Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

1.         Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмьі: Учеб.-метод. пособие. - М.: Финансьі и стат., 2000. - 248 с.

2.         Бєлов М.А., Антонець О.В., Шевчук І.А., Кухта АА. Управління виробничою інфраструктурою. - К.: КНЕУ, 1997. - 210 с.

3.         Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. На-вч. посібник. - Львів: “Сполом", 2000. - 212 с.

4.         Бочаров В.В. Методьі финансирования инвестиционной деятель-ности предприятий. - М.: Финансьі и статистика, 1998. - 60 с.

5.         Гаврилюк Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для само-стійного вивчення дисципліни. -Житомир: ЖІТІ, 2000. - 152 с.

6.         Глухов В.В. Зкономика малого предприятия. - М.: Смолин плюс, 2000. - 270 с.

7.         Горбунов А. Дочерние компании, филиальі, холдинги. - М.: Ан-кил, 1997. - 150 с.

8.         Горошко М.Ф., Коваль В.Т., Кулішов В.В. Економіка підпри-ємств. Методичні вказівки щодо вивчення курсу. - Кривий Ріг: КЕІ, 2000. - 70 с.

9.         Горфинкель В.Я. и др. Зкономика предприятия. Учебник для ву-зов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 742 с.

10.       Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємс-тва: Навч. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С. Коцю-ба; за ред. М.Г. Грещака. - К.: КНЕУ, 2001. - 228 с.

11.       Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швидоненко, О.С. Федонін та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропи-вного. - К.: КНЕУ, 2000. - 328 с.

12.       Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г.О. Швидоненко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 248 с.

13.       Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економіч-них спеціальностей вищих навчальних закладів I - IV рівнів ак-редитації. Друге видання, виправлене і доповнене. - К.: "Караве-ла"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.

14.       Економіка підприємства: Шдручник / За заг. ред. С.Ф. Покропив-ного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

15.       Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка зффективности инноваций. -СПб: Бизнес-пресса, 1998. - 216 с.

16.       Зайцев Н. Зкономика промьішленного предприятия. 3-е изд. - М.: ИНФРА - М.: 2000. - 358 с.

17.       Закон України “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ра-ди України. - 1991. - № 20.

18.       Закон України “Про підприємства в Україні” // Відомості Верхо-вної Ради України. - 1991. - № 24.

19.       Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Вер-ховної Ради України. - 1991. - № 49.

20.       Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верхо-вної Ради України. - 1992. - № 10.

21.       Закон України "Про банкрутство” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№31.

22.       Закон України "Про оплату праці" // Галицькі контракти. - 1995. -№21.

23.       Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами, внесеними Законами України № 607/97 - ВР від 04.11.97 р. та № 639/97 - ВР від 18.11.97 р. // Галицькі контракти. - 1998. -№ 1 - 2.

24.       Закон України “Про лізинг" // Баланс. - 1998. - № 3 (180). - 13 сі-чня.

25.       Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" // Голос України. - 1999. - 30 лип-ня.

26.       Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" // Голос України. - 2000. - 05 травня.

27.       Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". - К.: Парла-ментське видання, 2000.

28.       Зубовський В.М. Економіка підприємства: Опорний курс лекцій. - К.: Видавництво Європейського університету, 2000. - 61 с.

29.       Киперман Г. Зкономика предприятия. Словарь. - М.: Юрист, 2000. - 272 с.

30.       Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. - К.: КНЕУ, 1998. - 224 с.

31.       Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навча-льний посібник. - К.: Ніка-Центр, 2002. - 216 с.

32.       Минх Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. -Львів: "Армія України", 2000. - 240 с.

33.       Михасюк I.P., Мельник А.Ф., Крупка М.І., Залога З.М. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І.Р. Михасюка. - Львівський національний університет ім. I. Франка. Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене. - К.: Атіка, Ельга - Н, 2000. - 592 с.

34.       Пелих А.С. Зкономика предприятия. 100 зкзаменационньіх сове-тов. - М.: Март, 2000. - 362 с.

35.       Підприємницька діяльність: стратегія економічного розвитку / За ред. А.В. Чупіса. - Суми: Довкілля, 2001. - 336 с.

36.       Подсолонко В.А. Шдприємництво. Навчальний посібник, К.: ЦУЛ, 2003. - 510 с.

37.       Покропивний С.Ф., Колот В.М. Шдприємництво: стратегія, орга-нізація, ефективність. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с.

38.       Предприятие: стратегия, структура, положение об отделах и слу-жбах, должностньіе инструкции / К.А. Волкова и др. - М.: ОАО "Зкономика, НОРМА", 1997. - 526 с.

39.       Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К.: Вікар, 2001. - 178 с.

40.       Сідун В.А. Економіка підприємства. Навчальний посібник, К.: ЦУЛ, 2003.-350 с.

41.       Стоянова Е.С. Управление оборотньім капиталом. - М.: Перспек-тива, 1998. - 127 с.

42.       Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 412 с.

43.       Ткаченко В.А. Економіка підприємства. Навчальний посібник, К.: ЦУЛ, 2003.-288 с.

44.       Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. - К.: Лібра, 2003.-280 с.

45.       Державне регулювання економіки: Навчальний посібник / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. -316 с.

46.       Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник / І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, О.І. Мозіль, І.Г. Ткачук. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 128 с.

47.       Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

48.       Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: МАУП, 2003. - 240 с.

49.       Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 495 с.

50.       Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. Зкономика пред-приятия. Уч.пособие Запорожье: Из-во ЗГИА, 2003. - 250 с.

51.       Бойчук І.М. Економіка підприємства. Навч.посібнк. К.: Ітака. 2004.

52.       Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. Економіка підприємства: Навч.пос. -2-ге вид., випр. і доп. К.: Видав-во ЦУЛ. 2005. - 336 с.

53.       Семенов Г.А., Ткаченко A.M. Организация уп–авления активами предприятия и их источниками: Монография. Запорожье: Изда-тельство ЗГИА, 2004. - 346 с.

54.       Семенов Г.А., Семенов А.Г., Станчевський В.К. Техніко-економічні –озрахунки на підприємстві. Навч.посіб. - К.: Вид-во ЦУЛ. 2005.    198 с.

55.       Дипломне проектування. Методичні вказівки до виконання ди-пломних робіт магістрів спеціальності «Економіка підприємства» / укл. Семенов Г.А., Семенов А.Г. - Запоріжжя: - ГУ «ЗІДМУ», 2004 - 36 с.