Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Значення економіки підприємств, де створюються продукти жит-тєзабезпечення - необхідна умова розуміння соціально-економічних процесів, що відбуваються, і розв'язання будь-яких господарських за-вдань. Економіка - це сукупність засобів, законів і правил ведення господарства. Вона включає широкий спектр матеріальних і немате-ріальних об'єктів, процесів і засобів створення та розподілу матеріа-льних і духовних благ, без яких не може обходитись як окремий ін-дивід, так і суспільство в цілому. Економіка являє собою фундамент, на якому знаходяться усі без винятку компоненти системи життєзабе-зпечення людей.

3 ростом масштабів виробництва, розширенням асортименту продукції, що випускається, підвищується складність управління еко-номікою.

Економістам необхідно орієнтуватися в управлінні фінансами, обліку, маркетингу, організації оплати праці та ін.

Завдання економістів, незалежно від того, у якій сфері управління економікою вони зайняті, зводяться, кінець кінцем, до організації ви-робництва і його інтенсифікації відповідно до змінного попиту і зрос-ту вимог до продукції, що випускається.

Особливе місце приділяється питанням підприємництва, його значенню в сфері виробництва, включаючи індивідуальні і колектив-ні, приватні і функціонально-управлінські форми. Докладно освіт-люються методи економічного регулювання виробництва відповідно до вимог ринків збуту продукції і ринків забезпечення підприємства компонентами виробництва.

Дипломне проектування завершує підготовку магістрів і відіграє важливу роль у їхньому формуванні як спеціалістів вищої категорії, спроможних вирішувати практичні завдання підвищення, ефективно-сті виробництва.

Головним завданням розробки дипломних робіт є вивчення конк-ретних шляхів і методів удосконалювання виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємств і їх підрозділів, певного регіону, галузі, підгалузі на основі глибокого аналізу і виявлення резервів під-вищення ефективності стосовно до теми дипломної роботи.

Основним завданням дипломування з економіки підприємства є встановлення необхідного єдиного зразка в керівництві дипломним

проектуванням і вимог до магістрів. Вміла реґламентація вимог пови-нна стимулювати творчу розробку теми дипломної роботи і прояву максимуму ініціативи в рамках чітко визначених загальнообов'язко-вих вимог.

Навчальна допомога з дипломування магістрів підприємства охо-плює такі питання:

1.         Вимоги і терміни проходження практики студентів - магістрів.

2.         Послідовність    проходження    практики,    вивчення    і    збір необхідних матеріалів, прийняття звіту і підведення підсумків.

3.         Тести для перевірки рівня одержуваних знань.

4.         Вибір теми роботи і її затвердження.

5.         Розширений план кожної теми, що рекомендується.

6.         Порядок оформлення, рецензування і захисту роботи.

7.         Загальна методика наукової творчості.

8.         Глосарій.

9.         Додаток: нормативні документи, положення, баланси, форми, бланки і т.д.

Всі методичні питання, викладені в даному посібнику, призначені як для магістрантів, так і для керівників магістерської програми і ке-рівника теми.

Навчальний посібник являє собою сукупність практичних правил, основних теоретичних положень щодо змісту проходження цільової практики та засобів тестового контролю фахових умінь для магістрів зі спеціальності "Економіка підприємства", за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр з економіки; може бути також ви-користаний викладачами та методистами університету під час розро-бки засобів діагностики підготовленості навчання.

Комплекс методичних матеріалів розроблено з урахуванням ви-мог "Положення про проведення практики студентів вищих навчаль-них закладів України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року №93, як невід'ємна складова частина процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.

У посібнику розглядаються загальні питання організації, прове-дення і підведення підсумків практики студентів спеціальності "Еко-номіка підприємства" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр з економіки.

У посібнику викладено концепцію авторів щодо практичної підго-товки студентів відповідно до методики організації навчального про-цесу ГУ "ЗІДМУ", а також подається конкретна інформація та мето-

дичні вказівки про регламент організації практики студентів (семестр, тривалість, мета практики та вимоги до кінцевого результату) з пози-ції їхньої корисності для формування у студентів практичних навичок професійної діяльності з обраного фаху.

Навчальний посібник надає інформацію про конкретні дії та на-прямки усвідомлення знань, отриманих під час аудиторних занять і закріплених під час проходження практики на конкретному підпри-ємстві. Зміст і послідовність практики визначається у наступних роз-ділах посібника, де викладені конкретні рекомендації для практики і види, форми, програма, тести перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти за час проходження практики.