ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

1.         Закон України "Про страхування" №2288-IV із змінами від 23.12.04// Відомості Верховної Ради. - 2005. - №6. - с.138.

2.         Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" №485-IV із змінами від 6.02.03 // Відомості Верховної Ради. - 2003. - №4. - с.104.

3.         Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" №2385-IV із змінами від 23.02.04 // Відомості Верховної Ради. - 2005. -№7-8. - с.162.

4.         Закон України "Про транспорт"// Відомості Верховної Ради Украї-ни. - 1994. —№51.

 

5.         Закон України “Про охорону навколишнього середовища" // Закони України. - Т.2 - К.: Ін-т законодавства. - 1996. - №49.

6.         Закон України "Про приєднання України до Віденської Конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду" // Голос України. - 1996. -№41.

 

7.         Указ Президента України №280 від 05.03.04 Про Положення про Державну коміссію з регулювання ринків фінансових послуг // www.prezident.gov.ua

8.         Постанова Кабінету Міністрів України №124 від 4.02.04. „Про за-твердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страхо-вика (перестраховика) нерезидента // Урядовий кур'єр. - 2004. - №25

9.         Постанова Кабінету Міністрів України №369-р від 23.09.05 „Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року" // www.ua.pravo.net

 

10.       Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок і умови про-ведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" // Україна-Business - 1996. - 24 жовтня.

11.       Постанова Кабінету Міністрів України „Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро" // Україна-Business - 1996. - 24 жовтня.

12.       Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Поло-ження про порядок провадження діяльності страховими посередниками" // "Урядовий кур’єр”. - 1997. - 21 січня.

13.       Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Поло-ження про організацію діяльності аварійних комісарів" // Україна-Business - 1996. - 14 листопада.

14.       Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро” // Україна-Business - 1996. - 18 лютого.

15.       Постанова Кабінету Міністрів України „Про створення мережі за-кладів з організації надання медичної допомоги „Асістанс-Україна" // Україна-Business - 1996. - 23 грудня.

16.       Наказ Державної податкової адміністрації України №210 від 3.04.07 „Про затвердження Змін до форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку складання декларації з податку на до-ходи (прибуток) страховика // www.sta.gov.ua

17.       Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансо-вих послуг України №124 від 13.11.03. „Про Порядок формування статут-ного фонду страховика цінними паперами" // www.dfp.gov.ua

 

18.       Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансо-вих послуг України №914 від 4.06.04. „Про затвердження Порядку надан-ня страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами до Держфінпослуг" // www.dfp.gov.ua

19.       Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансо-вих послуг України №39 від 3.02.04 „Про затвердження Порядку складан-ня звітних даних страховиків" // www.dfp.gov.ua

20.       Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансо-вих послуг України №3755 від 17.03.05. „Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків” // Документи. - 2005. -№13.

21.       Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансо-вих послуг України №7924 від 28.08.07 „Про затвердження Вимог до рей-тингу фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента, який має право здійснювати страхову діяльність в Україні” // www.dfp.gov.ua

22.       Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансо-вих послуг України №7791 від 7.08.07 „Про затвердження Змін до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страху-вання, іншими, ніж страхування життя" // www.dfp.gov.ua

23.       Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансо-вих послуг України №7790 від 7.08.07 „Про затвердження Змін до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя" // www.dfp.gov.ua

24.       Анисимов В. Развитие страховой медициньі - путь к реформиро-ванию здравоохранения // Финансьі. - 1995. - №5.

25.       Асабина С. Н. Зарубежная практика рейтинговой оценки страхо-вьіх организаций // Страховое дело. - 2001. - №10.

26.       Барановський О. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку. Аналітичний звіт Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова // Страхова справа. - 2003. - №1.

27.       Внукова Н.М., Чернишов С.І., Сокіл С.В. Оцінка активів страхових компаній // Фінанси України. - 2002. - №4.

28.       Гармаш Д. Система страховьіх рисков профессиональньіх участ-никами финансового рьінка // Страховое дело. - 2004. - №9.

