Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10. Роль страхування в розвитку ринкової економіки : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

10. Роль страхування в розвитку ринкової економіки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

В умовах формування приватної власності не можна централізова-но в наказовому порядку керувати розміщенням фінансових ресурсів. Таке керування – справа окремого власника, причому діє він згідно зі своїми інтересами, що постійно коригуються ситуацією на ринках товарів, цінних паперів, кредитів. Жодний власник не інвестує свого капіталу в розвиток виробництва тих чи інших товарів або у сферу по-слуг, не врахувавши можливого ризику втрати авансованих ресурсів.

Страхування дуже важливе як для тих підприємств, що вже дав-но функціонують, так і для новостворених, або тих, що тільки органі-Страхування в запитаннях та відповідях

зовуються і ще не набули достатнього виробничого потенціалу та не нагромадили власних резервних фондів. Страхування не лише забез-печує відшкодування фактичних збитків, зумовлених певною поді-єю. Наявність відповідної страхової угоди дає змогу впевненіше ко-ристуватися кредитом, щоб спорудити чи придбати необхідні засоби виробництва, поповнити товарну масу у торговельній мережі тощо. Часто страхування сприяє появі й упровадженню нової техніки та технологій, наукових розробок.

Особливо велику роль може відігравати страхування в аграр-ному секторі. Тут надзвичайно багато ризиків, зумовлених природ-ними факторами, що призводять до великих втрат. Нині страховий захист сільськогосподарських підприємств, а також .фермерських господарств перебуває на дуже низькому рівні. Здійснення аграр-ної реформи зумовлює потребу серйозного посилення страхуван-ня на селі. Цьому має сприяти прийняте рішення про відновлення обов'язкового страхування урожаю зернових культур та цукрових буряків підприємств усіх форм власності з частковим покриттям витрат на страхові платежі за рахунок бюджету.

Ненормальним є становище, коли страхування ризиків ще не-рідко ігнорують замовники, підрядчики та всі ті, хто пов'язаний зі спорудженням складних промислових, комунальних і транспорт-них будівель і споруд.

Перспективним є якомога ширше застосування зарубіжного до-свіду страхування втрат від переривання виробництва на час, по-трібний для відновлення зруйнованих або пошкоджених страхови-ми випадками об'єктів.

Страхування прямо стосується розвитку міжнародного бізнесу. Україна – держава в центрі Європи. Тут перетинаються транспорт-ні артерії, що сполучають Схід і Захід. Зростає товарообмін інших країн з нашою державою, збільшуються транзитні вантажопотоки. Страхування вантажів, туристів, транспортних засобів, інвестицій-них проектів є необхідним компонентом формування нормальних міжнародних відносин.

Цивілізований бізнес не можна уявити без страхування відпо-відальності партнерів за виконання контрактів, відповідальності товаровиробника за якість продукції та послуг, відповідальності роботодавця перед своїми працівниками, професійної відповідаль-ності працівників за шкоду, завдану споживачам товарів та послуг.

Модуль У підвищенні комерційної дисципліни велика роль належить стра-хуванню юридичних витрат.

Отже, страхування майнових ризиків так само, як і розширення страхування відповідальності, спрямовані на підтримку розвитку комерційної діяльності. Від її стану залежить задоволення потреб споживачів матеріальних благ, наповнення дохідної частини бю-джету.

Страхування дає змогу оптимізувати ресурси, спрямовані на ор-ганізацію економічної безпеки. Раніше вже йшлося про те, що стра-ховий захист є проявом економічної безпеки фізичних і юридичних осіб. Серед багатьох форм страхового захисту страхуванню нале-жить особлива роль. Воно дає змогу досягти раціональної структури коштів, що спрямовуються на запобігання (або оперативне усунен-ня) наслідкам стихії чи іншим чинникам, які перешкоджають діяль-ності тієї чи іншої особи.

Страхування, маючи великі можливості маневрувати резерва-ми, є важливою ланкою формування всієї системи економічної без-пеки. Така роль стає реальною тільки за належного рівня розвитку страхової справи.

Тепер, коли страхуванням в Україні охоплено менш як 10 % страхового поля, регулятивна роль цього економічного важеля ще мало помітна, на відміну, наприклад, від більшості країн Європей-ського Союзу, США, Японії, де страхуванням охоплені практично всі підприємства й громадяни.

Важко уявити на Заході підприємця, який ризикнув би зайня-тись тим чи іншим бізнесом, зігнорувавши страхування. Такі дії су-перечили б здоровому економічному глузду.

Це особливо важливо для підприємств малого і середнього біз-несу, які мають великі можливості для розвитку і в Україні.

Страхування забезпечує раціональне формування й використан-ня коштів, призначених для здійснення соціальних програм. Світо-вий досвід довів доцільність нагромадження і використання коштів на соціальні програми страховим методом. Сформовані цим мето-дом ресурси застосовуються як доповнення до державних ресурсів, спрямованих на фінансування освіти, охорони здоров'я, пенсійне забезпечення та деякі, інші соціальні заходи.

Перевага страхового методу формування й використання ко-штів соціального спрямування полягає ось у чому. Він усуває зне-особлення таких коштів, а завдяки цьому – й зрівнялівку в їхньому

Страхування в запитаннях та відповідях

розподілі, коли однакові за розміром пенсії одержують головні кон-структори та прибиральниці, підвищує відповідальність за якість медичних та інших соціальних послуг.

Створення завдяки страхуванню можливостей нагромадити кошти для виплати майбутніх пенсій, придбання житла, оплати витрат на на-вчання у вищому навчальному закладі сприяє тому, щоб кожний гро-мадянин реалізував свої можливості і задовольнив потреби. У такому разі зменшується навантаження на державний бюджет, а контроль за раціональним використанням коштів переноситься безпосередньо на споживача соціальних послуг і виплат.

Страхові компанії, отримуючи прибуток від інвестиційної ді-яльності, дістають змогу знижувати тарифи на страхові послуги, збільшувати власні резерви, здійснювати відрахування до бюджету, стимулювати персонал, збільшувати дивіденди своїх акціонерів.

Акумульовані у страхових компаніях ресурси через систему ін-вестування сприяють розширенню виробництва або прискоренню виконання інших програм. Це вигідно страхувальникам, страховим компаніям, банкам та іншим підприємницьким структурам і держа-ві в цілому.

Отже, страхування має величезні можливості сприяти економіч-ному й соціальному розвитку країни, задовольняти інтереси щодо захисту майна та доходів як юридичних, так і фізичних осіб.