Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
124. Критерії показників економічної ефективності страхової діяльності : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

124. Критерії показників економічної ефективності страхової діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Крім прибутковості, ефективність страхових компаній, що здій-снюють страхування інше, ніж страхування життя, можна відобра-зити системою таких показників.

Показник ділової активності, який показує відношення надхо-джень страхових премій (платежів) на певну дату поточного року до валюти балансу на цю ж дату за попередній рік.

Цей показник показує, скільки оборотів зробив капітал стра-ховика за певний проміжок часу (як правило, за півріччя чи рік). Кожний оборот капіталу може приносити страховику прибутки чи збитки. Тому цей коефіцієнт характеризує ефективність викорис-тання ресурсів страховика.

Зіставлення обсягів власного капіталу і статутного капіталу.

Нагадаємо, що складовими власного капіталу є:

-          статутний капітал;

-          додатковий капітал;

-          нерозподілений прибуток;

-          резервний фонд;

-          інший капітал, за винятком несплаченого і вилученого капіталу. Якщо обсяг власного капіталу перевищує обсяг статутного

капіталу, то таке співвідношення характеризує прибуткову ді-Модуль яльність страховика. Зростання дає змогу страховій компанії здійснювати виплати дивідендів, реінвестовувати капітал і т. ін. Якщо обсяг статутного капіталу перевищує обсяг власного капіта-лу, то це свідчить про збиткову діяльність страховика, про заборго-ваність засновників стосовно сплати статутного капіталу.

Рівень сплаченого статутного капіталу. Чим він вищий, тим ви-щий рівень зацікавленості власників капіталу в розвитку страхової компанії.

Показники структури активів, які визначать рівень платоспро-можності страховика:

-          відношення суми інвестиційних вкладень і грошових коштів до загальної суми активів. Цей показник має наближатись до 1 (одиниці);

-          відношення інвестиційних вкладень і грошових коштів до роз-міру страхових резервів. Цей показник має бути рівним або більшим від одиниці.

Темп зростання страхових премій визначається як відношення над-ходжень страхових премій поточному році до надходжень страхо-вих премій у попередньому році. Досвід показує, що цей темп при стабільній діяльності страховика перебуває в межах 25%.

Різке збільшення темпів зростання страхових премій означає зростання зобов'язань страхової компанії, що потребує зростання власного капіталу.

Значне зменшення темпів зростання страхових премій свідчить про порушення збалансованості страхової діяльності, що загрожує фінансовій стабільності страховика.

Показник забезпечення страховика власними засобами ви-значається як відношення обсягу власного капіталу до технічних резервів. Оптимальне значення показника більше ніж 28%. До-статній обсяг власних засобів страховика, вільних від зобов'язань, є надійним чинником фінансової стійкості страхової компанії. Рівень покриття інвестиційними активами страхових резервів ви-значається як відношення обсягу інвестиційних активів та грошо-вих коштів до страхових резервів (резервів незароблених премій).

Бажано, щоб обсяг інвестиційних активів перевищував обсяг страхових резервів, або ж, принаймні, дорівнював йому.

Якщо ж обсяг страхових резервів перевищує інвестиційні акти-ви і кошти, то це свідчить про розміщення засобів у високоризикові або неліквідні активи.

Страхування в запитаннях та відповідях

Показники, що характеризують участь перестраховика в за-безпеченні фінансової надійності страхової компанії:

-          частка страхових платежів, що належать перестраховикам, пока-

зує залежність здатності страхової компанії до виконання своїх

зобов'язань від надійності партнерів по страхуванню. Оптимальне

значення цього показника визначається межами 5–50% від валових

показників страхових платежів. Перевищення показником установ-

леної межі свідчить про надто високий ступінь залежності страхо-

вика від партнерів по страхуванню. Якщо цей показник менший від

установленої межі, то це свідчить про фактичну відсутність зв'язку

фінансового стану страховика з перестраховими операціями;

-          участь перестрахувальників у страховій премії визначається як

відношення обсягу страхових премій за ризиками, що передають-

ся у перестрахування, до загального обсягу страхових премій.

Цей показник показує ступінь участі операцій з перестрахуван-

ня ризиків у забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії.

Оптимальне значення показника теж перебуває в межах 5–50% від обсягу страхових премій. Якщо коефіцієнт буде нижчим від установленої межі, то це свідчитиме про фактичну відсутність залежності фінансово-го стану страховика від перестрахових операцій, і навпаки, перевищення коефіцієнтом установленої межі свідчить про надмірну залежність фі-нансового стану страховика від партнерів з перестрахування.

Є й інші показники ефективності функціонування страховиків. Але розглянутих нами показників достатньо для того, щоб, проана-лізувавши основні показники діяльності страховиків, які оприлюд-нюються щорічно, потенційний страхувальник міг визначитись у вільному виборі надійного для себе страховика.