РОЗДІЛ 4. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 4.1. Стандарти оформлення та загальні вимоги


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Оформлення дипломних робіт (далі за текстом робіт) - це вод-ночас з написанням їх змісту дуже важливий процес, нехтувати яким не можна. Цей стандарт складено з урахуванням таких Державних стандартів:

ДСТУ 1.5-93 "Державна система стандартизації України. Зага-льні вимоги і правила складання до побудови, оформлення і змісту ста-ндартів";

ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення";

ГОСТ 7.1-84 “Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления";

ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові та бібліографічному описі. Загальні вимоги та пра-вила";

ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском язьіке. Общие требования и правила";

ДСТУ 3651.0-97 “Основні одиниці фізичних величин Міжнаро-дної системи одиниць";

ДСТУ 3651.1-97 “Похідні основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці";

ДСТУ 3651.2-97 "Фізичні постійні і характеристичні числа".

"Оформлення дипломних робіт: Вимоги і коментарі" мають силу стандарту організації та поширюються на дипломні роботи, які пи-шуть та захищають в Гуманітарному університеті "ЗІДМУ". Вони встановлюють загальні вимоги до структури, виконання та оформ-лення робіт.

Дані вимоги є адаптованими до умов і специфіки спеціальностей Гуманітарного університету "ЗІДМУ".

Наведені вимоги і правила доцільно застосовувати також при написанні і оформленні магістерських робіт. Окремі з них можуть бу-ти використані при оформленні студентських наукових досліджень.

Роботу умовно поділяють на:

-          вступну частину;

-          основну частину;

-          додатки.

Вступна частина містить такі структурні елементи:

-          титульний аркуш;

-          завдання на дипломну роботу;

-          реферат;

-          зміст;

-          перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. Основна частина складається зі:

-          вступу;

-          основного тексту роботи;

-          висновків;

-          списку використаних джерел.

-          розміщення додатків після основної частини роботи. Структурні елементи "Титульна сторінка", “Завдання на робо-

ту", "Реферат", “Зміст", “Вступ", “Основний текст роботи", "Виснов-ки", “Список використаних джерел” (пп. 1.2.1, 1.3.1) є обов'язковими. Усі вони мають починатися з нової сторінки (Рис. 4.1) .

 

Вступна частина

Основна<( частина

Титульний аркуш

Завдання

Реферат

Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

(

Вступ

Шдпункт

Розділ

Підрозділ     Пункт

Основний

текст

Висновки

1.1.1.

1.1.2.        1.1.2.1. 1.1.2.2.

1.1.

Список

2.1.

Викорис-

2.2.

2.2.1.

2.3.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.3.1.

2.2.3.2

2.2.4.

2.2.3.3.

та-них ^джерел

 

Ілюстрап        ії          /рисунки,

графіки,          схеми,  діаг-

рами/             

і таблиці                    

Ілюстра-         I           Рис. 3.1

цп      

            Рис. 3.2.

Таблиці          I           Таблиця

3.1

Таблиця

3.2

Додаток A   A.1

 

A.1.1

 

А.1.1.1.

 

 

 

А.1.1.2.

 

А.1.1.2.1

 

 

 

Додаток Б

 

А.1.1.3.

 

А.1.1.2.2

 

Ілюстрації /рисунки, гра-фіки, схеми, діаграми/ і таблиці Ілюстрації   ҐРис. Б.1

U

Таблиці

Рис. Б.2. Таблиця Б.1 -Таблиця Б.2

Рис. 4.1. Структурна схема дипломної роботи