Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
101. Зміст активного та пасивного перестраховування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

101. Зміст активного та пасивного перестраховування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Перестрахування – це страхування особливого виду. Зміст його полягає у передачі частини ризику (ризиків) у відповідальність ін-шому спеціалізованому страховику, тобто перестраховику. Стра-ховика, котрий безпосередньо працює зі страхувальниками щодо взяття на себе їхніх ризиків, називають «прямим страховиком», або страховиком, що передає ризики. Процес передачі частини взятих на себе ризиків іншим страховикам з метою створення такого стра-хового портфеля, який забезпечував би стійкість і рентабельність страхових операцій, називають перестрахуванням.

Розрізняють активне та пасивне перестрахування.

Активне перестрахування полягає у прийнятті іноземних ризи-ків для покриття або продажу страхових гарантій.

Пасивне перестрахування – це передача ризиків іноземним стра-ховикам (купівля страхових гарантій). Головна його мета – передача відносно дрібних ризиків великій кількості перестраховиків у різних країнах. Завдяки цьому досягається стабільність страхового портфе-ля та встановлюються широкі контакти на ринку перестрахування.

Страхування в запитаннях та відповідях

Процедура підписання договору перестрахування і пов'язаних із цим взаєморозрахунків залежить від того, належить договір до активного чи пасивного перестрахування. Укладання договорів па-сивного перестрахування в цілому видається простішим ніж укла-данням договорів активного перестрахування. Слід, проте, врахову-вати, що страховики, віддаючи частину ризиків зі свого портфеля в перестрахування, прагнуть отримати контралимент чи зв'язати під-писання договору пасивного перестрахування з висновком догово-ру активного перестрахування. Крім того, цедент прагне отримати вигідні для себе умови договору пасивного перестрахування, тобто отримати максимально можливу комісійну винагороду й у прибут-ках перестраховиків.

Одним з розділів пасивного перестрахування є ретроцесі. Мета ретроцессії – подальший перерозподіл ризику і навіть часткове за-доволення вимог партнера в отриманні контралімента. Перерозпо-діл ризику у вигляді ретроцесії відбувається цим шляхом, як і ра-ніше при перестрахуванні, тобто. ретроцедент отримує комісійну винагороду, право щодо участі в прибутках.

Основний принцип, вживаний у пасивному перестрахуван-ні, – передача щодо дрібних часток ризику великому числу пере-страхувальників у різних країнах. Тим самим досягається велика стабільність перестрахувальних оборотів і встановлюються широкі контакти над ринком перестрахувань.

Активне перестрахування, як відомо, залежить від прийняття на перестрахування договорів, пов’язаних прямими страховиками, чи переданих часткою від інших перестраховиків.

Проведення активного перестрахування потребує широких знань у галузі міжнародного страхового ринку, наявного попиту по-слуг страхування і перестрахування, аналізу цінового чинника цих послуг і тенденцій їх розвитку. Розглядаючи пропозиції (оферти) щодо активного перестрахування, перестрахувальник застосовує ретельну селекцію (відбір) ризиків. Підставою для селекції є ін-формація, що надійшла в розпорядження перестрахувальника щодо позицій цедента, зайнятих на страховому ринку, і навіть репутації брокера, через якого надійшла пропозицію укласти договір пере-страхування. Акцепт оферти й визначення умов перестрахування залежать від обраної системи перерозподілу ризику (квотна чи ексцедентна), обсягу покриття та підвищення рівня максимальної відповідальності перестрахувальника в цьому страховому випадку.

Модуль Одночасно обумовлюються комісійна винагороду для цедента і бро-кера і система участі у прибутках.

З метою адекватного визначення перестрахувальних платежів необхідною умовою є аналіз динаміки збитковості в страховому портфелі цедента за кілька років. Аналізуються також поточні і пер-спективні зміни в структурі страхового портфеля.

Формально процедура підписання договору активного пере-страхування аналогічна процедурі підписання договору пасивного перестрахування з тією лише різницею, що більшість договорів ак-тивного перестрахування укладається за посередництва маклерів (брокерів). Нині зростає роль брокерів над ринком перестрахувань. Брокерами можуть бути фізичні і юридичні (акціонерні товариства) особи.

Перестрахувальник, акцептуючи оферту, запропоновану йому безпосередньо цедентом чи через довіреного маклера, укладає до-говір перестрахування і одночасно визначає відсоток від своєї учас-ті у перестрахуванні ризиків. Початковий акцепт перестраховника щодо прийнятих ризиків може змінитися залежно від частки інших перестраховиків. Цедент (чи від його імені перестрахувальний бро-кер) по отриманні звістки про акцепті оферти підготовляє остаточ-ний текст договору перестрахування, підписує його й пересилає для підпису перестраховикові.

Розвиток активного перестрахування іде в напрямі якомога більшої числа партнерів у багатьох країнах. Це дає гарантію пере-страховикові отримати позитивні результати.