Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
15. Класифікація за родом небезпек : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

15. Класифікація за родом небезпек


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

Небезпека – це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потен-ційне джерело шкоди. Якщо йдеться про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об’єкти, властивості, здатні за певних умов за-вдавати шкоди здоров’ю чи життю людини чи системам, які забез-печують життєдіяльність людей.

Кожна людина відчуває небезпеку інтуїтивно й розуміє зна-чення її по-своєму. Згідно з висновками експертів ООН, більшість людей пов’язують відчуття небезпеки з буденними проблемами й повсякчасними клопотами, а не пов’язують його з побоюванням глобальних катастроф чи міжнародних конфліктів. Захист жит-ла, робочого місця, статку, здоровий 'я, довкілля – основні про-блеми безпечного самопочуття людини. Відчуття небезпеки має також глибоко індивідуальний відтінок, який головним чином залежить від:

а)         рівня соціального й духовного розвитку особистості;

б)         ситуації й суспільного устрою, які позитивно чи негативно впли-

вають на світосприйняття громадянина.

При ідентифікації небезпек необхідно виходити з принципу «все

впливає попри все», тобто джерелом небезпеки може бути все живе й неживе, а підлягати небезпеці також може все живе й неживе.

Модуль Джерелами (носіями) небезпек є:

-          природні процеси та явища;

-          елементи техногенного середовища;

-          людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки. Небезпеки існують у просторі й часі й реалізуються у вигляді по-токів енергії, речовини та інформації. Небезпеки не діють вибірко-во, а виникнувши, негативно впливають на все матеріальне довкіл-ля. Причинами, через які окремі об’єкти не страждають від певних небезпек чи ж самі страждають більше, а інші менше, є властивості самих об’єктів.

Перелік можливих небезпек налічує понад 150 найменувань. Щоб проаналізувати, узагальнити та розробити заходи щодо запо-бігання негативним наслідкам необхідно класифікувати небезпеки, джерела, що породжують їх, та чинники, які безпосередньо призво-дять до негативного впливу на людину.

Природні джерела небезпеки – це природні об’єкти, явища при-роди та стихійні лиха, які становлять загрозу для життя чи здоровий ' я людини (землетруси, зсуви, селі, вулкани, повені, снігові лавини, шторми, урагани, зливи, град, тумани, ожеледі, блискавки, астерої-ди, сонячне та космічне випромінювання, небезпечні рослини, тва-рини, риби, комахи, грибки, бактерії, віруси, заразні хвороби тварин та рослин).

Техногенні джерела небезпеки – це передусім небезпеки, пов’язані з використанням транспортних засобів, із експлуатацією підіймально-транспортного обладнання, використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів, із ви-користанням процесів, що відбуваються при підвищених темпера-турах та підвищеному тиску, з використанням електричної енер-гії, хімічних речовин, різних видів випромінювання (іонізуючого, електромагнітного, акустичного). Джерелами техногенних небез-пек є відповідні об’єкти, пов’язані із впливом на людину об’єктів матеріально-культурного середовища.

До соціальних джерел небезпек належать небезпеки, спричи-нені низьким духовним та культурним рівнем: бродяжництво, про-ституція, п’янство, алкоголізм, злочинність тощо. Джерелами цих небезпек є незадовільний матеріальний стан, незадовільні умови проживання, страйки, повстання, революції, конфліктні ситуації на міжнаціональному, етнічному, расового чи релігійному грунті.

Страхування в запитаннях та відповідях

Джерелами політичних небезпек є конфлікти на міжнаціональ-ному та міждержавному рівнях, духовне гноблення, політичний тероризм, ідеологічні, міжпартійні, міжконфесійні та збройні кон-флікти, війни.

І усе ж таки більшість джерел небезпек комбіновані. Ось лише невелика їхня частка:

-          природно-техногенні небезпеки – смог, кислотні дощі, пилові бурі, зменшення родючості грунтів, виникнення пустель та інші явища, породжені людською діяльністю;

-          природно-соціальні небезпеки – химерні етноси, наркоманія, епідемії інфекційних захворювань, венеричні захворювання, СНІД та ін.;

-          соціально-техногенні небезпеки – професійна захворюваність, професійний травматизм, психічні відхилення та захворювання, спричинені виробничою діяльністю, масові психічні відхилення та захворювання, зумовлені впливом на свідомість і підсвідо-мість засобами масової інформації та спеціальними технічними засобами, токсикоманія.

Коли говорять про такі джерела небезпеки, як професійна за-хворюваність, професійний травматизм тощо, то мають на увазі не захворювання однієї особини, конкретний вид хвороби, травму чи нещасний випадок, а явище в певній галузі, регіоні, країні, який призводить до зменшення продуктивного потенціалу суспільства, соціальної напруженості, підвищення загальної захворюваності на-селення, а інколи й до соціальних конфліктів, які, у свою чергу, є носіями різного роду небезпечних та шкідливих факторів.

