Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
122. Визначення мети фінансового планування страхової організації : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

122. Визначення мети фінансового планування страхової організації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Як і будь-якій підприємницькій діяльності, страхуванню влас-тиве планування. За своїм змістом план страхової компанії виражає собою баланс доходів і витрат. Особливу роль у страховій справі ві-діграє нормативний метод планування, що пов'язано з особливостя-ми встановлення величини страхового тарифу.

Розроблення плану страховика повинне бути підпорядковане вирішенню головного для нього завдання на певному етапі. Серед завдань можуть виділятись розширення видів «страхування й по-слуг, забезпечення фінансової стійкості страхових операцій тощо. Але в будь-якому випадку з поля зору страхових фахівців не по-винно випадати надходження» страхових платежів і внесків, за рахунок чого формується первинний доход страховика. Саме його обсяг виражає фінансову базу для реалізації всіх планів страхової компанії. Тому можна вважати, що планування в страхуванні наці-лене на передбачення обсягу й напрямів використання страхового фонду.

Його величина визначається як кількістю договорів у портфелі страхової організації, так і структурою видів страхування, які вона проводить. Якраз вони й характеризують потенційних страхуваль-ників і тим самим – економічну базу страхування (страхову суму, страховий внесок, страхове відшкодування, тощо).

Страхування в запитаннях та відповідях

У страхових організаціях розробляються плани різної тривалос-ті, що зумовлюється змістом поставлених завдань. Такі плани мож-на розмежувати на довгострокові й короткострокові.

Найважливішим серед довгострокових є п'ятирічний план. Він не випадково займає центральне місце у фінансовому плануванні страхової організації – адже більшість видів страхування має тариф-ну основу п'ять років. Це означає, що за п'ять років страховик пови-нен забезпечити еквівалентність відносин зі своїми партнерами.

Крім п'ятирічних планів, складаються річні плани, для яких властива конкретизація завдань страхової компанії, виявлення можливих диспропорцій в її діяльності, шляхів їх подолання та включення резервів. Ця робота спрямована на визначення балансу доходів та витрат.

Основою його є план надходження страхових платежів, який доцільно розглядати не лише як інструмент управління виробника страхових послуг з точки зору їхнього обсягу, асортименту, якості, а й як план заходів досягнення певної величини й структури страхо-вого фонду, його руху.

При формуванні фінансового плану страхової організації розра-ховуються, аналізуються й використовуються багато показників, що розглядалися в попередніх розділах посібника. Найважливішими показниками в фінансовому плануванні є обсяг страхових платежів і підсумкові результативні показники – прибуток, рентабельність.

Показник величини страхових платежів покладений в основу всього процесу фінансового планування страховок компанії. Спира-ючись на нього, розробляють планове завдання за окремими видами страхування з урахуванням залучення потенційних страхувальни-ків. Як було встановлено раніше, показник обсягу страхових плате-жів має синтетичний характер, тому при його плануванні застосо-вується обчислення середнього платежу, середньої страхової суми, кількості діючих договорів тощо.

Для складання фінансового плану особливе значення мають показники прибутку й доходу, темпи зростання яких та пропо-рції розподілу показують можливості розвитку страхової компанії. У попередніх розділах Уже розглядалися можливості зростання прибутку-страховика за рахунок інвестиційної діяльності. Тому у фінансовому плануванні використовуються окремо два, показни-ки – доходу й прибутку, що належать безпосередньо до страхових операцій та інвестиційної діяльності.

Модуль Розміри страхових платежів, перебуваючи під впливом різ-них факторів, мають певні коливання за роками. Разом з тим динаміка цих факторів досить стабільна, що дозволяє планува-ти як рівень цих факторів, так і синтетичний показник обсягу платежів.

При плануванні надходження страхових платежів необхідно враховувати специфіку використання основних видів договорів. Так, застосовуються типові договори, умови яких відповідають ін-тересам багатьох страхувальників і в яких проявляється дія закону великих чисел. Індивідуальні ж договори відображають особливос-ті конкретного клієнта, їм властиві спеціальні умови, встановлення індивідуальних тарифів тощо. За такими договорами планування проводиться окремо по кожному, з урахуванням конкретних осо-бливостей діяльності страхувальника.

Планування надходження страхових платежів проводиться по кожному виду страхування окремо, тому що кожна страхова опера-ція здійснюється з певним споживачем (тобто зорієнтована на кон-кретне страхове поле). Йдеться про властиві лише йому особливості впливу різних соціально-економічних факторів на обсяги страхових платежів. Можливе й планування також окремо по кожній групі майна.

Практика засвідчила переваги планування надходження страхо-вих платежів у три етапи. Змістом першого є визначення очікува-ного надходження платежів за цілий рік, величина яких є вихідним моментом у плануванні. На другому етапі обчислюється плановий розмір надходження платежів у межах усієї страхової організації, а на третьому – ці величини доводяться до структурних підрозділів страховика (страхових агентів),

Розглянемо поетапний процес планування більш детально. На першому етапі складається таблиця щоквартального надхо-дження страхових платежів, величина яких установлюється на основі можливої їх динаміки порівняно з попереднім роком і по-переднім кварталом чи місяцем. Вивчення темпів їхньої зміни дає змогу прогнозувати їх величини на наступні квартали (мі-сяці).

Враховуючи те, що процес планування надходження страхових платежів на наступний рік починається в середині поточного, суму-ють платежі, що надійшли за I і II квартали, з очікуваним надхо-дженням за III і IV квартали року. В результаті визначається сума

Страхування в запитаннях та відповідях

надходжень за рік. Проаналізувавши темпи зростання середніх пла-тежів за останні п'ять років, розраховується їх величина в поточно-му році. У плануванні надходження платежів по страхуванню життя показник середнього платежу на один договір обчислюється шля-хом ділення суми внесків, які надійшли, на число діючих договорів на кінець року. Практика свідчить, що темпи зростання середнього платежу досить стійкі. Це дає можливість із значним рівнем досто-вірності прогнозувати обсяги страхових платежів.

Щоб визначити очікувану кількість договорів, необхідно поді-лити очікувану суму надходження страхових платежів на прогнозо-ваний середній внесок.

На другому етапі планова величина надходження страхових платежів розраховується в такій послідовності. Спочатку встанов-люється очікувана кількість договорів у поточному році і, спираю-чись на аналіз динаміки показника кількості договорів, включаючи поточний рік, розраховується кількість договорів у поточному році. Далі визначається очікуваний середній платіж на один договір у по-точному році. Встановивши його динаміку, включаючи очікувану величину поточного року, можна розрахувати планову величину середнього платежу.

Після цього обчислюється пошуковувана планова сума надхо-дження платежів шляхом множення планової суми середнього пла-тежу на планову кількість договорів.

Певні особливості надходження платежів по страхуванню жит-тя зумовлені його довгостроковим характером. Як відомо, внески в довгостроковому страхуванні поступають щомісяця. Загальний обсяг одержаних платежів. залежить від того, в якому місяці було укладено договір страхування (наприклад, за договором, підписа-ним у червні, за рік поступить 7 внесків, а за договором, укладеним у в жовтні, – лише 3). Внаслідок цього певну складність становить розрахунок очікуваного надходження за поточний рік планової суми внесків.

Значне поширення одержали договори страхування життя за рахунок коштів підприємств і організацій з одноразовою випла-тою внесків. За такими. договорами можна планувати надходження страхових платежів шляхом прямого підрахунку по кожному дого-вору індивідуально.

Модуль