Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
35. Перспективи розвитку страхового ринку України : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

35. Перспективи розвитку страхового ринку України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

В умовах економічної і фінансової кризи знижується активність на страховому ринку. Для її активізації необхідною умовою є стабіль-ність гривні, завершення процесів приватизації в основних галузях на-родного господарства. В принципі захистити можна тільки власника і в умовах нормального функціонування фінансової системи. В умовах стабілізації економіки, зміни форм власності та механізму управління в державному секторі економіки потреба суб'єктів господарської ді-яльності у захисті своїх майнових інтересів та інтересів працівників від різноманітних ризиків зростає. Держава також зацікавлена в страхово-му захисті державного майна та підвищенні соціально-економічної за-хищеності громадян України.

Страхування в запитаннях та відповідях

Вирішення цих питань шляхом впровадження в Україні пере-вірених світовою практикою форм і видів страхування та здійснен-ня заходів передбачено. Програмою розвитку страхового ринку на 2001–2004 рр.

Ця Програма розроблена з метою реалізації державної політики у сфері страхування і відповідно до статті 14 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і со-ціального розвитку України».

У Програмі враховано законодавче розмежування сфер діяль-ності страхування та загальнообов'язкового державного соціально-го страхування і передбачено не тільки шляхи реформування ринку страхування, а визначено можливі напрями взаємодії та участі стра-ховиків в обслуговуванні загальнообов'язкового державного соці-ального страхування.

Страхування – одна з галузей економіки, в якій останніми рока-ми спостерігається зростання основних показників. За підсумками 2001 року, загальний розмір статутного фонду усіх страховиків стано-вив 1 036,8 млн грн і порівняно з аналогічним показником за станом на 2000 р. зріс на 525,8 млн.грн. Величина сформованих страхових резер-вів на кінець 2001року досягла 1184 млн грн, що на 225,2 млн грн пере-вищує аналогічний показник 2000 року (у 1,2разу). Балансовий прибу-ток страховиків досяг 2 269,3 млн грн. Загальна валова сума страхових внесків, одержаних українськими страховиками протягом 2001 року, дорівнювала 3031 млн грн, що на 142 % більше, ніж у 2000 році.Як і в попередні роки, протягом 2001 року спостерігалося перевищення в 2 рази темпів надходження страхових премій над темпами інфляції.

Страховий ринок України має досі не використані резерви. В державі застраховано лише близько 10 % ризиків, тоді як у більшос-ті розвинутих країн цей показник досягає 90 – 95 %. Частка україн-ського страхового ринку в загальноєвропейському обсязі страхових послуг становить лише 0,05 %, і це при тому, що в Україні проживає 7 % населення Європи.

Існуюча структура страхового ринку України не сприяє зміц-ненню соціального захисту громадян та забезпеченню внутрішніх інвестицій. Українські страховики передають іноземним страхо-викам (перестраховикам) до 90 % страхової премії під час страху-вання авіаційних і морських ризиків, ризиків здоров'я людей, які від'їжджають за кордон, до 60 % – за «автокаско», до 50 % – під час страхування великих майнових ризиків.

Модуль Страхова галузь забезпечує перерозподіл лише 0,9 % валового внутрішнього продукту (цей показник у розвинутих країнах стано-вить 8 – 12 %), що свідчить про потенційні можливості її подальшо-го розвитку та про те, що страховий ринок не акумулює значного обсягу інвестиційних ресурсів та не справляє відчутного впливу на процесс перерозподілу валового внутрішнього продукту.

Розвиток страхового ринку України потребує розв'язання про-блем зі страхування життя, пенсійного медичного страхування та страхування цивільної відповідальності власників транспортних за-собів.

Страхування життя як надійне джерело інвестиційних ресурсів становить на ринку страхових послуг найменшу частку (0,66 %), тоді як у країнах з розвинутою економікою цей показник дорівнює 30 – 40 %. Нормативно-правова база (з точки зору термінів і форм страхування) не сприяє розвитку цього виду страхування. Щороку питома частка платежів із страхування життя в загальній структу-рі платежів зменшується в 2 рази. Лише 12 страховиків України мають ліцензію на проведення операцій із страхування життя, а реально цим питанням займаються тільки 6 страховиків. Внаслі-док нелегальної діяльності іноземних страховиків із страхування життя Україна за оцінками експертів втрачає щороку 80 – 100 млн дол. США.

Слабкий розвиток та недосконалість таких соціально важливих видів страхування, як пенсійне і медичне страхування, стримує роз-виток страхового ринку.

Законом України «Про страхування» встановлено обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Однак проведення цього виду страхування стримується відсутністю у відповідних законодавчих актах норм, які регулю-вали б це питання (у той час, коли в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод щороку гине близько 5 тис. осіб, а ще 40 тис. отримує травми). Лише незначна частка власників транспортних за-собів (2,1 %) залучена до обов'язкового страхування цивільної від-повідальності.

Негативний вплив на розвиток страхового ринку в Україні справляють:

- відсутність економічної стабільності, сталого зростання вироб-ництва, неплатоспроможність населення та дефіцит фінансових

ресурсів;

Страхування в запитаннях та відповідях

-          значна взаємна заборгованість, накопичення неплатежів і збит-ковість більшості підприємств;

-          неповна і фрагментарна законодавча база, відсутність держав-них преференцій на страховому ринку, неефективний контроль з боку держави, прояви монополізму;

-          високий рівень інфляції (понад 10 %), внаслідок чого здійснен-ня довгострокових (накопичувальних) видів страхування в на-ціональній валюті неможливе;

-          слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги використо-вувати цінних паперів як категорії активів для захищеного роз-міщення страхових резервів;

-          відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної взаємодії банківського та страхового сектора еко-номіки, низький рівень розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку;

-          неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку, довіри населення до страхування. Серйозну загрозу нормальному функціонуванню страхового

ринку України також становить тенденція до монополізації страхо-вого ринку в інтересах окремих міністерств, фінансово-промислових груп або місцевих адміністрацій.

Перспективи розвитку страхової галузі потребують докорінних змін у системі підготовки та забезпечення кадрами учасників стра-хового ринку. Збільшення обсягу страхових платежів до 3,5 – 4 % валового внутрішнього продукту в 2005 році потребуватиме додат-кового збільшення чисельності працюючих на ринку страхування до 50 тис. спеціалістів, залучення до роботи висококваліфікованих спеціалістів (менеджерів, актуаріїв, брокерів, страхових експертів, фінансових аналітиків, бухгалтерів, юристів та ін.), добре обізнаних з теорією та передовою технологією страхування. У зв'язку з цим необхідно:

-          визначити кваліфікаційні вимоги до працівників – страховиків

та страхових посередників;

-          проводити науково-дослідну роботу з підвищення кваліфікації

персоналу страховиків і страхових посередників.

У разі позитивної тенденції розвитку економіки обсяги надхо-

дження страхових платежів збільшуватимуться протягом 2001 – 2005

років. Буде забезпечено зростання частки добровільного страхуван-

ня з одночасним збільшенням масштабів обов'язкового страхування.

Модуль Найшвидші темпи прогнозуються для розвитку майнового страху-вання та страхування відповідальності. Зростання попиту на страхові послуги, активна державна підтримка страхування, розвиток інфра-структури ринку страхування сприятиме підвищенню інвестиційно-го потенціалу страхового ринку за рахунок збільшення розміру стра-хових резервів.