Слід чітко усвідомлювати, що наявність джерела небезпеки ще не свідчить проте, що людині чи групі людей обов’язково винна бути заподіяна якась шкода чи пошкодження. Існування джерела небез-пеки свідчить передусім про існування чи можливість утворення конкретної небезпечної ситуації, за якої може бути заподіяна шко-да. До матеріальних збитків, ушкодження, здоров’я, смерті чи іншої шкоди призводить конкретний вражаючий фактор.

Під вражаючими розуміють такі чинники життєвого середови-ща, які за певних умов завдають шкоди як людям, так і системам життєзабезпечення людей, призводять до матеріальних збитків. За своїм походженням вражаючі фактори можуть бути фізичні, зокре-ма енергетичні, хімічні, біологічні, соціальні та психофізіологічні.

Модуль Залежно від наслідків впливу конкретних вражаючих факторів на організм людини виклади поділяються на шкідливі та небезпечні.

Шкідливими прийнято називати такі чинники життєвого серед-овища, які призводять до погіршення самопочуття, зниження пра-цездатності, захворюваності й навіть до смерті як наслідка захворю-вання.

Небезпечними називають такі чинники життєвого середови-ща, які призводять до травм, опіків, обморожень, інших ушко-джень організму чи окремих його органів і навіть до раптової смерті.

Хоча поділ вражаючих факторів на небезпечні та шкідливі до-сить умовний, бо інколи неможливо віднести який-небудь чинник до тієї чи іншої групи, він ефективно використовується в охороні праці для організації розслідування та обліку нещасних випадків та професійних захворювань, налагоджування роботи, спрямованої на розроблення заходів і засобів захисту працівників, профілактику травматизму та захворюваності на виробництві.

За характером та природою впливу всі небезпечні та шкідливі фактори поділяють на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофілогічні.

Фізичні:

-          підвищена швидкість руху повітря;

-          підвищена чи знижена вологість;

-          підвищений чи знижений атмосферний тиск;

-          недостатня освітленість;

-          конструкції, що руйнуються;

-          підвищений рівень статичної електрики та ін.

Хімічні:

-          хімічні елементи, речовини та сполуки, які перебувають у різно-му агрегатному стані (твердому, газоподібному, рідкому);

-          які різними шляхами проникають в організм людини (через ор-гани дихання, через шлунково-кишковий тракт, через шкірні по-крови та слизові оболонки);

-          які за характером дії виділяють такі речовини (токсичні, наркотичні, подразнювальні, задушливі, сенсибілізуючі, кан-церогенні, мутагенні, такі, що впливають на репродуктивну функцію).

Страхування в запитаннях та відповідях

Біологічні:

-          макроорганізми (рослини та тварини);

-          мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші).

Психофізіологічні

-          фізичні перевантаження (статичні, динамічні);

-          нервово-психічні перевантаження (розумові перевантаження, перевантаження аналізаторів, монотонність роботи, емоційні перевантаження).

Небезпечні та шкідливі фактори дуже часто бувають приховани-ми, неявними чи ж такими, котрі важко виявити чи розпізнати. Це стосується будь-яких небезпечних та шкідливих факторів та джерел небезпеки, які породжують їх.

Сонячне випромінювання, яке необхідне для існування майже всіх живих організмів на Землі, в тому числі й людини, може бути причиною захворювання шкіри. Приваблива дитяча іграшка може виділяти шкідливі речовини, а пасажир, який мирно куняє в кріслі салону літака, може виявитися терористом. У кожному з цих випад-ків, як і в усіх інших, коли джерело небезпеки більш очевидне, на-приклад, вибухівка, зброя, автомобіль, діючий вулкан, будинок, що руйнується, ми говоримо про наявність джерела небезпеки. Але й це ще не завжди означає наявність небезпечної ситуації, тобто події, за якої створюється реальна можливість прояву небезпеки або ж не-безпека проявляється.

Слід також знати, що одне джерело небезпеки може призводити до різного роду небезпечних ситуацій, які породжують різні вража-ючі фактори. У свою чергу, вражаючі фактори можуть спричинюва-ти утворення нових небезпечних ситуацій чи навіть джерел небез-пеки.

Сучасне життєве середовище, навіть побутове, не кажучи вже про виробниче, містить багато джерел небезпек. Це й електрична мережа та електроапаратура, система водопостачання, медикамен-ти, отруйні та пожежонебезпечні речовини тощо. А щоб виникла ре-альна небезпечна ситуація, необхідна причина чи умова своєрідний «пусковий механізм», при якому потенційна небезпека переходить у реальну. Логічним процесом розвитку небезпеки, реалізації потен-ційної загрози є тріада «джерело небезпеки – причина (умова) – не-безпечна ситуація».

Модуль