Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 1. ЦІЛЬ, ЗМІСТ, БАЗА ПРАКТИКИI її ОРГАНІЗАЦІЯ 1.1. Ціль, зміст бази практики : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 1. ЦІЛЬ, ЗМІСТ, БАЗА ПРАКТИКИI її ОРГАНІЗАЦІЯ 1.1. Ціль, зміст бази практики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої про-фесії; формування у них на базі одержаних на кафедрі знань профе-сійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи чи виконання функціональних обов'язків відповід-но до кваліфікаційного рівня в реальних виробничих умовах госпо-дарської діяльності, підприємництва чи бізнесу; виховання потреби систематичного поповнення своїх знань та творчого їх застосування в практичній діяльності.

Зміст практики студентів передбачає безперервність та послідов-ність її проведення при одержанні потрібного і достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рі-вня магістра.

Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації практика студентів на кафедрі економіки підприємства поділяється на:

-          навчально-ознайомлювальну - після другого курсу (четвертий

семестр) студенти проходять практику поглибленого освоєння ком-

п'ютерної техніки та інформаційних технологій;

-виробничу - після третього курсу (шостий семестр) студенти проходять професійну практику щодо ознайомлення з професійними методами, процедурами та визначення напряму спеціалізації за ква-ліфікаційним рівнем;

-          переддипломну - на четвертому (восьмий семестр) та п'ятому курсах (десятий семестр) студенти проходять практику професійного аналізу з метою виконання контрольної роботи за кваліфікацією ба-калавра та дипломної роботи за кваліфікацією спеціаліста.

-          науково-дослідну практику для підготовки до захисту диплом-ної роботи магістра.

Під час переддипломної та науково-дослідної практики студенти поглиблюють та закріпляють теоретичні знання з усіх дисциплін на-вчального плану, збирають фактичний матеріал для виконання квалі-фікаційної роботи магістра та досягнення кваліфікаційного рівня для складання державних іспитів.

Зміст і послідовність практики визначається програмою, що роз-робляється і поновлюється кафедрою згідно з навчальним планом.

Ha кожній ланці практики необхідно, щоб програми мали рекоме-ндаційний характер щодо видів та форм проходження практики, тес-тів перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають дося-гти.

Основним навчально-методичним документом практики є на-скрізна навчальна програма практики, на основі якої розробляються робочі програми відповідних видів практики.

Практика студентів кафедри економіки підприємства проводиться на конкретних підприємствах (незалежно від форми власності), які мають відповідні умови згідно з робочою програмою та задовольня-ють вимоги кваліфікаційного рівня магістра з економіки.

Студенти, які навчаються на кафедрі економіки підприємства за замовленнями державних, регіональних чи місцевих органів влади, a також за замовленнями підприємств, фірм чи установ банківської си-стеми, практику проходять на підприємствах, в установах, фірмах чи у складі інших суб'єктів, які формували замовлення на магістрів.

Бази практики передбачаються у договорах на замовлення щодо підготовки спеціаліста конкретного кваліфікаційного рівня.

При проходженні навчальної практики після другого курсу (чет-вертий семестр) денної форми навчання базою практики є комп'юте-рні класи навчально-виробничих та наукових підрозділів університе-ту.

У разі, коли підготовка спеціалістів здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з урахуванням усіх вимог наскрізної програми та відповідного Положення), що ви-значається умовами договору (контракту) на підготовку спеціалістів.

Студенти можуть самостійно (з дозволу кафедри) підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для викорис-тання, що закріплюється складанням відповідного договору (контрак-ту) згідно з діючим Положенням.