Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3     Завдання практики й підведення її підсумків : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

1.3     Завдання практики й підведення її підсумків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Загальне ознайомлення з підприємством. Історія створення і роз-витку підприємства; форми власності та господарювання, їх трансфо-рмування за умов розвитку ринкових відносин; різновиди продукції, ії номенклатура і асортимент; типи виробництва на підприємстві; рі-вень спеціалізації і кооперування; основні технологічні процеси і за-гальний технологічний рівень виробництва. З'ясувати перспективи розвитку підприємства.

Організаційна структура і управління підприємством. Озна-йомитися   із структурою   виробничих   підрозділів   підприємства

(основних, допоміжних і обслуговуючих цехів), господарствами і службами невиробничого характеру, механізмом їх взаємозв'язку, юридичним статусом. Зробити схему виробничої структури під-приємства. З'ясувати, як трансформувалась виробнича структура підприємства в умовах його адаптації до ринку. Дати оцінку сту-пеня автономності підрозділів, з'ясувати доцільність відокрем-лення від підприємства самостійних фірм, стратегію організацій-ної перебудови підприємства на найближчу перспективу.

Ознайомитися з організаційною структурою управління підпри-ємством, визначити її різновид. Проаналізувати можливість централізації (децентралізації) основних управлінських функцій. Більш глибоко вивчити економічну службу на підприємстві, її функ-ції за умов адаптації підприємства до динамічного зовнішнього сере-довища, взаємозв'язок з іншими службами. Зробити схему організа-ційної структури управління підприємством. Виявити, які зміни від-булися в структурі органів управління за минулий період, з'ясувати плани на найближчу перспективу, дати їм оцінку.

Майно і власність підприємства. Ознайомитися зі складом май-на підприємства, основних фондів, оборотних коштів та інших акти-вів; формами власності. Якщо підприємство державне, треба з'ясува-ти, чи буде проводитись його приватизація, чи ні. У разі привати-зації підприємства слід ознайомитися з її формою, особливостями і в якій стадії цей процес знаходиться.

Вивчити джерела формування майна підприємства (внески за-сновників, доходи підприємства від виробничої діяльності, цінних паперів, капітальні вкладення і дотації з бюджету та ін.). Особливу увагу приділити цим питанням, якщо підприємство є акціонерним або товариством з обмеженою відповідальністю, спільним, оренд-ним, колективним.

Взаємовідносини підприємства з зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою. З'ясувати місце підприємства у вироб-ничо-господарському комплексі країни або регіону, скласти схему його взаємозв'язків з іншими підприємствами, організаціями і устано-вами (зовнішнім середовищем): постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, банками, фінансовими ор-ганами, біржами, науково-дослідними організаціями тощо. Дати оці-нку стабільності виробничих зв'язків і впливу їх регулярності на ефе-ктивність діяльності підприємства. Орієнтовно визначити авторитет підприємства як партнера у підприємницькому середовищі. Ознайо-

митися із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, перспек-тивами розширення зовнішньоекономічних зв'язків. За їх відсутності - з перспективами виходу на зовнішній ринок.

Система і стратегія маркетингу підприємства. Ознайомитися зі структурою підрозділу, що управляє маркетинговою діяльністю. За відсутності його організаційних форм з'ясувати розподіл маркетин-гових функцій між відділами заводоуправління, роль відділу збуту в системі маркетингу підприємства.

Вивчити ринок продукції підприємства, його особливості і перс-пективи, з'ясувати, як проводиться аналіз ринкових можливостей підприємства, дослідження попиту на продукцію і настільки вони ефективні. Хоча б у загальному вигляді дати оцінку конкурентосп-роможності продукції підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках. Слід з'ясувати стратегію маркетингу підприємства на перспек-тиву щодо номенклатури продукції, ринку збуту.

Вивчити систему цін на продукцію підприємства, порядок підго-товки і встановлення цін; роль витрат на виробництво, попит і конку-ренцію у політиці ціноутворення.

Система планування діяльності підприємства. Ознайомитися з системою планів підприємства, організацією їх розробки. З'ясувати, яким підрозділом і якими методами проводиться розробка і вибір стратегії розвитку підприємства.

