Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯI ЗМІСТ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ 3.1. Загальні положення дослідження : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯI ЗМІСТ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ 3.1. Загальні положення дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Отримання наукових результатів, оформлених у вигляді специфі-чного продукту під назвою "Технічний звіт НДР", має свої принципи, методи, техніку і технологію. Мета цього посібника - не навчити нау-кової творчості, а сприяти оптимальній організації діяльності моло-дих вчених, які ставлять перед собою завдання захисту дипломної ро-боти через ознайомлення з принципами побудови технічного звіту НДР, принципами й методами встановлення новизни, достовірності і практичної значущості наукових результатів.

Для дослідника-початківця важливо не тільки добре знати основ-ні положення, характерні для звіту НДР як кваліфікаційної роботи, але й мати хоча б загальне уявлення про методологію наукової твор-чості. їм передовсім не вистачає досвіду в організації своєї роботи, у використанні методів наукового пізнання і застосуванні логічних за-конів і правил.

Авторитет вченого визначається насамперед результатами його праці, ерудицією та кваліфікацією. Під ерудицією розуміють широке і глибоке знання не тільки тієї галузі науки, в якій працює вчений, а й суміжних. Найбільш достовірні та міцні знання здобуваються із пер-шоджерел. Вчений піддає їх критичному аналізу, творчій переробці, систематично використовує у своїй діяльності.

Кваліфікація вченого - це поєднання ерудиції та його творчих на-вичок у проведенні теоретичної й експериментальної роботи. Відсут-ність ерудиції здебільшого призводить до кустарщини і фабрикації різних схем на недостатньо перевірених і не проаналізованих глибоко матеріалах, до повторення у гіршому варіанті раніше зробленого ін-шими. Вчений, маючи широку ерудицію та творчі навички, спромож-ний критично осмислювати наукову інформацію, оцінювати її пере-ваги і вади, "нестандартно" мислити, знаходити власні вирішення, ви-совувати нові наукові ідеї, вміти працювати з науковими приладами, комп'ютерною технікою, проводити самостійно експеримент, нако-пичувати й аналізувати необхідні факти, узагальнювати їх, система-тизувати, теоретично пояснювати, оформляти у вигляді науков