Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
119. Економічні показники розвитку страхування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

119. Економічні показники розвитку страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Починаючи з 1998 р., спостерігається стабільна тенденція поступо-вого зростання (в середньому на 14 % щорічно) кількості страхових ком-паній і станом на початок 2002 р. в Україні функціонувало 328 страхови-ків. Загалом це досить життєздатні компанії, які або пройшли складний процес становлення в період економічної кризи, або були створені піс-ля прийняття в 1996 р. зазначеного вище закону. Крім того, в Україні створені Моторне, Авіаційне і Морське страхові бюро, які розробляють основні правила страхування. Також функціонують Асоціація фахових страхових посередників, Асоціація страховиків в аграрному секторі еко-номіки, Ліга страхових організацій України. Проте фінансові можливос-ті більшості страхових компаній дуже обмежені – середній розмір влас-ного капіталу становить лише 5,9 млн грн, або трохи більше ніж 1 млн дол. США. Понад 2/3 страховиків мають капітал менший ніж 100 тис.

Страхування в запитаннях та відповідях

дол. При цьому законом «Про страхування» мінімальний розмір статут-ного фонду був установлений у сумі 100 тис. євро (близько 93 тис. дол.).

У 2001 р. прийнято поправки до закону, відповідно до яких про-тягом 2-х років статутний фонд страхових компаній має бути збільше-ний до 500 тис. євро, а протягом ще одного року – до 1 млн євро. Для страховиків, що здійснюють страхування життя, – відповідно спочатку до 750 млн, а потім до 1,5 млн євро. З погляду забезпечення надійності страхових компаній це дуже важливе рішення. Проте переважна біль-шість із них фінансово малопотужні і для них установлені нормативи скоріше за все виявляться непосильними. Це, може призвести до ново-го скорочення їх чисельності. Крім того, відповідно до зазначених по-правок, страховиками в Україні можуть бути тільки резиденти. Разом з тим зняті обмеження на частку іноземного капіталу в статутному фон-ді, який до прийняття поправок не міг перевищувати 49 %.

Розвиток страхового ринку характеризується як кількістю страхових компаній, що працюють на ньому, так і його місткістю, що відбивається в сумах страхових платежів і страхового відшкодування. Їхня динаміка, а також обсяги сформованих страхових резервів наведені в табл. 3.

Як видно з наведених даних, страховий ринок України має стійку тенденцію розвитку. Так, за період 1995–2001 рр. страхові платежі в но-мінальному обчисленні зросли в 12,4, а в порівняному – у 4,2 разу. Істот-но збільшилися і страхові резерви – відповідно у 18,2 і 6,2 раза. Обсяги ж страхових виплат були досить стабільними: у номінальному обчисленні вони збільшилися в 2,9 разу, а в порівняному не змінилися.

Таблиця Динаміка показників розвитку страхового ринку України (1995—2001 рр.), млн грн*

 

Показники     1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001

Страхові платежі:                                                                           

- номінальний обсяг 244      317      408      789      1164    2136    3031

- обсяг з урахуванням інфляції         ?          226      265      426      529      771      1031

Страхові виплати:                                                                          

- номінальний обсяг 144      147      129      177      360      398      424

- обсяг з урахуванням інфляції         ?          105      84        96        164      147      144

Страхові резерви:                                                                           

- номінальний обсяг 65        92        159      447      537      959      1184

- обсяг з урахуванням інфляції         ?          66        103      242      244      346      403

* За даними Ліги страхових організацій України. Модуль Подібне співвідношення в динаміці основних параметрів стра-хового ринку навряд чи може однозначно сприйматися як позитив-не явище. Адже значне зростання страхових платежів за практично незмінних обсягів страхових виплат свідчить про завищення стра-хових тарифів. Співвідношення між показниками, що аналізуються (у 2000 р. страхові платежі у 5,2, а у 2001 р. у 7,1 разу перевищу-вали страхові виплати), наочно показує цю невідповідність. І хоча, як видно з наведених даних, більша частина цього перевищення на-правлялася на формування страхових резервів (у 2000 р. 45, а в 2001 р. – 39 % від суми страхових платежів), подібні пропорції просто непри йнятні для страхувальників. Тому як і на кредитному ринку, у сфері страхування в Україні ціна послуг, що надаються, надмірно висока. Цей чинник стримує подальший розвиток страхового рин-ку. У зв’язку з цим прискорене нарощування страхових резервів (тільки за 2000 р. їхній приріст становив 78 %) стратегічно навряд чи може бути виправдане. Та й навіщо потрібні страхові резерви, які в 2,8 разу перевищують страхові виплати?

У цілому, незважаючи на тенденцію зростання, обсяги страхо-вого ринку України не просто незначні – вони вкрай малі. За дани-ми Ліги страхових організацій, він охоплює усього лише близько 10 % ризиків, тоді як у розвинутих країнах цей показник становить 90—95 %. Частка українського страхового ринку в Європі стано-вить 0,05 % при тому, що в країні проживає 7 % населення Європи. Страхові платежі відносно обсягу ВВП становлять трохи більше 1 %. Природно, що в подібній ситуації всі зусилля мають бути спря-мовані на всебічний розвиток даного сегмента фінансового ринку, у тому числі й на основі виваженої політики страхових тарифів. За вкрай низької платоспроможності і громадян, і підприємств оха-рактеризовані вище тенденції та пропорції скоріше перешкоджа-ють розвитку.