Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
119. Економічні показники розвитку страхування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

119. Економічні показники розвитку страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Починаючи з 1998 р., спостерігається стабільна тенденція поступо-вого зростання (в середньому на 14 % щорічно) кількості страхових ком-паній і станом на початок 2002 р. в Україні функціонувало 328 страхови-ків. Загалом це досить життєздатні компанії, які або пройшли складний процес становлення в період економічної кризи, або були створені піс-ля прийняття в 1996 р. зазначеного вище закону. Крім того, в Україні створені Моторне, Авіаційне і Морське страхові бюро, які розробляють основні правила страхування. Також функціонують Асоціація фахових страхових посередників, Асоціація страховиків в аграрному секторі еко-номіки, Ліга страхових організацій України. Проте фінансові можливос-ті більшості страхових компаній дуже обмежені – середній розмір влас-ного капіталу становить лише 5,9 млн грн, або трохи більше ніж 1 млн дол. США. Понад 2/3 страховиків мають капітал менший ніж 100 тис.

Страхування в запитаннях та відповідях

дол. При цьому законом «Про страхування» мінімальний розмір статут-ного фонду був установлений у сумі 100 тис. євро (близько 93 тис. дол.).

У 2001 р. прийнято поправки до закону, відповідно до яких про-тягом 2-х років статутний фонд страхових компаній має бути збільше-ний до 500 тис. євро, а протягом ще одного року – до 1 млн євро. Для страховиків, що здійснюють страхування життя, – відповідно спочатку до 750 млн, а потім до 1,5 млн євро. З погляду забезпечення надійності страхових компаній це дуже важливе рішення. Проте переважна біль-шість із них фінансово малопотужні і для них установлені нормативи скоріше за все виявляться непосильними. Це, може призвести до ново-го скорочення їх чисельності. Крім того, відповідно до зазначених по-правок, страховиками в Україні можуть бути тільки резиденти. Разом з тим зняті обмеження на частку іноземного капіталу в статутному фон-ді, який до прийняття поправок не міг перевищувати 49 %.

Розвиток страхового ринку характеризується як кількістю страхових компаній, що працюють на ньому, так і його місткістю, що відбивається в сумах страхових платежів і страхового відшкодування. Їхня динаміка, а також обсяги сформованих страхових резервів наведені в табл. 3.

Як видно з наведених даних, страховий ринок України має стійку тенденцію розвитку. Так, за період 1995–2001 рр. страхові платежі в но-мінальному обчисленні зросли в 12,4, а в порівняному – у 4,2 разу. Істот-но збільшилися і страхові резерви – відповідно у 18,2 і 6,2 раза. Обсяги ж страхових виплат були досить стабільними: у номінальному обчисленні вони збільшилися в 2,9 разу, а в порівняному не змінилися.

Таблиця Динаміка показників розвитку страхового ринку України (1995—2001 рр.), млн грн*

 

Показники     1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001

Страхові платежі:                                                                           

- номінальний обсяг 244      317      408      789      1164    2136    3031

- обсяг з урахуванням інфляції         ?          226      265      426      529      771      1031

Страхові виплати:                                                                          

- номінальний обсяг 144      147      129      177      360      398      424

- обсяг з урахуванням інфляції         ?          105      84        96        164      147      144

Страхові резерви:                                                                           

- номінальний обсяг 65        92        159      447      537      959      1184

- обсяг з урахуванням інфляції         ?          66        103      242      244      346      403

* За даними Ліги страхових організацій України. Модуль Подібне співвідношення в динаміці основних параметрів стра-хового ринку навряд чи може однозначно сприйматися як позитив-не явище. Адже значне зростання страхових платежів за практично незмінних обсягів страхових виплат свідчить про завищення стра-хових тарифів. Співвідношення між показниками, що аналізуються (у 2000 р. страхові платежі у 5,2, а у 2001 р. у 7,1 разу перевищу-вали страхові виплати), наочно показує цю невідповідність. І хоча, як видно з наведених даних, більша частина цього перевищення на-правлялася на формування страхових резервів (у 2000 р. 45, а в 2001 р. – 39 % від суми страхових платежів), подібні пропорції просто непри йнятні для страхувальників. Тому як і на кредитному ринку, у сфері страхування в Україні ціна послуг, що надаються, надмірно висока. Цей чинник стримує подальший розвиток страхового рин-ку. У зв’язку з цим прискорене нарощування страхових резервів (тільки за 2000 р. їхній приріст становив 78 %) стратегічно навряд чи може бути виправдане. Та й навіщо потрібні страхові резерви, які в 2,8 разу перевищують страхові виплати?

У цілому, незважаючи на тенденцію зростання, обсяги страхо-вого ринку України не просто незначні – вони вкрай малі. За дани-ми Ліги страхових організацій, він охоплює усього лише близько 10 % ризиків, тоді як у розвинутих країнах цей показник становить 90—95 %. Частка українського страхового ринку в Європі стано-вить 0,05 % при тому, що в країні проживає 7 % населення Європи. Страхові платежі відносно обсягу ВВП становлять трохи більше 1 %. Природно, що в подібній ситуації всі зусилля мають бути спря-мовані на всебічний розвиток даного сегмента фінансового ринку, у тому числі й на основі виваженої політики страхових тарифів. За вкрай низької платоспроможності і громадян, і підприємств оха-рактеризовані вище тенденції та пропорції скоріше перешкоджа-ють розвитку.