Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Модуль 1         Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічно безпеки     Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту та його форми    Самострахування, його джерела меж доцільного застосування. . Виникнення та етапи розвитку страхування      Сутність страхування та його місце в системі грошових відносин. . . Загальні та специфічні риси економічних категорій – страхування, кредиту та фінансів              Функції страхування             Принципи страхування       Сфери застосування страхування  

Роль страхування в розвитку ринкової економіки            Поняття про класифікацію. Її наукове та практичне значення Ознаки класифікації          Класифікація страхування за об'єктами. Визначення галузей та видів страхування    Системи страхового забезпечення             Класифікація за родом небезпек     Форми проведення страхування. Принципи добровільного обов'язкового страхування      Визначення обов’язкових видів страхування Законом України «Про страхування»            Класифікація за статусом страхувальника             Класифікація страхування за спеціалізацєію страховика              Поняття про ризику             Основні характеристики ризику         Визначення страхового ризику та його ознаки    Класифікація ризиків у різних видах страхування     Методи оцінювання ризику            Управління ризиком у страхуванні            Визначення ціни ризику в страхуванні    Структура страхового тарифу         Поняття про страховий ринок, умови його формування, розвитку           Структура страхового ринку залежно від критерію, покладеного в основу його класифікації     Учасники страхового ринку та взаємовідносини між ними . . . Страхування в запитаннях та відповідях

Визначення страховиків та страхувальників згідно із законодавством України            Страхові послуги як об'єкт купівлі-продажу на страховому ринку        Роль посередників на страховому ринку  Характеристика основних етапів розвитку страхового ринку України            Перспективи розвитку страхового ринку України           Страховий маркетинг           Функції маркетингу страховика      Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання       Визначення страхової компанії       Поняття про страхову систему як частину сфери послуг              Характеристика особливостей різних видів страхових компаній . . .Відмінності страховиків за приналежністю          Особливості діяльності страховиків за спеціалізацією     Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній             Особливості роботи товариств взаємного страхування    Перспективи діяльності нерезидентів на страховому ринку України    Інфраструктура страховика та її характеристика       Організаційна структура страхової компанії. .       Принципи структури управління страховою компанією  Функції та роль філій і представництв страховика           Об' днання страховиків та їхні функції     Необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності    Шляхи наближення законодавчої нормативної бази зі страхування до міжнародних стандартів       Тенденції збільшення обсягів статутного фонду страховиків . . . Функції, права та обов'язки Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю       Методи державного регулювання страхової діяльності              Умови і порядок ліцензування страхової діяльності  Санкції до страхових компаній за результатами перевірок Укрстрахнагляду              МОДУЛЬ 2    Класифікація особистого страхування       Розрахунок страхових тарифів в особистому страхуванні . . . Зміст

Страхування життя і його основні види     Особливості договорів змішаного страхування життя     Страхування пенсій  Сутність страхування від нещасних випадків       Характеристика окремих видів обов'язкового особистого страхування       Особливості індивідуального та колективного страхування від нещасних випадків    Медичне страхування як один із методів поліпшення соціальної захищеності громадян              Особливості програм обов'язкового та добровільного страхування      Напрями розвитку медичного страхування в Україні           Специфіка страхування майна юридичних осіб  Економічна ефективність страхування сільськогосподарських підприємств             Методика розрахунку збитку в рослинництві       Особливості страхування технічних ризиків         Характеристика каско і карго страхування            Страхування авіаційних та морських ризиків        Економічне призначення страхування будівель, які належать фізичним особам        Особливості страхування домашнього майна населення           Страхування тварин, які належать громадянам           Особливості страхування ризику непогашеного кредиту . . . . Зміст страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту             Мета створення системи депозитного страхування    Необхідність страхування відповідальності           Характеристика страхування відповідальності              Суб'єкти та об'єкти у страхуванні відповідальності         Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів            Функції Моторного (транспортного) страхового бюро              Міжнародна система «Зелена картка»       Особливості страхування професійної відповідальності              Визначення розміру страхового відшкодування у страхуванні професійної відповідальності            Доцільність страхування відповідальності роботодавців . . . . Класифікація страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції          Страхування в запитаннях та відповідях

Зміст та функції екологічного страхування             Мета й економічна сутність перестраховування              Функції перестраховування              Особливості методів перестрахування      Специфіка договорів перестрахування        Зміст факультативного перестрахування  Характеристика облігаторного перестрахування        Особливості факультативно-облігаторного перестрахування . .

Порівняльний аналіз методів перестрахування     Зміст активного та пасивного перестраховування          Умови пропорційного перестрахування    Характеристика квотного перестрахування          Умови договору ексцедентного перестрахування      Механізм здійснення квотно-ексцедентного договору    Умови використання непропорційного перестраховування . . . Сутність співстрахування та механізм його застосування . . Особливості становлення ринку перестрахування в Україні . . . . Визначення та склад доходів страховика      Класифікація доходів страховика та їхня характеристика . . Склад та економічний зміст витрат страховика      Поняття про собівартість страхової послуги         Визначення та класифікація прибутку страховика      Поняття про валовий дохід страхової компанії     Особливості оподаткування страхової організації       Фінансова структура страхової компанії    Формування та структура страхових резервів      Методи забезпечення фінансової стійкості страхової організації             Економічні показники розвитку страхування    Поняття про страховий портфель, його структуру й величину . . Склад технічних резервів страховика      Визначення мети фінансового планування страхової організації . Характеристика факторів, які впливають на ефективність страхової діяльності              Критерії показників економічної ефективності страхової діяльності  Порядок обчислення фактичного та нормативного запасу платоспроможності страховика      Список використаних джерел        

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Наталія Олександрівна ДОЛГОШЕЯ

СТРАХУВАННЯ

В ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Оригінал-макет підготовлено

ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 22.12.2009. Формат 60×84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 18.

Наклад 600 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, м. Київ, 04тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-0-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.