Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
33. Роль посередників на страховому ринку : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

33. Роль посередників на страховому ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

На страховому ринку України посередники існують з кінця 80-х років, тобто з моменту його виникнення. Посередники – це страхові агенти, фізичні особи, які працювали на умовах трудової угоди чи контракту, а також юридичні особи, для яких страхове посередни-цтво не було виключним видом діяльності (залізничні каси, турист-ські фірми, ощадбанк тощо). Функції страхових посередників вико-нували і продовжують виконувати страхові компанії, які продають страхові продукти іноземних страховиків.

Професійні страхові посередники почали з’являтися на страхо-вому ринку в середині 90-х років в особі страхових брокерів, що пра-цювали в інтересах страховиків, забезпечуючи їм перестрахування як на українському, так і на зарубіжних перестрахувальних ринках. Основу фахівців страхових брокерських фірм становлять колишні працівники страхових компаній середньої і вищої ланки.

На сьогодні можна з упевненістю зазначити, що з кожним роком зростає довіра населення до страхування як інституту реального за-хисту майнових та соціальних інтересів громадян. Свідченням цього є постійне збільшення активів страхових компаній, кількість страхо-вих відшкодувань та підписаних угод. Проте потенційні можливості вітчизняного страхування значно більші, і вони потребують свого розвитку. Цьому могла б сприяти масова пропаганда можливостей галузі, консалтингу послуг тощо. Але засобами рекламних акцій це питання не вирішити. Назріла необхідність створити посередниць-кий ринок між страховиками і потенційними клієнтами.

Страховий посередник діє на страховому ринку поряд зі стра-хувальником і страховиком. Страхова індустрія використовує різні типии посередників та їхні комбінації. Посередницькі функції мо-Модуль жуть виконувати: персонал страхових компаній, агенти, брокери, банки, туристські агентства, відділення зв’язку, агентства нерухо-мості, автосалони тощо.

Професійна компетентність страхових посередників становить суттєвий елемент захисту страхувальників, і тому необхідні заходи, спрямовані на отримання страховими посередниками загальних, ко-мерційних та професійних навичок і знань. Зміст кваліфікаційних вимог у різних країнах неоднаковий. Міжнародне бюро страховиків та перестраховиків (об’єднання національних професійних асоціацій страхових посередників Європейського Союзу) у своїй резолюції від 7 жовтня 1992 р. пропонує встановити програму навчання з мі-німальним обсягом 300 годин за період, що становить 18 місяців, з обов’язковим складанням іспитів після курсу навчання.

У тому разі, якщо посередники незадовільно виконують свої обов’язки і, відповідно, їхні клієнти зазнають фінансових втрат, останні мають отримати компенсацію. Надання таких фінансових гарантій вимагається насамперед від брокерів. Загалом вважається, що страхові компанії несуть повну фінансову відповідальність за професійні дії своїх агентів. При цьому постає низка проблем, коли йдеться про агентів, які працюють на кілька компаній. Щодо стра-хових брокерів існують деякі види гарантій покриття їхньої про-фесійної відповідальності. Найпоширенішим, а в багатьох країнах обов’язковим, є страхування професійної відповідальності страхо-вих брокерів. Існує також вид гарантії у формі банківського депо-зиту.

В Україні досі немає механізму надання фінансових гарантій з боку страхових посередників. Без високопрофесійних каналів дис-трибуції страхових послуг страховим компаніям буде дуже важко вирішити проблему залучення значної кількості клієнтів для під-тримки стабільного фінансового стану.

Державні вимоги до збільшення гарантованого капіталу страхо-вих компаній обов’язково призведуть до значного зменшення кіль-кості страхових компаній, що сприятиме переходу частини страхо-виків на страховий посередницький ринок.

З розвитком та поглибленням відносин на страховому ринку України роль страхових посередників зростатиме, що піде на ко-ристь як страхувальникам, так і страховикам. При цьому забезпе-чуватиметься постійне поліпшення якості страхових продуктів за рахунок налагодження тісних відносин страхових посередників і

Страхування в запитаннях та відповідях

страхувальників. Отже, наявність значної кількості страхових по-середників дасть можливість активізувати український страховий ринок і наблизити його до Єдиного світового ринку страхування.