Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. Структура і зміст дипломних робіт : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

2.3. Структура і зміст дипломних робіт


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Структура дипломної роботи включає вступ, три розділи (або бі-льше за необхідності), список використаної літератури, додатки (схе-ми, таблиці, графіки, роздруківки на ЕОМ тощо) і висновки. Загаль-ний обсяг магістерської роботи 100 - 120 стор.

У вступі до дипломної роботи має бути обґрунтована актуаль-ність вибраної теми, її наукове та практичне значення, коротко охара-ктеризований стан проблеми (питання), що потребує розв'язання, чіт-ко сформульовані цілі і завдання дипломної роботи, визначені об'єкт, предмет, методи й інформаційна база дослідження.

В основній частині магістерської роботи розглядаються теоре-тичні питання і практичні аспекти досліджуваної проблеми. Окре-мий розділ може бути присвячений характеристиці досліджуваного об'єкта, опису методів проведення дослідження, переліку та опису використаних методів розрахунків, аналізу отриманих результатів, пропозиціям щодо практичного використання результатів дослі-дження, рекомендаціям щодо впровадження пропозицій магістра в практику управління виробничою діяльністю.

У кожному з розділів роботи магістр може самостійно сформу-лювати потрібні узагальнення і висновки. Рекомендується основну частину магістерської роботи поділити на три розділи: теоретико-методологічний, аналітико-проектний і практичний.

У першому розділі основної частини, що повинен бути теорети-ко-методологічним, слід викласти суть досліджуваної проблеми і рі-вень її сучасної розробки, подати аналіз і узагальнення існуючих концепцій, виділити дискусійні аспекти і невирішені проблеми, роз-глянути еволюцію підходів до їх вирішення, викласти теоретичні і методологічні засади розробки вибраної теми. Рекомендується в цей розділ включити підрозділ, присвячений вивченню сучасної наукової літератури з питань, що підлягають дослідженню.

Перший розділ є основою розроблення аналітичної та прикладної частини теми, що повинні бути розглянуті в наступних розділах. 06-сяг розділу 30-35 стор.

В другому розділі, що повине мати аналітичний або аналітико-проектний характер, варто подати коротку організаційно-економічну характеристику об'єкта дослідження; форма власності та напрямки діяльності підприємства (фірми), умови господарювання, сучасні проблеми і перспективи розвитку, аналіз виробничої, маркетингової, збутової і фінансової діяльності підприємства. На основі опрацюван-ня й узагальнення аналітичних матеріалів магістрант повинен вияви-ти і відобразити в дипломній роботі сучасні тенденції та характер впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на зміни режиму функціону-вання виробничої системи, визначити можливі причини і наслідки проблем, що виникають у процесі поточної виробничої діяльності, оцінити можливості підприємства щодо вдосконалення тих або інших елементів виробничої системи і виробництва в цілому, узагальнити висновки та рекомендації щодо впровадження пропозицій для вирі-шення зазначених проблем.

Аналітичний матеріал може бути поданий у вигляді таблиць та рисунків, а проміжні розрахунки - у додатках. Важливо, щоб уза-гальнення теоретичних .концепцій та висновки, сформульовані магіс-трантом у першому розділі роботи, були підтверджені конкретним матеріалом у другому розділі. Рекомендований обсяг розділу - 30 -35 с.

У третьому розділі, що має прикладний характер, магістр розгля-дає зміст запропонованих заходів, спрямованих на вдосконалення управління виробництвом в цілому (якщо це не було зроблено в ін-шому розділі), узагальнює рекомендації щодо поліпшення окремих аспектів виробничої діяльності і системи управління.

Пропозиції та рекомендації повинні мати глибоке наукове обгру-нтування і випливати з результатів аналізу фактичного матеріалу, тобто має бути зв'язок усіх трьох розділів. Реальне практичне значен-ня пропозицій доцільно підтвердити необхідними техніко-економічними розрахунками та визначенням очікуваного економіч-ного ефекту, що можна буде отримати внаслідок впровадження роз-робки. Рекомендується обсяг розділу -30 - 35 с.

Висновки. У висновках необхідно чітко та послідовно, в тезисній формі, викласти узагальнені результати магістерського дослідження відповідно до визначеного завдання. Рекомендується сформулювати з кожного розділу 2-3 висновки. Обсяг висновків повинен не переви-щувати трьох сторінок машинописного тексту.

Графічна частина роботи. Для повнішого викладення змісту дип-ломної роботи рекомендується підготувати 6-8 демонстраційних лис-тів, що відбивають основні розділи магістерської роботи. Приклад оформлення демонстраційних листів наводиться в такій запропоно-ваній послідовності - додатки А,Б,В, Д, Ж, 3,1.