Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
109. Визначення та склад доходів страховика : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

109. Визначення та склад доходів страховика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Головна особливість діяльності страховика, яка полягає в тому, що він спочатку акумулює кошти (створює страховий фонд) і лише згодом зазнає витрат у вигляді страхових виплат, зумовила специ-фіку його доходів. Страховик може отримувати такі види доходів:

•          Модуль доходи від страхової діяльності;

•          інші доходи, в тому числі доходи від інвестиційної діяльності. Доходи від страхової діяльності. Доходів від страхової діяль-ності страховика належать:

 

•          страхові премії, отримані за укладеними з ним договорами стра-хування і перестрахування;

•          комісійні винагороди, отримані страховиком за перестрахуван-ня його ризиків;

•          частки від страхових відшкодувань, сплачені іншими перестра-ховиками;

•          повернуті страховику суми з централізованих страхових резерв-них фондів;

•          повернуті страховику суми страхових (технічних) резервів, ін-ших, ніж резерви незароблених премій, у випадках і на умовах, які передбачені законодавством. Страхові премії, які страховик отримує за надані ним страхові

послуги, – первинний і головний вид доходів від страхової діяль-ності. Страхові премії є основою для подальшого кругообігу фінан-сових коштів, головним джерелом для створення страхових фондів і фінансування всієї діяльності страховика.

Згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», валовим доходом страховика від страхової ді-яльності (для оподатковування результатів страхової діяль-ності страховика) вважається сума страхових платежів, стра-хових внесків, страхових премій (далі – сума валових внесків), одержаних (нарахованих) страховиками-резидентами протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування ризиків на території України або за її межами, зменшений на суму страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених (нарахованих) страховиком за договорами перестра-хування з резидентом.

Згідно з вимогами до складання декларації про доходи страхо-вика, валовим доходом страховика від страхової діяльності (для оподатковування результатів страхової діяльності страховика) вва-жається сума страхових премій, отриманих (нарахованих) страхо-виком протягом звітного періоду (наприклад, календарного року) за договорами страхування і перестрахування, за відрахуванням сум внесків, переданих у перестраховування, сум повернутих стра-хувальникам премій, які вони зайво сплатили, а також платежів, що

Страхування в запитаннях та відповідях

отримані від продажу страхових полісів інших страховиків (якщо цей страховик здійснює агентську діяльність), і премій, отриманих від філій, представництв та інших відособлених підрозділів страхо-вика, що не мають статусу юридичної особи.

Комісійні винагороди, отримані прямим страховиком (цеден-том, перестрахувальником) за передачу ризиків у перестрахову-вання іншим страховикам, також належать до доходів від страхової діяльності. Цей різновид доходу економічно виправданий тим, що прямий страховик (цедент) сам домовляється зі страхувальником, інспектує об’єкт страхування й аналізує ризики об’єкта, укладає зі страхувальником договір страхування, у повному обсязі відповідає перед ним за компенсацію шкоди і є щодо інших перестраховиків своєрідним посередником, який дає їм можливість одержати додат-ковий дохід від перестрахування застрахованих цедентом ризиків. Саме за ці послуги оплачується цеденту комісійна винагорода.

Комісійні за перестраховування враховуються у складі доходів від страхової діяльності лише у звітності страховика згідно з вимо-гами Держфінпослуг, а при оподатковуванні результатів господар-ської діяльності страховика враховуються згідно з доходами від не-страхової діяльності.

Частини страхових відшкодувань, оплачених перестраховика-ми, – ще один різновид доходу, який виникає у прямого страховика (цедента) тоді, коли з об’єктом страхування, що був перестрахова-ний ним як цедентом у інших перестраховиків, стався страховий випадок, і цедент виплатив відшкодування в обсязі, що перевищує обсяг відповідальності, яка залишилася на ньому, після перестра-ховування, а перестраховики компенсували йому свої частини в за-гальному збитку, що відшкодовується, згідно з умовами договорів перестраховування.

Суми, що повернуті з централізованих страхових резервних фондів, є доходами страховика тоді, коли він, перебуваючи раніше учасником таких фондів, виходить із них. В Україні централізова-ні фонди створюються на базі Моторного, Авіаційного, Морського страхових бюро і Фонду страхових гарантій «Ексімстрах». До складу цих бюро повинні належати страховики, що здійснюють, відповідно, обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників авто-транспорту, страхування авіаційних ризиків, страхування морських ризиків і обов’язкове страхування пасажирів від нещасних випад-ків під час морських перевезень, а також страхування кредитних

Модуль ризиків держави, якщо іноземні кредити видаються українським юридичним особам під гарантії Кабінету Міністрів України. Стра-ховики – учасники цих об’єднань – зобов’язані регулярно робити внески, що використовуються згідно з положеннями або установчи-ми документами, які визначають діяльність таких структур.

Якщо внески страховиком були зроблені, а потім він виходить зі складу відповідного об’єднання страховиків, частина внесків по-винна бути йому повернута. Можуть бути й інші причини повер-нення грошей із фондів об’єднань страховиків на адресу конкрет-ного страховика.

Важливим моментом є правильне визначення дати збільшення валового доходу від страхової діяльності. Це дата однієї з двох по-дій, яка відбувається раніше: або надходження премії, комісійної винагороди або частини страхового відшкодування, оплаченої пе-рестраховиком, на рахунок чи до каси страховика, або початок дії відповідного договору страхування (перестраховування), або при-йняття відповідного рішення (про вихід страховика зі складу бюро і повернення йому частини внесків, про повернення суми з резерву збитків та ін.).

Інвестиційна діяльність страховика – інвестування і розміщен-ня тимчасово вільних коштів, які є його власністю або якими він володіє (розпоряджається). Доходи від цієї діяльності є вторин-ними (похідними) від первинних доходів (зібраних страхових пре-мій), але за обсягом можуть істотно перевищувати первинні доходи. Збираючи страхові премії, страховик накопичує обсяг первинних доходів і має право розпоряджатися ними протягом певного часу. Інвестування тимчасово вільних коштів страхового фонду грунту-ється на ймовірнісному характері обігу коштів цього фонду у про-цесі страхової діяльності, тому що від моменту надходження премій страхувальників на рахунки страховика до виплати страхових від-шкодувань завжди проходить певний час.

Тривалість періоду збереження коштів страхувальників у страховика визначається терміном дії договору страхуван-ня. Термін страхування може бути значним, наприклад, в осо-бистому страхуванні договори укладаються на декілька десят-ків років і навіть довічно. При цьому страховик формує запасні і резервні фонди, кошти яких десятиріччями можуть не викорис-товуватися. Усе це створює об’єктивну основу для участі страхо-вика в роботі ринку вільного капіталу й інвестуванні як власних,

Страхування в запитаннях та відповідях

так і накопичених ним коштів (страхових фондів) до економіки. Страховик виступає інституціональним інвестором, основна функ-ція якого в умовах ринкової економіки – залучення вільного капіта-лу клієнта в обмін на гарантію надання клієнту страхової послуги. Найчастіше саме інвестиційна діяльність забезпечує страховикові основний прибуток, який компенсуватиме його збитки за основною (страховою) діяльністю та витрати на розвиток страхової діяльнос-ті. Напрями інвестиційної діяльності страховика залежать від ха-рактеру коштів, які він використовує для інвестування. Ці кошти представлені двома групами тимчасово вільних коштів:

•          власними коштами страховика;

•          коштами страхових резервів (страхового фонду) страховика.