Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
17. Визначення обов’язкових видів страхування Законом України «Про страхування» : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

17. Визначення обов’язкових видів страхування Законом України «Про страхування»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

В Україні здійснюють такі види обов'язкового страхування:

1)         медичне страхування;

2)         особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансу-ються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;

3)         особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які пра-цюють в установах і організаціях, що фінансуються з Держав-ного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

4)         страхування спортсменів вищих категорій;

5)         страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

6)         особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

7)         авіаційне страхування цивільної авіації;

8)         страхування відповідальності морського перевізника та вико-

навця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського тран-

спорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, бага-

Страхування в запитаннях та відповідях

жу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

9)         страхування цивільно-правової відповідальності власників на-земних транспортних засобів;

10)       страхування засобів водного транспорту;

 

12)       страхування цивільної відповідальності оператора ядерної уста-новки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядер-ного інциденту;

13)       страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету Украї-ни), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;

14)       страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарю-вання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аварі-ями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

15)       страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;

16)       страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продук-ції у випадках, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції»;

17)       страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тим-часового адміністратора, ліквідатора фінансової установи та пра-цівників Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку;

18)       страхування майнових ризиків при промисловій розробці родо-вищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ»;

19)       страхування медичних та інших працівників державних і ко-мунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок за-хворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику за-раження збудниками інфекційних хвороб;

Модуль 20) страхування відповідальності експортера та особи, яка відпові-дає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо від-шкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небез-печних відходів;

22)       страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструк-тура), перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України за по-данням Національного космічного агентства України;

23)       страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної ді-яльності;

24)       страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфра-структура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, за-пуском та експлуатацією її у космічному просторі;

25)       страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підго-товкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її в космічному просторі;

26)       страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпеч-них вантажів на випадок настання негативних наслідків при пе-ревезенні небезпечних вантажів;

27)       страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, установле-ним Кабінетом Міністрів України;

28)       страхування відповідальності власників собак (за переліком по-рід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;

29)       страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну вна-слідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;

30)       страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимуше-ного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, установленим Кабінетом Міністрів України;

31)       страхування відповідальності суб'єктів туристської діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;

32)       страхування відповідальності морського судновласника;

Страхування в запитаннях та відповідях

33)       страхування ліній електропередач та перетворювального облад-нання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від проти-правних дій третіх осіб;

34)       страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам;

35)       страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищен-ня, випадкового пошкодження або псування.

36)       страхування будівельно-монтажних робіт забудовником відпо-відно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з неру-хомістю»;

37)       страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будів-ництві житла та операціях з нерухомістю»;

38)       страхування майна, переданого у концесію;

39)       страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарю-вання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімі-катів;

40)       страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарюван-ня за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт.

41)       страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та вико-ристання газу (метану) вугільних родовищ. Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів

України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.