Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
118. Методи забезпечення фінансової стійкості страхової організації : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

118. Методи забезпечення фінансової стійкості страхової організації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Під фінансовою стійкістю страхових операцій розуміють балансу-вання доходів з витратами за страховим грошовим фондом, що форму-ється зі страхових внесків сплачуваних страхувальниками (премій).

Основою фінансової стійкості страховиків є наявність сплаче-ного статутного капіталу, страхових резервів, а також система пе-рестрахування. Статутний капітал (статутний фонд) страхових організацій спочатку формується за рахунок бюджету (обов'язкова форма страхування) або за рахунок коштів від продажу акцій та ін-ших цінних паперів.

Модуль Мінімальний розмір статутного капіталу залежить від різних видів страхування і перестрахування. Статутний капітал акціонерного страхо-вого товариства закритого типу створюється за рахунок внесків засно-вників і продажу акцій працівникам даного товариства, акціонерного страхового товариства відкритого типу - шляхом обміну внесків на акції засновників і продажу акцій по відкритій підписці чи на аукціоні біржі.

Акумуляція коштів страхового фонду досягається насамперед за ра-хунок збільшення кількості страхувальників і застрахованих об'єктів.

Проблема забезпечення фінансової стійкості може розглядати-ся подвійно: як визначення системи імовірності дефіциту коштів у якому-небудь році і як відношення доходів до витрат за минулий тарифний період.

Ступінь дефіцитності коштів страхової компанії залежить від величини страхового портфеля.

Для визначення ступеня імовірності дефіцитності коштів (ДК) застосовується коефіцієнт Коньшина :

VnxT

де Т - середня тарифна ставка страхового портфеля;

п - кількість застрахованих об'єктів.

Чим менше значення коефіцієнта ДК, тим вища фінансова стій-кість страховика. На величину показника ДК, як видно з формули, не впливає розмір страхової суми застрахованих об'єктів.

Однак варто мати на увазі, що коефіцієнт Коньшина дає найточ-ніші результати, якщо страховий портфель страховика складається з об'єктів із приблизно однаковими за вартістю ризиками (тобто без катастроф, землетрусів, загибелі космічних кораблів, літаків і т.п.).

Отже, однією з умов забезпечення фінансової стійкості страхових операцій є вирівнювання розмірів страхових сум, на які застраховані pis-Hi об'єкти туризму. Завдання за рахунок передачі частини видів страху-вання чи 'іхньої вартості іншим страховикам у перестрахування набуває останніми роками щораз більшого значення у страховій справі.

Для оцінювання фінансової стійкості як відношення доходів до витрат за тарифний період можна скористатися коефіцієнтом фі-нансової стійкості страхового фонду:

ХД+ІЗФ

СФ      Т.В

Страхування в запитаннях та відповідях

де ХД' - сума доходів за тарифний період, грн;

ЛЗФ - сума коштів у запасних фондах, грн;

Y.B - сума витрат за тарифний період, грн.

Фінансова стійкість страхових операцій буде тим вищою, чим більший коефіцієнт стійкості страхового фонду.

Важливим фактором, що характеризує фінансову стійкість страхової організації, крім статутного капіталу і резервних фондів, є рентабельність страхових операцій, що виражається відношенням балансового (валового) прибутку до дохідної частини:

р/ о/ \ _ балансовий прибуток дохід

Через невиробничий характері діяльності страхових організацій доход не створюється, а формується прибуток за рахунок перерозпо-ділу коштів страхувальників, тобто необхідного і доданого продукту, створеного в інших виробничих сферах. Тому більш коректним є ви-значення рентабельності страхових операцій як показник рівня при-бутковості, тобто відношення загальної суми прибутку за визначений період до сукупної суми платежів за той самий період:

" S.CB

де Д - прибутковість;

ИБП - сума балансового прибутку за рік, грн;

Y.CB - сукупна сума страхових внесків за рік, грн.

Варто мати на увазі, що доходи від страхових платежів при до-бровільному страхуванні являють собою ціну від продажу страхо-вих послуг. У той час як при державному страхуванні ціна продажу регламентується калькуляційною ціною. В умовах ринкової еконо-міки калькуляційна ціна і ціна продажу можуть не збігатися.

Розраховуючи тарифну ставку (брутто-ставку), страховик ви-значає очікувану вартість страхової послуги, а ціна продажу стає відомого тільки в момент укладення договору. Вартість страхової послуги - величина об'єктивна, а ціна продажу формується під впливом цілого ряду факторів: кон'юнктури ринку, цінової політи-ки уряду, відсоткових ставок у банках. Максимальні ціни визнача-ються потребами страхувальників, а мінімальні - необхідністю екві-валентності відносин страхувальника і страховика.

Модуль Склад і структуру витрат визначають два взаємозалежних еко-номічних процеси: 1) погашення зобов'язань перед страхувальни-ками; 2) фінансування діяльності страхової організації. У зв'язку з цим у страховій справі прийнятна така класифікація витрат:

-          витрати на страхові виплати;

-          відрахування в запасні фонди і страхові резерви;

-          відрахування на запобіжні заходи (запобігання виникненню по-жеж, консультації щодо вибору вогнестійких конструкцій, мате-ріалів, систем водопостачання і т.п.);

• витрати на ведення справ.

У сукупності ці витрати становлять собівартість страхових опе-рацій. У страховій справі собівартість розглядають у широкому і вузькому значеннях.

У широкому значенні слова – це сукупність усіх витрат страхо-вика на надання страхових послуг як безпосередніх (виплат стра-хового відшкодування чи страхового забезпечення), так і витрат на забезпечення фінансової стійкості страхових операцій (формування запасних і резервних фондів). У вузькому значенні слова – це ви-трати страхової організації на ведення справи.

Витрати на ведення справи закладають до кошторису брутто-ставки; вони є важливим елементом собівартості страхових опера-цій. Відповідно до прийнятої класифікації, до складу витрат входять витрати на оплату роботи агентів, господарські і канцелярські.