Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
38. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

38. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Договір страхування є правовим документом, який опосередко-вує процес надання страхової послуги страховиком страхувальни-кові.

При укладенні договору страхування відносини клієнта та стра-хової компанії будуються за такою схемою.

Відносини починаються з того, що клієнт подає за формою, встановленою страховою компанією, письмову заяву, в якій має до-вести як свій інтерес в об'єкті страхування, так і волевиявлення до укладання договору страхування. Заява містить перелік питань, на які страхувальник має відповісти чесно та якомога точніше. Подану заяву страховик може прийняти або відхилити залежно від змісту наведеної в ній інформації.

Отримавши заяву, страховик проводить андерайтинг, тобто ви-рішує питання щодо прийняття цього об'єкта на страхування. Анде-райтинг – це комплексна діяльність страховика з ідентифікації, ана-лізу, оцінювання ризиків та визначення можливості страхування, вибору оптимального страхового покриття, перевірки відповідності ризиків збалансованості страхового портфеля.

Договір страхування укладається в письмовій формі. У ст. 981 Цивільного кодексу України визначено, що в разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір недійсний. Законодавством визначені реквізити, які повинні міститися в дого-ворі страхування:

-          назва документа;

-          назва та адреса страховика;

-          прізвище, ім'я, по батькові або назва страхувальника та застра-хованої особи, їх адреси та дати народження;

-          прізвище, ім'я, по батькові, дата народження або назва вигодона-бувача та його адреса;

-          зазначення об'єкта страхування;

-          розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж до-говір страхування життя;

-          Модуль розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат за до-говором страхування життя;

-          перелік страхових випадків;

-          розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати;

-          страховий тариф;

-          строк дії договору;

-          порядок зміни і припинення дії договору;

-          умови здійснення страхової виплати;

-          причини відмови у страховій виплаті;

-          права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;

-          інші умови за згодою сторін;

-          підписи сторін. Законодавство встановлює певні зобов'язання як для страхової

компанії, так і для страхувальника під час укладання і дії договору страхування.

Згідно з чинним законодавством, страховик зобов'язаний:

-          ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

-          протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настан-ня страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхового відшкодування страхувальнику;

-          при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату (страхове відшкодування) у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здій-снення страхової виплати шляхом сплати страхувальнику не-устойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами до-говору страхування;

-          відшкодувати витрати, понесені страхувальником у разі настан-ня страхового випадку щодо запобігання або зменшення збит-ків, якщо це передбачено умовами договору;

-          за заявою страхувальника в разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна пе-реукласти з ним договір страхування;

-          тримати в таємниці відомості про страхувальника та його май-новий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також

інші обов'язки страховика.

Страхування в запитаннях та відповідях

Обов'язки страхувальника:

-          своєчасне внесення страхових платежів;

-          при укладанні договору страхування надати інформацію стра-ховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне зна-чення для оцінювання страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

-          повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо цього об'єкта страхування. Згідно зі ст. 989 Цивільного ко-дексу України, якщо страхувальник не повідомив страховикові про те, що об'єкт уже застрахований, новий договір є недійсним;

-          вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завда-них унаслідок настання страхового випадку;

-          повідомити страховикові про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування. Умовами договору страхування можуть бути передбачені й інші

обов'язки страхувальника.

Отже, дія договору страхування вимагає від сторін – страху-вальника і страховика – дотримуватися встановлених норм, які вка-зують на їхні права й обов'язки.