Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 2. МАГІСТЕРСЬКА РОБОТАIПОРЯДОК її ВИКОНАННЯ 2.1. Етапи і вибір напрямків дипломних робіт : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 2. МАГІСТЕРСЬКА РОБОТАIПОРЯДОК її ВИКОНАННЯ 2.1. Етапи і вибір напрямків дипломних робіт


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Роботі над дипломом для магістрів передує переддипломна прак-тика, що проводиться за встановленим для неї календарним графіком.

Увесь процес підготовки, виконання та захисту дипломної роботи складається з таких етапів:

1.         Вибір теми дипломної роботи. Затвердження тем дипломної роботи і закріплення керівника теми.

2.         Попереднє ознайомлення з літературою за вибраною темою.

3.         Видача завдань на дипломну роботу.

4.         Проходження практики та написання звіту з неї.

5.         Захист звіту.

6.         Визначення плану дипломної роботи та календарного графіка її виконання.

7.         Вивчення літератури і збір первинних матеріалів на підприємс-тві за темою дипломної роботи.

8.         Підготовка дипломної роботи за розділами.

9.         Підготовка графічної частини.

 

10.       Готова дипломна робота здається на кафедру.

11.       Одержання відзиву керівника і головного фахівця з профілю дипломної роботи на підприємстві.

12.       Захист дипломної роботи на засіданні ДЕК.

Дипломна робота є самостійною комплексною роботою магістра, що узагальнює результати вивчення різноманітних дисциплін, перед-бачених навчальним планом, а також наукових досліджень.

Дипломна робота - це самостійно виконана робота науково-дослідного або прикладного характеру, вона є кваліфікаційним доку-ментом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає здатність магістра до самостійної практичної роботи в галузі управ-ління виробництвом та відповідність його знань і вмінь професійно-кваліфікаційному рівню магістра ділового адміністрування.

Мета та завдання конкретної магістерської роботи залежать від її теми, орієнтації і специфіки предмета й об'єкта дослідження. Дипло-мні роботи магістрів програми «Виробничий менеджмент» мають бу-ти практично орієнтованими. Це означає, що головне завдання магіс-терського дослідження полягатиме в пошуку та обґрунтуванні ефек-тивності використання тих чи інших методів удосконалення управ-

ління виробничою діяльністю конкретного підприємства, фірми, кор-порації тощо.

Головним критерієм оцінки магістерських робіт є практичне ці-леспрямування розробок магістра. Окремим магістрам за погоджен-ням з науковим керівником програми та керівником дипломної робо-ти може бути запропонована науково-дослідна тема. У цьому разі го-ловним завданням дослідження є поглиблене вивчення сутності тео-ретичних моделей та пошук способів їх адаптації до "сучасних умов виробничої діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання. Голо-вний критерій оцінки таких дипломних робіт - наявність елементів наукової новизни.

Магістрам надається право вибору напряму дослідження при фор-мулюванні теми дипломної роботи, керуючись даними методичними вказівками, а також наведеними темами дипломних робіт, що щорічно коригуються й уточнюються з урахуванням змін, що відбуваються в економічній теорії і практиці. Магістр має можливість вибрати само-стійно тему, якої немає в цьому переліку, але за обов'язкової умови, щоб назва теми та її спрямованість відповідали б професійній орієнта-ції виробничого менеджменту.

Однією 3 основних вимог до дипломного дослідження є те, що ди-пломна робота повинна розроблятись б на конкретних економіко-виробничих завданнях, що постають перед підприємством, регіоном, галуззю, народним господарством.

Це дозволяє застосувати наукову методику збору й аналізу вихід-них матеріалів, глибше вивчити діяльність підприємств і методи роз-в'язання економіко-фінансових завдань, використовувати в процесі розробки теми елементи наукового дослідження, оцінити реальні економіко-виробничі умови і прийняти ефективні рішення.

Тема дипломної роботи повинна відповідати профілю спеціальності, носити комплексний характер і передбачати одночасно вирішення орга-нізаційних, виробничо-економічних і фінансових питань стосовно до ді-яльності підприємства та його підрозділів, регіону або галузі в цілому.

Конкретні теми дипломних робіт закріплюються за студентами за їх вибором. Видача завдання на дипломне дослідження здійснюється завчасно задля того, щоб магістр зміг старанно підготуватися до його виконання.

Обов'язковою передумовою якісного виконання дипломної робо-ти є робота за індивідуальним планом, що відповідає вимогам змісту дипломного проекту. Розробка робочого плану здійснюється магіст-

ром під керівництвом і за участі керівника проекту і консультантів з окремих частин проекту.

Увесь процес роботи з підготовки дипломної роботи можна умо-вно розбити на такі етапи:

•          одержання завдання, розробка робочого плану, добір і вивчення літератури;

•          збір і систематизація фактичного матеріалу, його оцінка й осно-вні розрахунки за темою проекту;

•          докладний аналіз і оцінка діяльності підприємства або його під-розділів, регіону, галузі, розробка заходів щодо поліпшення дослі-джуваних сторін діяльності підприємства (підрозділів), визначення економічної ефективності запропонованих заходів;

•          розробка спецчастини і проектної частини;

•          оформлення дипломної роботи та графічної частини.

Єдність загальних вимог до дипломного дослідження припускає широку ініціативу в розробці кожної теми відповідно до особливос-тей. обсягу дослідження й індивідуальних здібностей магістра.

Оригінальність постановки та розв'язання конкретного завдання є одним з основних критеріїв оцінки якості дипломної роботи.