Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТОК Д : Страхування : Бібліотека для студентів

ДОДАТОК Д


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Д.1. Методика визначення фінансового стану страховика

ТаблщяДІ. Відносні показники фінансового стану страховика

 

№        Показник        Метод розрахунку

1          Показник дебі-торської заборго-ваності    ПДЗ= 100%(Дебіторська заборгованість) / (Капітал)

2          Показник ліквід-ності активів         ПЛА = 100%(Високоліквідні активи) / (Зобов'язання)

3          Показник ризику страхування         ПРС = 100%( Сума чистих премій) / (Капітал)

4          Зворотний пока-зник платоспро-можності          ЗПП = 100%(3агальна сума зобов'язань) / (Капітал)

5          Показник доход-ності          ЦЦ = 100%(Чистий прибуток) / (Капітал)

6          Показник обсягів страхування (ан-дерайтингу)    ПА = 100%(Виплати і витрати) / (Сума чистих зароблених премій)

7          Показник змін у капіталі       ШК = 100%(Капітал(1)) / (Капітал(И)) - 1

8          Показник змін у сумі чистих пре-мій за всіма полі-сами ШЧП = 100%(Сума чистих npenriii(t)) / (Сума чистих премій (t-І)) - 1

9          Показник неза-лежності від пе-рестраху-вання   ПНП = 100%(Сума чистих премій по всіх полісах)/ (Валова сума премій по всіх полісах)

10        Показник відно-шення чистих страхових резер-вів до капіталу ПВРК= 100%( Чисті страхові резерви) / (Капітал)

11        Показник дохід-ності інвестицій     ЦЦІ = 100%(Прибуток від фінансової діяльності) / ( середній обсяг фінансових інвестицій протягом року)

ТаблщяД2. Шкала нормативних значень відносних показників фінансового стану страховика

№        Показник        Коефіцієнт

 

           

            He життя Життя

1          Показник дебіторської заборгова-ності (ПДЗ)       1.         0<ПДЗ<50

2.         50<ПДЗ<75

3.         75<ПДЗ<100

4.         100<ПДЗ        1.         0<ПДЗ<50

2.         50<ПДЗ<75

3.         75<ПДЗ<100

4.         100<ПДЗ

2          Показник ліквідності активів (ПЛА)           1.         95<ПЛА

2.         80 <ПЛА<95

3.         65<ПЛА<80

4.         ПЛА<65         1.         50<ПЛА

2.         50 <ПЛА<60

3.         40<ПЛА<60

4.         ПЛА<40

3          Показник ризику страхування (ПРС)         1.         ПРС<100

2.         100<ПРC<200

3.         200<ПРС<300

4.         300<ПРС        1.         ПРС<300

2.         200<ПРC<400

3.         400<ПРС<500

4.         500<ПРС

4          Зворотний показник платоспро-можності (ЗПП)            1.         0<ЗШТ<20

2.         20<ЗПП<50

3.         50<ЗПП<75

4.75<ЗШТ,ЗШТ<0     1.         0<ЗПП<20

2.         20<ЗПП<50

3.         50<ЗШТ<90

4.90<ЗПП,ЗПП<0

5          Показник доходності (ПД)   1.         50<ПД

2.         25<ПД<50

3.         0<ПД<25

4.         ПД<0  1.         50<ПД

2.         25<ПД<50

3.         0<ПД<25

4.         ПД<0

6          Показник обсягів страхування (ан-дерайтингу) (ПА)      1.         ПА<50

2.         50<ПА<100

3.         100<ПА<110

4.         110<ПА         

7          Показник змін у капіталі (ШК)        1.         10<ПЗК

2.         5<ПЗК<10

3.         0<ПЗК<5

4.         ПЗК<0            1.         10<ПЗК

2.         5<ПЗК<10

3.         0<ШК<5

4.         ПЗК<0

8          Показник змін у сумі чистих пре-мій за всіма полісами (ПЗЧП) 1.         40<ПЗЧП

2.         33 <ПЗЧП<40

3.         10<ПЗЧП<33

4.         ПЗЧП<10       1.         40<ПЗЧП

2.         33 <ШЧП<40

3.         10<ПЗЧП<33

4.         ПЗЧП<10

9          Показник незалежності від пере-страхування (ПНП)      1.         50<ПЗП

2.         40 <ПЗП<50

3.         30<ПЗП<40

4.         ПЗП<30 85<ШП,       1.         80<ПЗП

2.         65 <ШП<80

3.         50<ПЗП<65

4.         ПЗП<50

10        Показник відношення чистих стра-хових резервів до капіталу (ПВРК)            1.         0<ПВРК<50

2.         50<ПВРК<75

3.         75<ПВРК<100

4.100<ПВРК,ПВРК<0         

11        Показник дохідності інвестицій (ПД)         1.         10<ПДІ

2.         5<ПДІ<10

3.         0<ПДІ<5

4.         ПДІ<0 1.         30<ПДІ

2.         10<ПДІ<30

3.         5<ПДІ<10

4.         ПДІ<5

ТаблицяДЗ. Вагові коефіцієнти для визначення загальної оцінки фінансового стану страховика

 

№        Показник        Коефіцієнт

 

           

            He життя        Життя

1          Показник дебіторської заборгованості (ПДЗ)        0,04     0,05

2          Показник ліквідності активів (ПЛА)           0,10     0,125

3          Показник ризику страхування (ПРС)         0,06     0,075

4          Зворотний показник платоспроможності (ЗПП)  0,18     0,225

5          Показник дохідності (ПД)    0,06     0,075

6          Показник обсягів страхування (андерайтінгу) (ПА)         0,06     -

7          Показник змін у капіталі (ШК)        0,06     0,075

8          Показник змін у сумі чистих премій за всіма полі-сами (ПЗЧП) 0,06     0,075

9          Показник незалежності від перестрахування (ПНП)        0,18     0,025

10        Показник відношення чистих страхових резервів до капіталу (ПВРК)  0,16     -

11        Показник дохідності інвестицій (ПД)         0,14     0,075