18. Класифікація за статусом страхувальника


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Іноді існує потреба у класифікації за формою організації (юри-дичним статусом) страховика. Така класифікація використовується переважно з метою забезпечення державного регулювання страхової

Модуль діяльності (видача ліцензій, ведення державного реєстру страхових компаній тощо), контролю за страховиками, аналізу розвитку стра-хового ринку в інституційному і територіальному аспекті. У цьому плані можна виокремити страхування комерційне (в Україні, згідно з чинним законодавством, його здійснюють страхові компанії, ство-рені у формі акціонерних товариств відкритого і закритого типу, по-вних, командитних товариств, товариств з додатковою відповідаль-ністю; в інших країнах комерційне страхування здійснюють також приватні страхові компанії), взаємне (його здійснюють товариства взаємного страхування), державне (його здійснюють спеціалізовані державні страхові організації).

Класифікація за юридичними ознаками передбачає можли-вість застосування такої класифікаційної ознаки, як форма про-ведення страхування. За цією ознакою страхування поділяють на обов'язкове і добровільне. Більшість договорів страхування укла-дається на добровільній основі. Страхувальник має право, але не зобов'язаний укладати договір страхування. Водночас і страховик має повне право відмовитися приймати на себе ті ризики, які він вважає небажаними. Проте в деяких випадках, коли йдеться про потреби суспільства в цілому, ступінь свободи страхувальника і страховика суттєво обмежується. При цьому замість права уклас-ти страховий договір у страхувальника з'являється обов'язок це зробити, а страховик втрачає право відмовити страхувальнико-ві і набуває обов'язку взяти ризик на страхування. Ідеться про обов'язкове страхування, яке встановлюється відповідними зако-нодавчими актами. В Україні існують 33 види обов'язкового стра-хування, їх перелік визначений у статті 7 Закону України «Про страхування»