Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
34. Характеристика основних етапів розвитку страхового ринку України : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

34. Характеристика основних етапів розвитку страхового ринку України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Український страховий ринок порівняно з провідними країна-ми, де він розвивається протягом кількох століть, ще молодий і пе-ребуває у стадії формування. Тому його частка у вітчизняній еконо-міці ще доволі мала.

Поняття «страховий ринок» у пострадянській економіці склало-ся на початку 90-х років. Саме на цей період припало створення по-ряд з Держстрахом перших альтернативних страхових організацій.

Зародження й розвиток страхового ринку України – процес, що має багато спільного з аналогічними процесами в інших пост-соціалістичних країнах. Проте нашій країні притаманні й деякі спе-цифічні риси.

Із законодавчим упровадженням у колишньому Радянському Союзі деяких елементів ринкової економіки (особливо з появою 1988 року Закону «Про кооперацію») почали створюватися перші страхові кооперативи, їхня частка в загальних обсягах страхування була незначною – не більш як 1 %. Проте існування кооперативів протягом 1988–1989 років мало велике значення, оскільки дало змогу набути першого досвіду роботи в ринкових умовах, посприя-ло підвищенню кваліфікації кадрів.

Отже, період 1990–1993 років характеризувався бурхливим зростан-ням кількості страхових компаній за невпорядкованого законодавства.

Після виходу у травні 1993 року Декрету Кабінету Міністрів України «Про страхування» (далі – Декрет) та створення восени 1993 року Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю по-чався новий етап розвитку страхового ринку України.

Було впроваджено єдиний державний реєстр страхових компа-ній і видано ліцензії. Страхову діяльність визначено як виключний вид діяльності. При цьому здійснювати страхову діяльність ста-ло можливим лише за тими видами, які зазначено в ліцензії. Було передбачено обов'язкову звітність страховиків за результатами року. Установлено певну залежність між обсягами максимального зобов'язання та розмірами страхових резервів.

Модуль Діяльність страхового ринку протягом 1994–1995 років за умов, визначених Декретом, можна схарактеризувати так.

-          По-перше, це посилення спеціалізації роботи страховиків.

-          По-друге, це збільшення сфери страхування, поява і розвиток нових його видів. Саме в цей період значного поширення набу-ває страхування вантажів, особисте страхування від нещасних випадків. Почалося впровадження страхування цивільної відпо-відальності власників транспортних засобів, відповідальності за виробничими ризиками. Було зроблено перші кроки в медично-му страхуванні. Водночас високий рівень інфляції зумовлював популярність так званого змішаного страхування життя з ураху-ванням інфляції. Проте цей вид страхування не мав достатньої законодавчої та методологічної бази. Тому коли 1995 року при-пинилася гіперінфляція, численні страхові компанії збанкруту-вали, і багато їхніх вкладників не отримали належних виплат.

-          По-третє, завдяки законодавчому регулюванню страхової діяль-

ності відчутно підвищилася фінансова дисципліна страховиків.

Було впроваджено облік резервів, розроблено категорії активів,

у межах яких страховики розміщували ці резерви, упорядковано

взаємовідносини страховика з його філіями та представництва-

ми, установлено необхідні форми спеціальної звітності. І найго-

ловніше – розпочався нагляд за страховою діяльністю.

Усе це сприяло зростанню обсягів страхового ринку і розширен-

ню сфери діяльності страховиків.

Отже, у період становлення ринкової економіки в Україні зна-чно зросли обсяги страхового ринку, і він набув якісного розвитку. Сформувалися тенденції до збільшення кількості страхових догово-рів, кількості страховиків та їхньої спеціалізації за видами страху-вання, розвитку перестрахувальних операцій як на внутрішньому (національному), так і на зовнішньому (світовому) страховому рин-ку. Особливо слід зазначити, що завдяки належним заходам як на законодавчому рівні, так і на рівні застосування чинників управлін-ня й організації страхового ринку страхові резерви почали постійно зростати. А отже, посилилася фінансова надійність страховиків, під-вищився рівень гарантій щодо виконання ними взятих зобов'язань.

