Тема 40. Банкрутство та ліквідація підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Вступ.

Розділ I

Банкрутство та ліквідація підприємства

1.1.      Банкрутство підприємства як економічне явище.

1.2.      Методичні основи визначення банкрутства підприємства.

1.3.      Нормативно-правова база банкрутства підприємства. Розділ II

Банкрутство об'єкта дослідження.

2.1.      Організаційно-правова форма і місія підприємства.

2.2.      Основні техніко-економічні показники підприємства.

2.3.      Ознаки банкрутства підприємства. Розділ III

Аналіз банкрутства й організація ліквідації підприємства.

3.1.      Аналіз фінансової діяльності підприємства.

3.2.      Розрахунок основних показників банкрутства підприємства.

3.3.      Процедура банкрутства й організація ліквідації підприємства. Висновки і пропозиції.

Література.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Г.А. Семенов

М.Г. Пивоваров

А.Г. Семенов

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редкації

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 16.03.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 8.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006