Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ДОДАТОК Б : Страхування : Бібліотека для студентів

ДОДАТОК Б


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Б.1. Коригуючі коефіцієнти по договорах обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспор-тних засобів, зареєстрованих на території України

Таблиця БДоговір 1-го типу

Договір 2-го типу

Тип коригуючого коефіцієнта

Договір 3-го

типу

1

К1 Тип транспортного засобу (ТЗ) Застосовуєть-ся коефіцієнт, який відпові-дає ТЗ, визна-ченому в до-говорі            Застосовуєть-ся найбіль-ший коефіці-єнт з визна-чених у дого-ворі ТЗ           Застосов. К-т, який відповідає ТЗ, визначе-ному в дого-ворі

Легкові автомобілі                           

В1 До 1600см3          0,71     1,41     0,71

В2 1600см (включно) - 2000 см      0,94     1,41     0,94

В2 2000см (включно) - 3000 см      1,39     1,41     1,39

В2 3000см3 (включно) та більше    1,41     1,41     1,41

F Причепи до легкових автомобілів           0,27     0,27     0,27

Автобуси 3 кількістю місць для сидін-ня:                         

Dl до 20 чол. Включно         3,04     3,58     3,04

D2 більше 20 чол. Включно 3,58     3,58     3,58

Вантажні автомобілі вантажопідйомні-стю                                 

СІ до 2 тонн (включно)       1,68     1,86     1,68

С2 більше 2 тонн      1,86     1,86     1,86

Е Причепи до вантажних автомобілів       0,57     0,57     0,57

Застосов. К-т, який від-повідає нас. Пункту, в якому зареєс-тров. Страху-вальник

Застосов. К-т, який від-повідає нас. Пункту, в яко-му зареєстро-вано ТЗ

Застосов. К-т, який ві-дповідає нас. Пункту, в якому зареє-стров. ТЗ

К2 Територія переважного викорис-тання ТЗ

 

Зона 1 м. Київ           1,65     1,65     1,65

Зона 2 міста з населенням більше 1 млн

чо л.

Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Ха-

рків     1,35     1,65     1,35

Зона 3 міста з населенням від 500 тис.

до 1 млн. чол.

Запоріжжя, Львів, КривийРіг, Мшолаїв     1,1       1,65     1,1

ЗакінченнятаблиціБІ

1          2          3          4

Зона 4 міста з населенням від 100 тис. до 500 тис. чол.

Алчевськ, Бердянськ, БілаЦерква, Він-нщя, Горлівка, Дніпродзержинськ, Єв-паторія, Єнакієве, Житомір, Керч, Кі-ровоград, Краматорськ, Луганськ, Ма-ріуполь, Макіївка, Слов'янськ, Черкаси та ін.          0,9       1,65            0,9

Зона 5 населені пункти з населенням до 100 тис. чол.    0,65     1,65     0,65

КЗ Сфера використання ТЗ                       

Страхувальник - фізична особа       1          1,15     1

К4 - Водійський стаж осіб, відповідаль-ність яких застрахована по договору ОСЦПВ          Застосову-ється зазначе-ний коефіцієнт        Застосову-ється коефіці-єнт, який від-повідає водій-ському стажу фіз. Особи Страхувальни-ка       Застосов. Ко-

ефіцієнт,

який відпові-

дає особі з

найменшим

водійським

стажем (вра-

ховуючи

Страхуваль-

ника)

до 1 року        1,35     1,35     1,35

від 1 до 3 років          1,35     1,05     1,05

від 3 до 10 років        1,35     1          1

більше 10 років          1,35     0,95     0,95

К5 Кількість осіб, зазначених в договорі ОСЦПВ            Коефіцієнт не встановлено Коефіцієнт не встановлено            Застосов. Ко-ефіцієнт, який відпові-дає кількості осіб, зазначе-них в догово-рі (враховую-чи Страху-валь-ника)

одна особа     X         X         1

дві особи        X         X         1,05

3 - 5 осіб         X         X         1,3

К6 Наявність чи відсутність у Страхува-льника спроб шахрайства або підстав для регресних позовів            Коефіцієнт на 1.01.2006 не встановлено   Коефіцієнт на 1.01.2006 не встановлено   Коефіцієнт на 1.01.2006 не встановлено

наявність / відутність            X         X         X

К7 Строк дії

договору, мі-

сяців.  0,5       1.         2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12

 

            0,15     0,2       0,3       0,4       0,5       0,6       0,7       0,75     0,8       0,85     0,9       0,95     1