Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_aa17dfbad4b98cc7e7c30435cb582b50, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
115. Особливості оподаткування страхової організації : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

115. Особливості оподаткування страхової організації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Система оподаткування є важливим фінансовим важелем ре-гулювання діяльності суб'єктів господарювання. Вона має загальні принципи побудови і впливу на фінансово-господарську діяльність господарюючих суб'єктів в умовах ринкової економіки.

Становлення в Україні системи оподаткування суб'єктів госпо-дарювання, в тому числі страхових компаній, почалося з 1991 року. Перший Закон про систему оподаткування в Україні було прийнято 1991 року. Становлення і розвиток системи оподаткування з часу прийняття цього Закону свідчить про недоліки в податковій полі-тиці держави щодо суб'єктів господарювання, зокрема й таких, що працюють на страховому ринку.

Оподаткування страхової діяльності потребує з'ясування не лише відповідних законодавчих і нормативних актів з оподаткуван-ня, а й законодавства щодо страхової справи. Діяльність страховика охоплює як страхову діяльність, що має свій відмінний порівняно з іншим порядок оподаткування, та діяльність, не пов'язану зі стра-хуванням (інвестиційну та іншу діяльність), яка оподатковується в загальному порядку.

Розглянемо податки й відрахування, що їх мають здійснювати страхові компанії згідно з чинним податковим законодавством.

Оподаткування прибутку страхових компаній. Згідно з при-йнятим 22 травня 1997 року Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»» іс-тотно змінилося оподаткування страхової діяльності. Об'єктом опо-даткування визначено валовий дохід від страхової діяльності, який включає суму страхових внесків, страхових платежів або страхових премій, нагромаджених страховиками протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування ризиків на території України або за її межами. Ставка податку визначена в розмірі 3 % від суми валового доходу, отриманого від страхової діяльності.

До складу валового доходу страхової компанії, що оподат-ковується за ставкою 3 %, не включаються доходи, отримані страховиками-резидентами у вигляді страхових внесків, страхових платежів або страхових премій, нагромаджених протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування життя на те-риторії України або за її межами.

Модуль Доходи нерезидентів, отримані у вигляді страхових внесків, страхових платежів або страхових премій від перестрахування ри-зиків на території України, оподатковуються за ставкою 15 % у дже-рела їх виплати за рахунок таких виплат.

Доходи нерезидентів, отримані у вигляді страхових внесків, страхових платежів або страхових премій від страхування ризиків на території України, оподатковуються за ставкою 30 % у джерела їх виплат за рахунок таких виплат.

Згідно із Законом України «Про страхування», нерезиденти не можуть здійснювати страхування на території України. Тобто існує неузгодженість у названих законодавчих актах.

Водночас слід звернути увагу на те, що підвищені став-ки оподаткування доходів нерезидентів від страхової діяль-ності в Україні створюють сприятливі умови для діяльності українських страховиків на внутрішньому страховому ринку. Звільняється від оподаткування валовий дохід страхових компаній, пов'язаний зі страхуванням життя фізичної особи, що передбачає страхову виплату в разі таких страхових випадків:

-          смерть застрахованої особи;

-          рішення суду про оголошення застрахованої особи померлою;

-          дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування або досягнення нею віку, визначеного договором страхування. У цьому випадку строк дії договору не повинен бути меншим від 120 календарних місяців. Договір не може пе-редбачати часткових виплат до закінчення строку його дії або настання страхового випадку. (На перехідний період до 2003 року строк дії договору зі страхування життя громадян віком після 50 років встановлюється від 60 календарних місяців.) Якщо договір страхування життя буде розірваний достроково

і це не пов'язано зі смертю застрахованої особи, доходи, отримані страховиком, підлягають оподаткуванню в оподатковуваному пері-оді, протягом якого відбулося розірвання договору. При цьому ви-користовується ставка податку в розмірі 6 %.

Доходи від страхування фізичних осіб на інших умовах, крім щойно перелічених, оподатковуються за ставкою в розмірі 3 %.

Крім доходів від страхової діяльності, страховики можуть одер-жувати доходи з інших джерел: прибуток від продажу цінних папе-рів; доходи від здійснення операцій з оперативного лізингу, оренди землі та приміщень; доходи від торгівлі борговими зобов'язаннями

Страхування в запитаннях та відповідях

і вимогами у вигляді суми нарахованих відсотків за кредитно-депозитними операціями, доходи у вигляді додатної різниці від пе-рерахунку у гривні іноземної валюти і дебіторської заборгованості в іноземній валюті; доходи у вигляді безповоротної фінансової до-помоги і безкоштовно отриманих товарів; доходи від операцій з основними фондами і нематеріальними активами. Ці доходи опо-датковуються в загальному порядку. Тобто об'єктом оподаткування є прибуток, який обчислюється зменшенням валового доходу звіт-ного періоду від зазначених операцій на суму валових витрат і амор-тизаційних відрахувань при їх здійсненні.

При цьому до складу валових витрат, пов'язаних з отриман-ням доходів з інших джерел, не включаються витрати страхової компанії, які мають місце при здійсненні операцій з основної ді-яльності (страхування і перестрахування). Тобто потрібно вести як окремий від основної діяльності облік доходів, що надходять з інших джерел. У разі неможливості прямим підрахуванням визна-чити розмір амортизаційних відрахувань за основними фондами, що використовуються під час здійснення страхової та іншої діяль-ності, не пов'язаної зі страхуванням, він визначається пропорційно частці валових доходів від страхової діяльності та валових доходів, не пов'язаних зі страхуванням (перестрахуванням) у загальному валовому доході.

Завдяки змінам в оподаткуванні результатів основної діяль-ності страховиків, тобто переходу до оподаткування валового до-ходу від страхової діяльності (крім доходу від страхування і пе-рестрахування життя), розширюється самостійність страхових компаній у здійсненні фінансово-господарської діяльності, у фор-муванні поточних витрат, а отже, й прибутку. Одночасно перехід до оподаткування валового доходу замість прибутку підвищує від-повідальність страховиків за поточні і кінцеві результати їхньої ді-яльності.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_aa17dfbad4b98cc7e7c30435cb582b50, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0