Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 5. ОФОРМЛЕННЯ ВІДЗИВУ, РЕЦЕНЗІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ РОБОТИ : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 5. ОФОРМЛЕННЯ ВІДЗИВУ, РЕЦЕНЗІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ РОБОТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Завершену і відповідним чином оформлену, підписану випускни-ком та консультантами роботу студент подає науковому керівнику для перевірки і підготовки відзиву на неї (додаток П).

У відзиві вказується ступінь актуальності вибраної теми, да-ється коротка характеристика розділів дипломної роботи, вказу-ється її практичне значення для базового підприємства і можливість впровадження пропозицій і рекомендацій випускника на підприємстві, характеризується становлення випускника до ви-конання дипломної роботи, ступінь опанування ним методів дослі-дження, його професійна підготовленість і т. ін. У кінці відзиву да-ється висновок про відповідність дипломної роботи вимогам вищої школи і про можливість допустити її до захисту на засіданні Держа-вної екзаменаційної комісії. Бальна оцінка дипломної роботи у відзи-ві керівника не дається. Завершена і оформлена робота повинна бути подана на кафедру для її розгляду за 10 днів до початку роботи Дер-жавної екзаменаційної комісії. Дипломна робота підписується кері-вником і разом з відзивом передається на розгляд рецензенту. Рецен-зент призначається розпорядженням декана (наказом ректора) з числа викладачів суміжних кафедр, інших вузів за спорідненою спеціальністю або ж спеціалістів з виробництва, які мають вищу освіту і стаж прак-тичної роботи з відповідної спеціальності.

У рецензії повинна бути вказана тема роботи і її актуальність, дана оцінка структури роботи, ступінь розробки теми в цілому і окремих її розділів, питань, наявність у дипломній роботі самостійних оригінальних рішень або власних методик дослідження, рівень теоретичної підготовки випускника та його вміння використовувати свої знання для вирішення практичних завдань, недоліки дипломної роботи, якість оформлення ілюстративного матеріалу (таблиць, рисунків), реальна практична цін-ність роботи для виробництва, загальна бальна оцінка роботи, указано на ступінь її відповідності вимогам вищої школи і місце роботи рецен-зента, прізвище, ім'я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання (якщо є), спеціальність за дипломом, підпис рецензента, дату рецензування. Якщо рецензент працює в іншій організації, то рецензія завіряється підписом і печаткою даної організації (додаток Р). У рецензії необхід-но вказати посаду, науковий ступінь і вчене звання рецензента.

За бажанням студента до дипломної роботи може додаватися рецензія або відзив та довідка про впровадження (або бажання і доцільність останнього) у виробництво, засвідчені підписом керівника і печаткою організації, на матеріалах якої виконана робота. У допо-віді повинні бути вказані конкретні пропозиції випускника, які впро-ваджено у виробництво (або буде впроваджено) і одержаний (або очікуваний) економічний (соціальний, екологічний тощо) ефект.

Кафедра може провести попередній захист дипломної роботи у присутності наукового керівника. Завідувач кафедри, на підставі по-даних матеріалів і документів, визначає ступінь відповідності дипло-мної роботи вимогам вищої школи, якість її оформлення і вирішує пи-тання про її допуск до захисту на засіданні ДЕК, про що робить відпо-відну позначку на титульному аркуші роботи за своїм підписом.

Одночасно деканат (навчальний відділ) готує і подає ДЕКу інфо-рмацію про виконання випускником навчального плану і одержані оцінки з теоретичних курсів, курсових робіт, практик, державних іс-питів (навчальна карта студента або відомість успішності).

Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, рисунків, які відображають результати досліджень, основні висновки, узагальнення та пропозиції, що міс-тяться в дипломній роботі. He можна використовувати як ілюстра-тивний матеріал таблиці, схеми, діаграми, рисунки, які відсутні у са-мій випускній роботі, або ж подавати ілюстрації, перекопійовані з ін-ших джерел (книг, статей, інструкцій, рекомендацій, проектів тощо). половини її складу і обов'язково у присутності голови, де захист може проводитися як у приміщенні вузу, так і для повідомлення змісту ди-пломної роботи випускнику дається до 20 хвилин. У своїй доповіді він повинен коротко викласти методику дослідження, зміст роботи, основні висновки, пропозиції та рекомендацій на базовому підпри-ємстві, на матеріалах якого виконувалася робота.

У доповіді неслід переказувати змісту підручників, монографій, інструкцій, законодавчих та інших нормативних актів, довідкових даних, відомих (загальноприйнятих) методик та формул розрахунків. У процесі доповіді випускник повинен використовувати ілюстрати-вний матеріал, поданий для ознайомлення членів ДЕК і присутніх.

Після закінчення доповіді випускнику ставлять запитання в усній формі члени ДЕК і бажаючі з присутніх у залі. Відповідаючи на запи-тання, випускник може користуватися своєю дипломною роботою, на-зивати цифрові дані з неї, цитувати окремі місця, посилатися на відпо-

відні розрахунки, таблиці тощо. Відповіді на запитання повинні бути чіткими, конкретними, переконливими, теоретично обгрунтованими, a в разі необхідності - підкріплені цифровими даними. Кількість запи-тань, що задаються випускнику під час захисту, не реґламентується.

Після відповіді на запитання керівник оголошує відзив, а рецен-зент - рецензію. При їх відсутності відзив і рецензію зачитує секретар ДЕК. Після цього надається слово членам ДЕК і присутнім для за-уважень по роботі, її оцінки, схвалення (за бажанням). На закін-чення надається слово випускнику для відповіді на зауваження ке-рівника, рецензента, членів ДЕК і присутніх. У своєму заключно-му слові він може погодитися з вказаними зауваженнями, поясни-ти причину допущених недоробок, помилок, а може арґументовано спростувати їх, відстоюючи свою точку зору і свої висновки.

Рішення ДЕК про оцінку дипломної (магістерської) роботи, присвоєння кваліфікації і видачу диплома приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням простою більшістю голо-сів. При рівному числі голосів оцінка голови ДЕК є вирішальною. Рішення ДЕК оголошується в той же день після оформлення і підпи-сання протоколів роботи ДЕК та залікових книжок студентів.

Оцінюючи дипломну (магістерську) роботу, ДЕК враховує зміст доповіді випускника, аргументованість його відповідей на запитання, якість виконання і оформлення дипломної роботи, її оцінку рецензентом, рівень поточної успішності студента. Оцінка дипломної роботи визначається у балах: "відмінно ", "добре ", "задо-вільно", "незадовільно".

У тих випадках, коли захист дипломної роботи визнаний незадо-вільним, комісія вирішує, чи може студент подати повторно цю ж роботу після її доопрацювання і усунення недоліків, чи йому необ-хідно розробляти іншу тему. Повторний захист дипломної роботи дозволяється протягом трьох років після закінчення вузу.

Випускникам, які не захистили дипломної роботи з поважних причин, підтверджених документально, ректор може продовжити термін навчання у вузі до наступного періоду роботи ДЕК за цим же профілем, але не більше ніж на один рік.

Випускникам, які успішно захистили дипломну роботу, рішен-ням ДЕК присвоюється кваліфікація відповідно до одержаної спе-ціальності.

Після закінчення роботи ДЕК її голова складає письмовий звіт і подає його ректору вищого навчального закладу.