Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
125. Порядок обчислення фактичного та нормативного запасу платоспроможності страховика : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

125. Порядок обчислення фактичного та нормативного запасу платоспроможності страховика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Страховики відповідно до обсягів страхової діяльності зобов’язані підтримувати належний рівень фактичного запасу пла-тоспроможності (нетто-активів).

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страхо-вика визначається вирахуванням з вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активів і загальної суми зобов’язань, у тому числі страхових. Страхові зобов’язання прийма-ються рівними обсягам наявних технічних резервів.

Модуль На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страхо-вика повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас пла-тоспроможності. Методика обчислення нормативного запасу плато-спроможності неоднакова для страхових компаній, які здійсню ють страхування життя і які здійснюють загальні види страхування.

Нормативний запас платоспроможності для страховика, який здійснює страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, що визначається множенням загальної величини резерву довгострокових зобов’язань (математичних резервів) на коефіцієнт 0,05. Загальна ве-личина резерву довгострокових зобов’я зань дорівнює сумі резервів довгострокових зобов’язань (математичних резервів), розрахованих на цю саму дату окремо за кожним договором страхування життя.

Нормативний запас платоспроможності страховика, який здій-снює загальні види страхування, обчислюється двома способами. Для подальшого порівняння з фактичним запасом платоспромож-ності обирається більша з отриманих величин.

Відповідно до першого способу, нормативний запас платоспро-можності обчислюється множенням суми страхових премій за попе-редні 12 місяців на коефіцієнт 0,18 (останній місяць складатиметься з кількості днів на дату розрахунку). При цьому сума страхових пре-мій зменшується на скориговану суму страхових премій, належних перестраховикам. Сума страхових премій, належних перестрахови-кам, коригується множенням на встановлені Законом «Про страху-вання» коефіцієнти, а саме:

-          у 2002 році – 0,75;

-          у 2003 році – 0,60;

-          у подальші роки – 0,50. Відповідно до другого способу нормативний запас платоспро-можності обчислюється множенням суми страхових виплат за попе-редні 12 місяців на коефіцієнт 0,26 (останній місяць складатиметься з кількості днів на дату розрахунку).

При цьому сума страхових виплат зменшується на скориговану суму страхових виплат, що компенсуються перестраховиками згідно з укладе-ними договорами перестрахування. Коригування здійснюється з вико-ристанням таких самих коефіцієнтів, які використовуються в першому способі розрахунку нормативного запасу платоспроможності.

Завдання аудитора – розрахувати обидва з передбачених зако-нодавством показників нормативного запасу платоспроможності, обрати більший з них і порівняти з фактичним нормативним запа-Страхування в запитаннях та відповідях

сом. Якщо фактичний показник перевищує обраний більший показ-ник, то можна говорити про дотримання страховиком визначених законодавством вимог.

Економічний смисл такого порівняння полягає в тому, щоб визна-чити, наскільки обороти за страховими операціями конкретного стра-ховика відповідають його фінансовим можливостям. Обороти страхо-вої компанії за звітний період можна розглядати як з погляду на зібрані страхові премії, так і на здійснені страхові виплати. Через це законо-давство встановлює два показники нормативного запасу платоспро-можності. Вільний від зобов’язань власний капітал страхової компанії (а саме цей показник уособлює фактичний запас платоспроможності) має станови ти не менше ніж 18 % від оборотів страховика за преміями і не менше ніж 26 % від оборотів страховика за виплатами. Якщо для забезпечення фінансової стійкості страхових операцій страхова компа-нія використовує перестрахування, то показники нормативного запасу платоспроможності дещо зменшуються. Тобто законодавчі вимоги для такої страхової компанії менш жорсткі.

Крім ніж трьох головних умов забезпечення платоспромож-ності, законом з метою підтримки належного рівня платоспромож-ності страховиків визначено обов’язкові вимоги передачі ризиків на перестрахування. Це стосується, по-перше, зобов’я зань стра-ховика за окремими об’єктами страхування; по-друге – загальної суми зобов’язань страховика. У першому випадку законодавство вимагає від страховика укласти договір перестрахування, якщо страхова сума за окремим об’єктом страхування перевищує 10 % суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резер-вів та страхових резервів. У другому випадку йдеться про те, що страховики, які прийняли на себе страхові зобов’язання в обся-гах, що перевищують можливість їх виконання за рахунок влас-них активів, повинні застрахувати ризик виконання зазначених зобо в’язань у перестраховиків (резидентів або нерезидентів). Перевіряючи дотримання цих законодавчих вимог, аудитор спира-ється на дані аналітичного обліку, зокрема на дані журналу обліку договорів страхування, який має вести страхова компанія. Порівню-ючи страхові суми за окремими договорами страхування з обсягом сплаченого статутного фонду, сформованих страхових і вільних ре-зервів, аудитор переконується в дотриманні вимог щодо максималь-ної відповідальності страховика за окремим об’єктом страхування.

Список використаних джерел