32. Страхові послуги як об'єкт купівлі-продажу на страховому ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Страхові послуги – це особлива форма економічних відносин, яка включає створення спеціального ринку коштів (страхового фон-ду) для відшкодування збитків, які сталися в результаті стихійних і випадкових дій природи та людини.

Страховий ринок – це особливі соціально-економічне середовище і сфера економічних відношень, де об’єктом купівлі-продажу (товаром) є страхова послуга, формуються попит і пропозиція на неї. Основна мета страхового ринку – забезпечення безперервності процесу суспільного відтворення через продаж специфічної фінансової послуги (страхової гарантії), що здійснює матеріальну компенсацію шкоди (збитку), яка заподіяна майновим інтересам страхувальників у результаті настання подій, що називаються страховими випадками. Страховий ринок мож-на розглядати і як особливу систему організації грошових відносин із формування і розподілу страхового фонду, щоб забезпечити страховий захист суспільства за допомогою створення структури страхових ор-ганізацій, які беруть участь у продажу відповідних страхових послуг. Страховий ринок може бути охарактеризований за територіальним і галузевим (видовим) принципом. У територіальному аспекті можна виділити:

•          внутрішній (місцевий) страховий ринок;

•          національний (зовнішній) страховий ринок;

•          міжнародний (світовий) страховий ринок.

Модуль Внутрішній страховий ринок – це місцевий ринок, де є безпо-середній попит на страхові послуги з боку клієнтів, що може бути задоволений конкретними страховиками.

Національний (зовнішній) страховий ринок – той ринок, який перебуває в межах певної держави, охоплює декілька внутрішніх ринків і до структури якого належать багато страхових компаній, котрі діють як у межах держави, так і за кордоном.

Міжнародний (світовий) страховий ринок – це пропозиція і по-пит на страхові послуги у масштабах світового співтовариства.

За галузевою (видовою) ознакою виділяють ринки:

•          особистого страхування;

•          майнового страхування;

•          страхування відповідальності;

•          страхування економічних ризиків;

•          перестраховування. Кожний із видових ринків можна розподілити на відособлені

сегменти: ринок страхування від нещасних випадків, вантажів і т.д.

Ринкова економіка грунтується на свободі вибору продавця і покупця. Вільна гра попиту і пропозиції в умовах ринкової економі-ки стимулює появу таких страхових послуг, що об’єктивно потріб-ні страхувальнику. Свобода ціноутворення, виражена у тарифних ставках на страхові послуги, створює умови для конкуренції між страховиками.

Страховий ринок представляє всю сукупність економічних від-носин, що виникають при купівлі-продажу страхового продукту, і реалізує прямі відношення між страховиком і страхувальником за допомогою наповнення змісту страхової послуги конкретними товарно-грошовими відносинами.

Метою діяльності за умов ринкової економіки є одержання при-бутку. При цьому об’єктивна наявність конкуренції, економічною основою якої є розходження в обсязі витрат різних страховиків на реалізацію однакової страхової послуги (її собівартості).

Особливістю ціноутворення у страхуванні є той факт, що ціна страхової послуги складається з таких компонентів:

•          коштів, що використовуються для формування страхового фон-ду для відшкодування збитків страхувальників після настання страхових випадків;

•          коштів, що потрібні для реалізації страхової послуги;

•          коштів, що формують прибуток страховика.

Страхування в запитаннях та відповідях

Закон вартості, діючи у ринковій економіці, проявляється у на-явності на страховому ринку послуги за ціною, що сформована на основі співвідношення попиту і пропозиції. При цьому очевидно, що ринкова ціна на страхову послугу повинна бути однакова для всіх страховиків, які діють на цьому ринку.

Тому для завоювання ринку, забезпечення незалежності від кон-курентів і збільшення прибутковості страхової діяльності потрібне зниження рівня індивідуальної вартості страхової послуги конкрет-ного страховика щодо її ринкової вартості.