Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Орієнтовна тематика дипломних робіт : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

2.2. Орієнтовна тематика дипломних робіт


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Тематика дипломного дослідження не є постійною та підлягає періодичному перегляду й уточненню. Це уточнення полягає в роз-ширенні і доповненні тематики, виключенні тем, що втратили свою актуальність або викликають труднощі в розробці, й уведенні нових тем, висунутих практикою або пов'язаних із новими досягненнями науки і техніки.

Основні напрямки тематики дипломного дослідження, що рекомен-дується, пов'язані з виявленням і мобілізацією внутрішньовиробничих резервів і підвищенням ефективності виробництва і усіх його напрямків.

Магістрам пропонується така тематика дипломних робіт:

1.         Обґрунтування та розробка бізнес-плану інвестиційного проек-ту щодо залучення іноземних інвестицій.

2.         Розробка проекту системи управління витратами підприємства.

3.         Визначення ефективності проекту технічного переобладнання промислового виробництва.

4.         Розробка проекту техніко-економічних показників нового під-приємства, що підлягає реконструкції.

5.         Розробка бізнес-плану фінансового оздоровлення підприємст-

ва.

6.         Аналіз техніко-економічних показників виробничо-

господарської діяльності підприємства з метою підвищення її ефек-

тивності.

7.         Аналіз і розробка проекту техніко-економічних показників за умов реконструкції підприємства.

8.         Аналіз і розробка проекту техніко-економічних показників підприємства за умов модернізації устаткування.

9.         Техніко-економічні показники розширення обсягу виробництва продукції.

 

10.       Поліпшення техніко-економічних показників діяльності під-приємства за рахунок зниження собівартості продукції.

11.       Управління підвищенням ефективності роботи підприємства в умовах ринку.

12.       Вибір фінансової стратегії підприємства в умовах ринкових відносин.

13.       Проект техніко-економічних показників малого підприємства.

14.       Економічна ефективність виробництва нової продукції під-

приємства.

15.       Акціонерне товариство та методи удосконалення його роботи.

16.       Оцінка і розробка техніко-економічних показників підприємс-тва за здійснення інвестиційного проекту.

17.       Диверсифікація виробництва в сучасних умовах господарю-вання.

18.       Зміна і поліпшення номенклатури продукції - один із напря-мів підвищення ефективності виробництва.

19.       Інвестиційний проект розвитку підприємства в умовах конку-ренції.

20.       Резерви зниження собівартості продукції за умов впрова-

дження нової техніки та технології.

21.       Бізнес-план створення міні-заводу з переробки відходів мета-лургійного виробництва.

22.       Розробка бізнес-плану нового підприємства.

23.       Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства і роз-робка пропозицій щодо її поліпшення.

24.       Обгрунтування проекту розвитку підприємства в сучасних

умовах.

25.       Ефективність використання основних виробничих фондів на підприємстві та розробка пропозицій щодо її поліпшення.

26.       Ефективність використання оборотних коштів підприємства.

27.       Стан і тенденція розвитку автомобільного ринку в країні.

28.       Удосконалення управління матеріальними ресурсами на під-приємстві.

29.       Обгрунтування показників фінансової діяльності спільного підприємства.

30.       Дослідження податкової системи та її впливу на соціально-економічну діяльність підприємства.

31.       Методи регулювання й управління інвестиційними проектами на підприємстві.

32.       Заробітна платня та розробка проекту її удосконалення.

33.       Організаційно-економічні напрямки підвищення ефективності виробництва за умов реконструкції підприємства.

34.       Економічна оцінка інноваційної діяльності на підприємстві.

 

35.       Обгрунтування стратегії досягнення конкурентних переваг фірми через лідирування в диференціації продукту.

36.       Трудові ресурси підприємства і удосконалення їх викорис-тання.

37.       Фінансово-економічні результати діяльності підприємства і напрямки їх удосконалення.

38.       Економічна безпека діяльності підприємства і напрямки його удосконалення.

39.       Реструктуризація, санація діяльності підприємства та шляхи попередження банкрутства.

40.       Економічні умови банкрутства та ліквідації підприємства.