Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9. Сфери застосування страхування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9. Сфери застосування страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Особисте страхування. Це обов'язкові види страхування від не-щасних випадків і професійних захворювань. Страхування від не-щасних випадків на транспорті, військовослужбовців та працівни-ків ризикових професій.

Добровільне індивідуальне й колективне страхування від не-щасних випадків.

Медичне страхування. Суб'єкти й об'єкти страхування. Умови обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування.

Страхування в запитаннях та відповідях

Страхування майна. Страхування майна юридичних осіб: суб'єкти і об'єкти страхування, страхові події, порядок укладання договорів, умови відшкодування збитків.

Особливості страхування сільськогосподарських підприємств: страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторіч-них насаджень, страхування тварин, страхування будівель та іншого майна.

Страхування технічних ризиків.

Страхування транспортних засобів: автомобільного та іншого наземного, морського, авіаційного транспорту. Страхування ванта-жів.

Страхування майна громадян: будівель і споруд, тварин, домаш-нього та іншого майна.

Страхування відповідальності. Страхування цивільної відпо-відальності власників автотранспортних засобів. Моторне (тран-спортне) страхове бюро України і його функції. Міжнародна систе-ма «Зелена картка». Страхування відповідальності власників інших видів транспорту.

Страхування відповідальності за неповернення кредитів. Стра-хування депозитів.

Страхування відповідальності роботодавців.

Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції.

Страхування професійної відповідальності.

Страхування відповідальності за забруднення довкілля.

Страхування – об’єктивно необхідний атрибут ринкової еко-номіки. Світовий досвід переконує, що одним з найважливіших індикаторів стану економіки будь-якої країни ринкової орієнтації є розвиток страхування. Страхування забезпечує надійний захист майнових інтересів підприємців і населення в разі втрат, заподіяних вогнем, стихійним лихом, техногенними аваріями, транспортними пригодами та багатьма іншими непередбачуваними обставинами. Страхування добре зарекомендувало себе як форма нагромаджен-ня коштів громадян для вирішення їх соціальних проблем (охорона здоров’я, пенсійне забезпечення, освіта тощо). Останніми роками страхування широко використовується на випадок виникнення від-повідальності перед третіми особами. В цілому світові темпи при-росту страхових премій значно випереджають зростання валового внутрішнього прибутку. Ця тенденція характерна і для України.

Модуль Україна з огляду на наявність об’єктів, що потребують захисту, має надзвичайно великі потенційні можливості для розвитку стра-хової галузі (індустрії) в усіх напрямах – страхування майна, від-повідальності перед третіми особами, життя і здоров’я громадян. Розрахунки показують, що страхове поле за основними видами до-бровільного страхування освоєно здебільшого лише на 5 – 7 %, тоді як у Великобританії, Німеччині, Нідерландах та інших західних країн цей показник вищий за 90%. Швидкими темпами здійсню-ється охоплення страховим захистом майна комерційних структур, життя, здоров’я і майна громадян у постсоціалістичних державах, зокрема в Польщі, Угорщині, Чехії, країнах Балтії. Вони розпочали активно працювати на міжнародному страховому ринку. Надійшло ряд пропозицій від підприємницьких структур країн Заходу, Есто-нії, Польщі про інвестування капіталу в страховий бізнес України. Цьому сприяє політика держав-інвесторів, спрямована на забезпе-чення розвитку страхового бізнесу, і віра в можливу ефективність співпраці з українськими партнерами. Зараз Україна переживає за-тяжну економічну і загострену фінансову кризи, до яких призвела в числі інших чинників руйнація старої системи страхового захисту (бюджетні резерви, фонди вищестоящих організацій, довготерміно-ві відстрочки погашення позик тощо), що була притаманна країні з високим ступенем усуспільнення власності і значне відставання в формуванні нової системи захисту. Отже, страхування має вели-чезні можливості сприяти економічному та соціальному розвитку країни, вирішувани проблеми кожного асоційованого чи індивіду-ального власника.