Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

1.         Закон України «Про страхування»// Урядовий кур’єр. – 1996. – 18 квіт. із змінами, внесеними згідно із Законами: № 306/97-ВР від 4.06.97; № 589/97-ВР від 21.10.97; № 684/97-ВР від 3.12.97.

2.         Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – С. 1403–1425.

3.         Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // Голос України. – 1992. – 14 січ.

4.         Закон України «Про колективне сільськогосподарське підпри-ємство» // Голос України. – 1992. – 20 берез.

5.         Закон України «Про заставу» // Голос України. – 1992. – 11 лист.

6.         Закон України «Про транспорт» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51 від 20 груд. – С. 1303–1319.

7.         Закон України «Про охорону навколишнього середовища» // Голос України. – 1991. – 20 берез.

8.         Закон України «Про приєднання України до Віденської Кон-венції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» // Го-лос України. – 1996. – № 41.

9.         Постанова Кабінету міністрів України «Про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідаль-ності власників транспортних засобів» // Україна—Бізнес. – 1996. – 24 жовт.

10.       Постанова Кабінету міністрів України «Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро» // Україна—Бізнес. – 1996. – 24 жовт.

11.       Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження По-ложення про порядок провадження діяльності страховими по-середниками» // Урядовий кур’єр. – 1997. – 21 січ.

12.       Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження По-ложення про організацію діяльності аварійних комісарів» // Україна—Бізнес. —1997. – 18 лют.

13.       Постанова Кабінету міністрів України «Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морсько-го страхового бюро // Україна—Бізнес. – 1998. – 13 трав. – С. 6.

14.       Постанова Кабінету міністрів України «Про порядок і умо-ви проведення обов’язкового авіаційного страхування // Україна—Бізнес. – 1998. – 22 лип. – С. 3.

Страхування в запитаннях та відповідях

15.       Постанова Кабінету міністрів України «Про створення мережі закладів з організації надання медичної допомоги “Асістанс— Україна”» // Україна—Бізнес. – 1998. – 23 груд. – С. 5.

16.       Цивільний кодекс України // Голос України. – 1998. – 17 черв.

17.       Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради Укра-їни. – 1993. – № 25. – 22 черв. – С. 623–649.

18.       Кодекс торговельного мореплавства України // Голос Украї-ни. – 1995. — № 127–128.

19.       Автострахование: теория, практика и зарубежный опыт: Специ-альное приложение к журналу «Финансы». – М., Финансы. – 1995. – 225 с.

20.       Айзенштейн Х. А. Сравнение и критика полисных условий по страхованию жизни. – М.: Анкил, 1993. – 61 с.

21.       Александрова Т. Г., Мещерякова О. В. Коммерческое страхование (справочник). – М.: Институт новой экономики, 1996. – 254 с.

22.       Аленичев В. В., Аленичева Т. Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. – М.: ТОО «ИСТ-Сервис», 1994. – 114 с.

23.       Анисимов В. М. Развитие страховой медицины – путь к реформиро-ванию здравоохранения // Финансы. – 1995. – № 5. – С. 46–50.

24.       Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – К.: Знання, 1997. – 216 с.

25.       Бабенко В. Страхування – це рівень культури // Урядовий кур’єр. – 1996. — 26 верес.

26.       Бабенко В. Канали розподілу страхових послуг в промислово розвинутих країнах // Економіка України. – 1997. – № 7. – С. 82–87.

27.       Балабанов И. Т. Риск – менеджмент. – М.: Финансы и статис-тика, 1996. – 192 с.

28.       Баторин В. Г. Страхование жизни. – М.: Финансы и статисти-ка, 1990. – 76 с.

29.       Бирюков В. Банковское страхование – защита от различных ви-дов преступлений // Україна—Бізнес. – 1996. – № 9. – 7 берез.

30.       Бондаренко Л. Н. Страхование урожая: новые подходы к старой дискусcии // Финансы. – 1997. – № 5. – С. 43–47.

31.       Воблый К. Т. Основы экономии страхования. – М.: Анкил, 1995. – 228 с.

32.       Воробьев М. В. Страхование от огня. – М.: Анкил, 1992. – 16 с.

Список використаних джерел

33.       Виноградов П. П., Нейфельд П. Б. Транспортное страхование. – М.: ЮКИС, 1993. – 180 с.

34.       Галагуза Н. Ф. Реклама в страховании: ключ к успеху. – М.: Финансы, 1995. – 132 с.

35.       Гвозденко А. А. Основы страхования: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 304 с.

36.       Гончар С. Обов’язкове страхування депозитів фізичних осіб // Галицькі конт ракти. – 1996. – № 14.

37.       Государственное страхование в СССР: Учебник / Под ред. Л. И. Рейтмана. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 336 с.

