Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
14. Системи страхового забезпечення : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

14. Системи страхового забезпечення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

У страховій справі застосовують кілька систем страхування та франшизи.

У майновому страхуванні найбільш поширеною є система стра-хування за дійсною вартістю майна, що визначається як фактич-на на день підписання договору. За цією системою страхове забез-печення дорівнює величині збитків, тобто має місце повне покриття збитків страхувальника страховиком.

Страхування за системою пропорційної відповідальності

передбачає виплату страхового відшкодування, яке розраховується за формулою

Q = T × S/W,

де Q – страхове відшкодування;

S – страхова сума за угодою (договором);

W – вартісна оцінка об'єкта страхування;

Т – фактична сума збитків.

Пропорційна система передбачає участь страхувальника у від-шкодуванні збитків. Міра повноти відповідальності страховика в покритті збитків застрахованого тим вища, чим менша різниця між вартісною оцінкою об'єкта страхування та страховою сумою.

Страхування за системою першого ризику передбачає випла-ту страхового відшкодування в розмірі збитків, але в межах страхо-вої суми.

Під «першим ризиком» у страховій справі розуміють ризик, вар-тісна оцінка якого не перевищує страхової суми.

У разі страхування за цією системою всі збитки в межах страхо-вої суми (перший ризик) відшкодовуються повністю, а збитки, що перевищують страхову суму (другий ризик), страховиком не від-шкодовуються зовсім.

Страхування за системою «дробової частини» передбачає встановлення двох страхових сум, одна з яких називається показа-ною вартістю. За показаною вартістю страхувальникові, як прави-ло, відшкодуються збитки від ризику у вигляді дробу або відсотка. Відповідальність страховика за цією системою обмежується розмі-рами дробу. Отже, страхова сума буде меншою від показаної вартос-ті та її дробової частини. Страхове відшкодування дорівнюватиме збиткам у межах страхової суми.

Модуль Якщо показана вартість дорівнює дійсній вартості, то система страхування за дробовою частиною тотожна системі страхування за першим ризиком.

Якщо показана вартість менша від дійсної вартості, то страхове відшкодування розраховується за формулою

Q = T × S/W,

де Q – страхове відшкодування;

S – показана вартість;

W – вартісна оцінка об'єкта страхування;

Т – фактична сума збитку.

Страхування за відновною вартістю означає, що відшко-дування страховиком збитків за застрахований за цією системою об'єкт дорівнює ціні нового майна відповідного виду. Знос майна не враховується. Ця система забезпечує повний страховий захист ін-тересів страхувальника.

З метою підвищення відповідальності страхувальника за дбай-ливе ставлення до об'єктів страхування в страховій справі практи-кують розподіл відповідальності між страховиком та страхувальни-ком у покритті збитків.

Особиста участь страхувальника у покритті збитків виражаєть-ся через франшизу.

Франшиза – звільнення страховика від покриття збитків – пе-редбачена підписаним страховим договором. Вона може бути вста-новлена у відсотках або в абсолютних розмірах стосовно страхової суми, вартісної оцінки об'єкта або розміру збитків.

Розрізняють умовну (інтегральну) та безумовну (ексцедентну) франшизи.

Умовна франшиза звільняє страховика від відповідальності за збитки, які не перевищують установленої франшизи, і зобов'язує його покривати збитки повністю, якщо розмір їх перевищує фран-шизу.

Наприклад, якщо страхова сума становить 100 тис. грн, умов-на франшиза – 20% від страхової суми, тобто 20 тис. грн, а збитки страхувальника становлять 18 тис. грн, то страховик звільняється від будь-якої компенсації збитків страхувальнику.

Якщо ж за інших рівних умов збитки становлять 60 тис. грн, то страховик відшкодовує усі 60 тис. грн, не звільняючись від 20 тис, які в договорі було застережено як умовну франшизу.

Страхування в запитаннях та відповідях

Безумовна франшиза теж передбачає певне застереження (клау-зу) в страховому договорі. Вона за будь-яких умов звільняє страхо-вика від компенсації перших Х% страхової суми, незалежно від ве-личини збитків. При безумовній франшизі страхове відшкодування завжди дорівнює різниці між збитками та безумовною франшизою. Наприклад, якщо страхова сума дорівнює 100 тис. грн, безумовна франшиза – 20 тис. грн, то при збитках до 20 тис. грн страховик не відповідає перед страхувальником, а збитки становлять, скажімо, 70 тис. грн, то відшкодує тільки 50 тис. грн (70 тис. грн – 20 тис. грн).

Таким чином, франшиза називається безумовною тому, що вона (безумовно, незалежно від умов) за будь-яких умов вилучається із зобов'язань страховика, і умовною, оскільки вилучається за умови, що збитки не перевищують встановленої величини франшизи.