29.       Говорушко Т.А. Страховий ринок та проблеми його розвитку в економічній системі України // Економіка, фінанси, право. - 2004. - №8.

30.       Годовой отчет Госфинуслуг // Финансовьіе услуги. - 2005. - №2.

31.       Залетов А.Н. Страхование в Украине. Под ред. д.з.н. О.А. Слюса-ренко. - К.: Межд. аг. “BeeZone”, 2002. - 452с.

32.       Залєтов О. Особливості національного перестрахування // Страхо-ва справа. - 2003. - №3.

33.       Залєтов О. Страхові групи: новий етап розвитку страхового ринку України // Страхова справа. 2003.- №4.

34.       Калишевский Д. Управление случайностью. Волшебство? Нет -риск менеджмент // Финансовьіе услуги. - 2001. - №7-8.

35.       Кириллова Н. Финансовая устойчивость и несостоятельность страховьіх компаний // Страховое дело. - 2001. - №5.

36.       Кривошлик Т. Страхування майна громадян // Фінанси України. -2001. -№11.

37.       Ловись, авто, велике та маленьке! Огляд ринку автотранспортного страхування // Страхова справа. - 2003. - №9.

38.       Любашенко I. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності автовласників в Україні та Росії. Міфи та реальність // Страхова справа. 2004. -№13.

39.       Луконин С.В. Финансовая устойчивость страховой компании и пу-ти ее повьішения // Страховое дело. - 2003. - №5.

40.       Льісенко Б. Характеристика Украинской перестраховочной емкос-ти // Страхова справа. - 2003. - №3.

41.       Монті А. Страхове законодавство в Европейському союзі // Стра-хова справа. - 2003. - №4.

42.       Основи актуарних розрахунків: Навчально-методичний посібник / За ред. І.О. Ковтуна. - К.: Алерта, 2004. - 328с.

43.       Паращак О., Лисенко Н. Огляд ринку автотранспортного страху-вання в Україні // Страхова справа. 2003. - №9.

44.       Платежеспособность страховьіх организаций в странах EC. Пуб-ликация Швейцарского перестраховочного общества Swiss Re // Страховое дело. - 2001. -№3.

45.       Пфайффер К. Введение в перестрахование. - М.: «Анкил», 2002. -328с.

46.       Ротова Т. Методичний інструментарій управління страховими ри-зиками // Фінанси України. - 2002. - №3.

47.       Селиверстов А. Оценка финансового состояния страховщиков // Страхова справа. - 2003. - №4.

48.       Слюсаренко О.О. Медичне страхування як частина соціального за-безпечення населення // Матеріали науково-практичної конференції “Про-блеми вдосконалення та систематизації законодавства України в галузі охорони здоров'я".- К.: Науково-дослідний інститут приватного права і пі-дприємництва, 29 жовт. 2002р.

49.       Страховое дело: Учебник / под общей ред. Рейтмана Л.И. - М.: «Банковский и биржевой центр», 1992. - 524с.

50.       Страхування: Підручник / За заг. ред. Осадця С.С. - К.: КНЕУ, 2002. - 599с.

51.       Шелехов К. , Бигдаш В. Страхование: учебное пособие. - К. : МАУП, 1998. - 424 с.

52.       Шихов А., Шихов A. К вопросу о предпринимательских рисках // Страховое дело. - 2005. - №6.

53.       Термінологічний словник з дисципліни "Страхування" для студен-тів економічних спеціальностей / Борисова С.Є., Шевченко І.О. - Крама-торськ: ДДМА, 2003 - 60 с.

54.       Цивільний кодекс України. - К.: Вид-во політ. літ. України, 1985.

55.       Янович Г. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортньіх средств в странах Балтии // Финансовьіе услуги. - 2001. -№7.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ДЬЯЧКОВА Юлія Миколаївна

СТРАХУВАННЯ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 16.01.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 15.

Наклад – 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006