38.       Гуминский И. Моторное бюро действует // Финансовые услу-ги. – 1997. – № 1. – С. 55–57.

39.       Дарков В. Ассоциация страховых посредников Украины – какой ей быть? // Финансовые услуги. – 1997. – № 3. – С. 28–32.

40.       Ефимов С. Л. Энциклопедический словарь: Экономика и стра-хование. – М.: Церих-ПЭЛ, 1996. – 528 с.

41.       Ефимов С. Л. Организация управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный опыт. – М.: Российский юриди-ческий издательский дом, 1995. – 147 с.

42.       Ефимов С. Л. Деловая практика страхового агента и брокера: Учеб. пособие. – М., 1996. – 416 с.

43.       Європейський досвід страхової діяльності і вдосконалення її кад рового забезпечення. Професійні дискусії педагогів і прак-тиків Сходу і Заходу / Матеріали Міжнародної конференції 17–18 жовтня 1996 р. – К., 1996. – 136 с.

44.       Журавлев Ю. М., Секерж И. Г. Страхование и перестрахование (Теория и практика). – М.: Анкил, 1993. – 115 с.

45.       Журавлев Ю. М. Страхование во внешнеэкономических связях. – М.: Анкил, 1993. – 76 c.

46.       Журавлев Ю. М. Формы и методы проведения перестраховочных операций. Основные виды перестраховочных договоров. – М.: ЮКИС, 1993. – 191 с.

47.       Заруба О. Д. Страхова справа: Підручник. – К.: Знання, 1998. – 321 с.

48.       Закревич Н. Перші кроки Асоціації професійних посередників // Україна — Бізнес. – 1997. – № 36. – 17 верес.

49.       Захаревич Н. Обов’язкове страхування цивільної відпові-дальності в полі зору виконавчих органів та громадськості // Україна—Бізнес. – 1997. – № 10. – 13 берез.

50.       Иванова И. Г. Медицинское страхование: Учеб. пособие. - СПб, Изд-во. С.-Петербургского ун-та зкономики и финансов, 1992. - 24 с.

51.       Іляшенко С. С. Страхування вкладів фізичних осіб // Вісник НБУ. - 1997. - № 3. - С. 21-22.

52.       Кагаловская Э. Т., Левант Н. А. Справочное пособие по лично-му страхованию в России. - М.: ЮКИС, 1993. - 133 с.

53.       Кагаловская Э. Т. Страхование жизни (тенденции развития). -М.: Финансьі, 1979. - 110 с.

54.       Клапків М. Кредитно-страховий альянс. - Тернопіль: Збруч, 1995. - 135 с.

55.       Косырев Б. А. Пенсионное страхование как главньій вид социаль-ного обеспечения // Деньги и кредит. - 1996. - № 6. - С. 69-74.

56.       Кредитное страхование (по материалам Великобритании). -М.: Анкил, 1992. - 232 с.

57.       Криворучко А. Рівень розвитку страхування в сільському гос-подарстві // Финансовьіе услуги. - 1998. - № 1. - С. 28-30.

58.       Концепція медичного страхування населення за участю страхо-вих організацій // Україна - Бізнес. - 1996. - 26 груд.

59.       Королюк Ю. Страховий ринок України: характеристика осно-вних гравців // Галицькі контракти. - 1997. - № 25.

60.       Корунов С. С. и др. Методическое обеспечение страхования кос-мических программ. - М.: Анкил, 1996. - 59 с.

61.       Кузнецов Ю. М. Положення про порядок та умови страхування ядерних ризиків // Орієнтир. Інформаційний додаток до газ. «Урядовий кур’єр». - 1998. - № 5-6.

62.       Локшин Д. Страхование неплатежей иностранного партнера // Бизнес и страхование. - 1997. - № 10. - С. 36.

63.       Манэс А. Основьі страхового дела. - М.: Анкил. - 1992. - 114 с.

64.       Маркетинг в страховом деле // Україна - Бізнес. - 1996. -№ 10. - 14 берез. - С. 3.

65.       Мартынов В. Грузьі и контрактьі // Посредник. - 1996. -№ 16. - С. 36-37.

66.       Махно В., Нечипоренко В. Реализация страховьіх продуктов // Финансовьіе услуги. - 1997. - № 4-5. - С. 10-15.

67.       Михайлов В. И. Роль страхования в сельскохозяйственном про-изводстве // Биз нес и страхование. - 1997. - № 8. - С. 52-55.

68.       Непочатова Л. Тенденции развития рьінка авиационного страхова-ния в Украине // Финансовьіе услуги. - 1997. - № 6. - С. 23-24.

Список використаних джерел

69.       Никитенков Л. К. Сельскохозяйственное страхование. – М.: Финансы и ста тистика, 1988. – 143 с.

70.       Нэлмэн У. Роль страхования в управлении рисками банков // Финансовые услуги. – 1997. – № 2. – С. 41–44.

