспективнішими для страхової індустрії є відкриті акціонерні товариства. Це компанії, що орієнтуються на великі обсяги страхо-вих послуг. Вони потребують пошуків коштів у багатьох власників, які здебільшого не схильні до активної участі в керівництві компа-нією. Залучати кошти таких осіб удається завдяки продажу компа-ніями акцій на фондовому ринку. Нині вживаються заходи щодо збільшення статутного фонду, стимулювання й прискорення орга-нізаційного оформлення продажу і купівлі акцій та інших цінних паперів. Тому є всі підстави очікувати, що акціонерні товариства відкритого типу незабаром посядуть і утримуватимуть провідне місце на страховому ринку.

За територією обслуговування компанії можна поділити на міс-цеві, регіональні, національні та транснаціональні. На жаль, нині практично немає статистики укладених договорів кожною компані-єю в межах області. Ліцензії майже всім компаніям видані з правом здійснення діяльності на території всієї країни. Тому важко виокре-мити страховиків, які діють лише в межах певного регіону.

Досвід країн Європейського Союзу показує, що на вищому ета-пі свого розвитку страхування об'єктивно потребує виходу за межі

Страхування в запитаннях та відповідях

країни. Це вигідно страховикові – ризики територіально розосеред-жуються, зростає обсяг продажу полісів, а отже, можливість одер-жати прибуток. Певні переваги очікують і на страхувальників: вони отримують страхові послуги нерідко вищої якості і за порівняно нижчу плату та в необхідному регіоні.

Відповідно до Угоди про співробітництво і партнерство України з кра-їнами ЄС з червня 1999 року іноземні інвестори дістали право організову-вати страхові компанії або їх філії на території нашої держави. Страхова діяльність дозволена виключно резидентам України. Ними можуть бути і компанії, створені й зареєстровані в Україні іноземними інвесторами.

Однією з головних умов підвищення конкурентоспроможності вітчизняних страховиків є нарощування фінансового і кадрового потенціалу компаній, створення механізму стимулювання попиту на страхові послуги, посилення боротьби з фінансовими махіна-ціями, а також створення клімату довір'я до страховиків, надання страховикам можливостей здійснювати ефективну інвестиційну ді-яльність. У попередніх розділах уже зазначалося, що страхування є об'єктивно необхідним атрибутом ринкової економіки. Від його роз-витку виграють фізичні та юридичні особи, більше доходів отримує бюджет. Отже, тривале відставання в розвитку страхової індустрії може відчутно гальмувати розвиток ринкової економіки в цілому.

Порядок створення нових або реорганізації існуючих страхових компаній регулюється як загальними законами (про підприємниць-ку діяльність, реєстрацію та ліцензування юридичних осіб, виконан-ня грошово-валютних операцій, рух цінних паперів і т. ін.), так і за-конодавством, що стосується особливостей страхової діяльності.

Процес створення страхової компанії можна поділити на два етапи: формування юридичної особи і надання їй статусу страховика. Безпе-речно, ці етапи тісно взаємозв'язані, що відбивається в установчих до-кументах, розмірі статутного фонду, визначенні сфер діяльності тощо.

Юридичні особи (крім банків) мають бути зареєстровані в ад-міністраціях за місцем розташування. Компанія, котра отримала реєстраційне посвідчення як підприємницька структура, може ви-конувати певні фінансові операції, пов'язані з формуванням ста-тутного фонду, підготовкою офісу, розміщенням тимчасово вільних грошових коштів. Але на цьому етапі компанія ще не є страховиком. Вона набуває такого статусу тільки після внесення її до Державного реєстру страховиків та видачі їй ліцензії на право здійснення певних видів страхування.

Модуль