З ухваленням Закону України «Про страхування» (березень 1996 р.) та перереєстрацією страховиків у 1997 році в Україні по-чався третій етап розвитку страхового ринку.

Страхування в запитаннях та відповідях

Закон установив систему контролю за рівнем платоспромож-ності страховиків і порядок розрахунку резервів, посилив норми, що регулюють нагляд за страховою діяльністю, упорядкував види обов'язкового страхування.

У травні 1999 року Верховна Рада України ухвалила в першо-му читанні Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування»», де було передбачено законодавчу реалізацію змін, намічених Програмою. У 2000 році до Верховної Ради було також подано законопроект щодо врегулювання питань обов'язкового державного страхування.

Зазначені законопроекти передбачили й заходи з підвищення платоспроможності страховиків. Так, із цією метою, як передбачалося Програмою, було створено й зареєстровано об'єднання страховиків у вигляді Моторного, Морського, Авіаційного бюро, а також відповід-ний гарантійний фонд з експортно-імпортних ризиків. На виконання Програми було прийнято відповідну Постанову Уряду щодо діяль-ності аварійних комісарів і розгорнуто їхню підготовку в Україні. Також значно зросла участь України в міжнародних організаціях, посилилися контакти з міжнародним страховим ринком. На жаль, не вдалося реалізувати намічений у Програмі захід щодо розвитку системи взаємного страхування та співстрахування. Причиною стало те, що, з одного боку, ці види діяльності недостатньо висвітлювалися (міжнародний досвід, переваги і т. ін.), а з іншого – наш вітчизняний споживач ще не був готовий до цих форм страхового бізнесу.

Не вдалося виконати також один із найістотніших пунктів Про-грами: на страховому ринку не знайшло належного йому місця со-ціальне страхування – у пенсійному, медичному, страхуванні від не-щасних випадків і т. ін. Закони, які приймалися щодо соціального страхування, не передбачали жодної участі страхових компаній у виконанні відповідних програм. Водночас ігнорування в соціально-му страхуванні страхового ринку призвело до того, що законодав-ство із соціального страхування стало дуже важко впровадити. Його основний тягар лягав на бюджет та доходи підприємств.

Було ухвалено необхідні законодавчі акти на виконання положен-ня Програми щодо аудиту засновників страхових організацій. Поча-лася державна реорганізація страхових посередників, у тому числі й іноземних, розпочалася робота з уніфікації страхових продуктів.

Завдяки посиленню Ліги страхових організацій України в 1998 році вдалося налагодити систему public relations. Почали виходити

Модуль нові періодичні видання з питань страхування. Стали регулярно проводитися навчання, у тому числі й за участю іноземних фахів-ців.

У 1999 році було створено Асоціацію актуаріїв. Відповідні під-розділи ЛСОУ почали регулярно виконувати аналітично-методичні функції.

У цілому перша Програма дала змогу комплексно підійти до по-дальшого розвитку страхового ринку в усіх головних аспектах і на-прямках, хоча окремі її позиції так і не було втілено в життя. Отже, упровадження цієї Програми сприяло розвитку страхового ринку як системи, усі ланки якої становлять єдине ціле.

За 2001 рік страховики України зібрали 3031 млн грн страхо-вих премій з добровільних і обов'язкових видів страхування, що в 1,4 разу перевищує показники 2000 року. З урахуванням офіційного рівня інфляції обсяги ринку страхових послуг зросли цілком реаль-но. Проте частка страхових платежів у всьому ВВП ще невелика (1,3 %), що значно менше не лише, ніж у розвинутих країнах Європи, а й у Росії, Польщі, Угорщині.

Із загальної суми страхових премій, отриманих українськими страховиками протягом 2001 року, на добровільні види страхування припадало 88,4 %, а частка (в %), страхових надходжень за окреми-ми галузями страхування розподілилася так: майнове страхування – 73,3; страхування відповідальності – 8,0; особисте страхування – 7,1, зокрема 0,5 – зі страхування життя.