71.       Оговорки института Лондонских страховщиков по страхова-нию грузов // Финансовые услуги. – 1997. – № 3. – С. 56–60.

72.       Орланюк-Малицкая Л. А. Платежеспособность страховых ком-паний. – М.: Анкил, 1994. – 152 c.

73.       Особенности имущественного страхования (опыт страхового рынка Швейцарии). – М.: Анкил. – 1994. – 32 с.

74.       Плешков А. П., Орлова И. В. Очерки зарубежного страхования. – М.: Анкил, 1997. – 200 с.

75.       Плешков А. П. Автотранспортное страхование в СССР: проблемы и перспективы развития. – М.: Финансы и статисти-ка, 1980. – 175 с.

76.       Плешков А. П., Кагаловская Э. Т. Методология исследо-вания страховых интересов населения. – М.: Научно-исследовательский финансовый институт, 1991. – 66 с.

77.       Програма заходів щодо розвитку медичного страхування (Про-ект) // Україна – Бізнес. – 1998. – № 34. – 2 верес.

78.       Путов А. Альтернативная медицина: бесплатная, платная или стра-ховая // Финансовая консультация. – 1997. – № 12. – С. 8–9.

79.       Редькин И. Страхование грузов: анализ и перспективы // Финансовые услуги. – 1997. – № 1. – С. 58–60.

80.       Рудницкий В. В., Федорова Т. А. Основы страховой деятельнос-ти. – СПб.: Изд-во ун-та экономики финансов. – 1992. – 77 с.

81.       Рудницкий В. В. Экономика и организация страхового дела. – СПб, 1993. – 135 с.

82.       Савченко И. Экологические риски и хозяйственная деятель-ность // Бизнес. – 1996. – № 5. – С. 11–12.

83.       Саркисов С. Э. Личное страхование. – М.: Финансы и статисти-ка, 1996. – 94 с.

84.       Сахар И. Авиационному страхованию необходима профессио-нальная основа // Финансовые услуги. – 1997. – № 2. – С. 33– 35; № 3. – С. 60–61.

85.       Семенков А. В., Чернов А. Ю. Медицинское страхование. – М.: Финстат информ, 1993. – 128 с.

86.       Словарь страховых терминов / Под ред. Е. В. Коломина, В. В. Шахова. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 336 с.

Страхування в запитаннях та відповідях

87.       Сплетухов Ю. Страхование рисков, связанных с предприни-мательской деятельностью // Финансовый бизнес. – 1997. – № 12. – С. 24–29.

88.       Справочник по страхованию в промышленности / Под ред. Н. А. Николо городского. – М.: ЮНИТИ, 1994. – 336 с.

89.       Страхование от А до Я (книга для страхователей) / Под ред. Л. И. Кор чевской, К. Е. Турбиной. – М.: Инфра-М, 1996. – 624 с.

90.       Страхование в промышленности: (опыт страхового рынка ФРГ) / Под ред. О. Ю. Бриллиантова. – М.: Анкил, 1993. – 123 с.

91.       Страховое дело: Учебник / Под ред. Л. И. Рейтмана. – М.: Банков-ский и биржевой научно-консультационный центр. – 1992. – 530 с.

92.       Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. – К.: КНЕУ, 1998. – 528 с.

94. Янишен В. Страхование гражданской ответственности владельцев транспорт ных средств // Бизнес-информ. – 1997. – № 21. – С. 18–21.

94.       Страховой портфель: Кн. предпринимателя. Кн. страховщика. Кн. страхового менеджера / Отв. ред. Ю. Б. Рубин , В. И. Сол-даткин — М.: СОМИНТЭК, 1994. – 628 с.

95.       Суворов Д. В., Кочетков В. П. Обязательное страхование граж-данской ответственности пользователя ядерной установки // Финансы. – 1993. – № 2. – С. 62–66.

96.       Суворов Д. В. Становление страхования // Финансы. – 1997. – № 12. – С. 52–57.

97.       Тагиев Г. И. Развитие государственного страхования в СССР. – М.: Финансы, 1978. – 224 с.

98.       Туровский В. Брокер – трудный путь на рынок // Финансовые услуги. – 1997. – № 4–5. – С. 26–50.

99.       Шахов В. В. Введение в страхование: экономический аспект. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 192 с.

100.     Шахов В. В. Страхование. – М.: ЮНИТИ. – Страховой полис, 1997. – 311 с.

101.     Шиминова М. Я. Страхование: история, действующее законода-тельство, перспективы. – М.: Наука, 1989. – 174 с.

102.     Экономика страхования и перестрахования. – М.: Анкил. – 1996. – 224 с.

103.     Страхование жизни на примере Швейцарии. – М.: Анкил, 1994. – 80 с.