Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Організація і керівництво практикою студентів : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

1.2. Організація і керівництво практикою студентів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Відповідальність за організацію і проведення практики, а також за навчально-методичне забезпечення і контроль проходження практики згідно з програмою і конкретним завданням покладається на керівни-цтво кафедри економіки підприємства.

Загальну організацію практики студентів та контроль за її прове-денням на кафедрі економіки підприємства здійснює керівник прак-

тики, який визначається завідуючим кафедрою і має погодинне нава-нтаження згідно з діючими нормативами.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені ви-кладачі кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному про-цесі, за яким проводиться практика.

Вид практики на кожного студента визначається умовами догово-ру (контракту) на її проведення, що укладається з представниками ба-зи практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності), за формою, визначеною в додатку 1. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами на період конкретно-го виду практики.

За наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів пи-тання практики окремі договори можуть не укладатися. Зміст практи-ки за видом визначається в договорі (контракті) на проходження практики.

Студентам магістратури видається за погодженням з науковим керівником напрямок і зміст наукових досліджень, їх кінцевий ре-зультат та методично-календарний план їх проведення.

Термін практики за їх видом може бути для магістрів - від 80 ро-бочих днів.

Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою спільно з деканатом з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання, а також поба-жання студентів і їх замовників.

Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, пе-редбачається практика за програмою до 1 -го місяця за місцем робо-ти. Витрати на практику студентів входять складовою частиною в за-гальні витрати на підготовку магістрів. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляється деканатом і погоджується з базами практики.

Керівник практики від кафедри зобов'язаний:

-          перед початком практики контролювати підготовленість баз

практики та керувати процесом укладення договорів і підготовкою

робочих програм практики;

-          забезпечувати проведення всіх організаційних заходів перед від-

правленням студентів на практику: інструктаж про порядок прохо-

дження практики та з техніки безпеки; надання студентам-

практикантам необхідних документів: направлення, робочої програ-ми, індивідуального завдання, щоденника і календарного плану про-ходження практики, теми випускної і дипломної роботи, методику проведення наукових досліджень, інші методичні рекомендації;

-          повідомляти студентів про систему звітності щодо виконання програми практики та визначеного завдання; подання письмового зві-ту, виконання кваліфікаційної роботи; оформлення виконаного інди-відуального завдання, підготовку доповіді, повідомлення, виступу тощо;

-          подавати завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення процесів проходження практики студентів;

-у складі робочої комісії приймати залік у студентів після закін-чення того чи іншого виду практики.

Студенти-практиканти при проходженні практики зобов'язані:

-          до початку практики одержати від керівника практики консуль-тації щодо оформлення всіх необхідних документів;

-          своєчасно прибути на базу практики і визначити своє місце і по-рядок проходження практики;

-          ознайомитись і виконувати внутрішній розпорядок на підприєм-стві (фірмі), в організації чи установі;

-          у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені робочою програмою практики і вказівками її керівників;

-          вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці і техніки безпеки та виробничої санітарії;

-          нести відповідальність за виконану роботу;

-          своєчасно підготувати звіт про проходження практики та скласти залік з практики.