38. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Договір страхування є правовим документом, який опосередко-вує процес надання страхової послуги страховиком страхувальни-кові.

При укладенні договору страхування відносини клієнта та стра-хової компанії будуються за такою схемою.

Відносини починаються з того, що клієнт подає за формою, встановленою страховою компанією, письмову заяву, в якій має до-вести як свій інтерес в об'єкті страхування, так і волевиявлення до укладання договору страхування. Заява містить перелік питань, на які страхувальник має відповісти чесно та якомога точніше. Подану заяву страховик може прийняти або відхилити залежно від змісту наведеної в ній інформації.

Отримавши заяву, страховик проводить андерайтинг, тобто ви-рішує питання щодо прийняття цього об'єкта на страхування. Анде-райтинг – це комплексна діяльність страховика з ідентифікації, ана-лізу, оцінювання ризиків та визначення можливості страхування, вибору оптимального страхового покриття, перевірки відповідності ризиків збалансованості страхового портфеля.

Договір страхування укладається в письмовій формі. У ст. 981 Цивільного кодексу України визначено, що в разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір недійсний. Законодавством визначені реквізити, які повинні міститися в дого-ворі страхування:

-          назва документа;

-          назва та адреса страховика;

-          прізвище, ім'я, по батькові або назва страхувальника та застра-хованої особи, їх адреси та дати народження;

-          прізвище, ім'я, по батькові, дата народження або назва вигодона-бувача та його адреса;

-          зазначення об'єкта страхування;

-          розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж до-говір страхування життя;

-          Модуль розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат за до-говором страхування життя;

-          перелік страхових випадків;

-          розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати;

-          страховий тариф;

-          строк дії договору;

-          порядок зміни і припинення дії договору;

-          умови здійснення страхової виплати;

-          причини відмови у страховій виплаті;

-          права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;

-          інші умови за згодою сторін;

-          підписи сторін. Законодавство встановлює певні зобов'язання як для страхової

компанії, так і для страхувальника під час укладання і дії договору страхування.

Згідно з чинним законодавством, страховик зобов'язаний:

-          ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

-          протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настан-ня страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхового відшкодування страхувальнику;

-          при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату (страхове відшкодування) у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здій-снення страхової виплати шляхом сплати страхувальнику не-устойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами до-говору страхування;

-          відшкодувати витрати, понесені страхувальником у разі настан-ня страхового випадку щодо запобігання або зменшення збит-ків, якщо це передбачено умовами договору;

-          за заявою страхувальника в разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна пе-реукласти з ним договір страхування;

-          тримати в таємниці відомості про страхувальника та його май-новий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також

інші обов'язки страховика.

Страхування в запитаннях та відповідях

Обов'язки страхувальника:

-          своєчасне внесення страхових платежів;

-          при укладанні договору страхування надати інформацію стра-ховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне зна-чення для оцінювання страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

-          повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо цього об'єкта страхування. Згідно зі ст. 989 Цивільного ко-дексу України, якщо страхувальник не повідомив страховикові про те, що об'єкт уже застрахований, новий договір є недійсним;

-          вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завда-них унаслідок настання страхового випадку;

-          повідомити страховикові про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування. Умовами договору страхування можуть бути передбачені й інші

обов'язки страхувальника.

Отже, дія договору страхування вимагає від сторін – страху-вальника і страховика – дотримуватися встановлених норм, які вка-зують на їхні права й обов'язки.