Дати характеристику основних розділів поточного плану і їх по-казників. Визначити роль поточного плану і його взаємозв'язок із стратегією розвитку підприємства. З'ясувати, як враховується фактор часу і фактор ризику при прийнятті господарських рішень. Вивчити систему оперативного регулювання комерційної діяльності підпри-ємства з урахуванням зміни ринкової кон'юнктури. З'ясувати, як здійснюється оперативне регулювання виробництвом: склад кален-дарно-планових нормативів, планово-облікові одиниці, зміст і поря-док розробки планів-графіків виробництва і випуску продукції. Дати оцінку ритмічності виробництва.

Затрати і фінанси підприємства. Ознайомитися з порядком фор-мування затрат, показниками собівартості продукції: кошторисом ви-трат на виробництво, собівартістю товарної реалізованої продукції. Обчислити прибуток від реалізації продукції, валовий (балансовий) прибуток. Вивчити розподіл і використання прибутку, склад і поря-док формування фонду споживання. Обчислити рентабельність про-дукції і виробництва.

Податки і обов'язкові платежі. Ознайомитися з системою подат-ків підприємства, методикою їх обчислення. Здійснити з належними поясненнями величини податку на прибуток (дохід) та інших подат-ків, якщо підприємство їх сплачує (ПДВ, A3 та ін.). Звернути увагу на пільги щодо оподаткування, їх стимулюючу роль в інвестиційній дія-льності підприємства і виконанні соціальних програм. Вивчити обо-в'язкові платежі і внески підприємства, передбачені законом, дати схему їх обчислення за певний період у поточному році.

Шдсумковий результат і економічна оцінка діяльності підпри-ємства. Вивчити баланс підприємства за минулий рік або квартал, структуру його активів та пасивів, їх взаємозв'язок, порядок скла-дення балансу. Проаналізувати економічний стан підприємства за да-ними балансу, звернувши, передусім, увагу на співвідношення забор-гованості і власних коштів, платоспроможності підприємства і лікві-дність його активів. З'ясувати напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

Звіт про проходження практики може мати свої відмінні особли-вості, які витікають із особливостей підприємств, наявності і повноти джерел інформації, теми дипломної роботи. Взагалі, звіти будуються за єдиною схемою на основі діючих методичних вказівок. При цьому ви-моги уніфікації відносяться не до змісту, а до складових частин звіту.

Звіт повинен містити рукописний (машинописний) текст, розраху-нки, таблиці, схеми, ілюстрований матеріал. До нього доцільно включити планові і звітні документи за різними напрямками еконо-мічного керівництва, витяги (фрагменти) із Положень щодо відділів апарату управління, методичних з планування і виконання розрахун-ків і т. ін., інструкцій, документів, що доповнюють матеріал, зібраний відповідно до програми практики. Такі матеріали згодом можуть зна-добитися для написання дипломної роботи і будуть використані як додаток до неї.

Підведення підсумків практики. Захист звітів про проходження практики проводить комісія, призначена розпорядженням завідувача кафедри.

Студент-практикант представляє на захист:

-          звіт про проходження практики, який відповідає вимо-гам кафедри (додатокА);

-          щоденник проходження практики (додаток Б).

Оформлення щоденника повинно відповідати вимогам уні-верситету. У щоденнику обов'язково повинні бути представлені:

-          відзив керівника від підприємства;

-          відзив керівника від університету.

У звіті керівника від підприємства відміча-ється:

-          загальна характеристика роботи студента в період проходження практики;

-          перелік питань, які студент вивчив на підприємстві;

-          рівень здобутих в процесі практики навиків практичної роботи;

-          ступінь активності та ініціативності студента;

 

-          актуальність  для підприємства завдань,  які    поставлені  пе-ред студентом кафедрою;

-          загальна оцінка роботи на підприємстві.

У звіті керівника від університету відмічається:

-          відповідність змісту звіту про проходження практики завдан-ням, а також загальним вимогам щодо його написання;

-          обсяг і якість зібраного та опрацюваного матеріалу;

-          ступінь реальності намічених заходів щодо удосконалення Іс-нуючих підходів, оригінальність розробок;

-          можливість використання зібраного матеріалу у дипломній ро-боті;

-          загальна оцінка практики.

Захист звіту проводиться у такому порядку: повідомлення практиканта (до 10 хв.); оголошення відзивів керівників від під-приємства і кафедри; запитання членів комісії; відповіді студента на запитання.

Результати захисту звітів про проходження практики оціню-ються комісією кафедри.