Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
12.3. Завдання для перевірки знань : Страхування : Бібліотека для студентів

12.3. Завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

1. Платоспроможність страховика визначається як...:

а) ступінь достатності коштів у страховому фонді зі страхо-вих операцій;

б)         здатність страхової компанії на даний момент часу вико-

нувати зобов'язання за рахунок ліквідних активів;

в)         здатність страховика зберігати задовільний рівень фінан-

сових показників протягом тривалого часу при несприятливому

впливі зовнішніх факторів;

г)         усі відповіді невірні.

2.         Розрахунковий запас платоспроможності страховика

визначається на основі:

а)         розміру статутного фонду;

б)         надходжень страхових премій та страхових виплат;

в)         премій, що сплачені перестраховикам;

г)         виплат, що компенсовані перестраховиками;

д)         кількості об'єктів страхування.

3.         Розрахункова платоспроможність страховика збільшу-

ється за таких умов (передбачається, що всі інші фактори не

змінюються):

а)         зменшення страхових виплат;

б)         збільшення надходжень страхових премій;

в)         збільшення премій, що сплачені перестраховикам;

г)         збільшення виплат, що компенсовані перестраховиками.

4.         Фактичний запас платоспроможності страховика збі-

льшується за таких умов:

а)         збільшення суми активів;

б)         збільшення зобов'язань страховика;

в)         збільшення нематеріальних активів;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Фактичний запас платоспроможності страховика зме-

ншується за таких умов:

а)         зменшення суми активів;

б)         збільшення зобов'язань страховика;

в)         збільшення нематеріальних активів;

г)         усі відповіді правильні.

6.         Коефіцієнт платоспроможності страховика визнача-

ється як...

а) різниця між фактичним та розрахунковим (нормативним) запасами платоспроможності;

б)         різниця між нормативним та фактичним запасами плато-

спроможності;

в)         співвідношення фактичного та нормативного запасів пла-

тоспроможності;

г)         співвідношення суми активів та суми страхових резервів.

7.         Фінансова стійкість страхової операції визначається як...:

а)         ступінь достатності коштів у страховому фонді зі страхо-

вої операції;

б)         здатність страхової компанії виконувати зобов'язання за

рахунок ліквідних активів;

в)         здатність страховика зберігати існуючий рівень плато-

спроможності;

г)         усі відповіді правильні.

8.         Фінансова стійкість страхових операцій збільшується

за таких умов:

а)         збільшення видів страхування, які проводить страховик;

б)         збільшення кількості об'єктів (договорів) страхування за

умовами зниження середньої страхової суми на один договір;

в)         зменшення кількості об'єктів (договорів) страхування за

умовами підвищення середньої страхової суми на один договір;

г)         усі відповіді неправильні.

9.         Фінансова надійність страховика визначається як...:

а)         ступінь достатності коштів у страховому фонді зі страхо-

вої операції;

б)         здатність страхової компанії виконувати зобов'язання за

рахунок ліквідних активів;

в)         здатність страховика зберігати задовільний рівень фінан-

сових показників протягом тривалого часу при несприятливому

впливі зовнішніх факторів;

г)         усі відповіді неправильні.

10. Умовами забезпечення платоспроможності страхови-ка згідно з законодавством України є:

а)         використання механізму перестрахування;

б)         перевищення фактичного запасу платоспроможності над

розрахунковим нормативним;

в)         формування страхових резервів;

г)         наявність власних зсобів у вигляді статутного капіталу;

д)         усі відповіді правильні.

11. Задача

У таблиці 32 наведені дані щодо діяльності страхових ком-паній у поточному періоді. Використовуючи дані таблиці, порів-няти платоспроможність та доходність страхових компаній.

Таблиця 32

 

Показники діяльності страховика, тис грн            CK1    СК2

Активи по балансу   8335,5 7081,4

Нематеріальні активи           20,7     13,5

Страхові резерви та інші зобов'язання по балансу           3050,5 2347,7

Чистий прибуток (збиток)   601,4   249,3

Страхові премії          8554,3 5664,1

Сума премій, сплачених перестраховикам           699,4   247,6

Страхові виплати     4045    1879,4

Суми виплат, компенсованих перестраховиками           3,8       0,4

12.Задача

У таблиці 33 наведені дані щодо діяльності страхової ком-панії у поточному періоді. Сфера діяльності компанії - ризикове страхування. Використовуючи дані таблиці та дані додатка Д, ро-зрахувати: показник дебіторської заборгованості, показник лікві-дності активів, показник ризику страхування, зворотний показник платоспроможності, показник дохідності, показник обсягів стра-хування (андерайтингу), показник змін у капіталі (вважаємо, що змін не відбулося), показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами (вважаємо, що змін не відбулося), показник незалежно-сті від перестрахування, показник відношення чистих страхових резервів до капіталу, показник дохідності інвестицій. Дати оцінку фінансового стану страховика на підставі порівняння фінансових показників з нормативними значеннями.

Таблиця 33

 

Показники, тис грн   Дані фінансової звітності

Активи по балансу   7081,4

Нематеріальні активи           13,5

Високоліквідні активи          1230,8

Загальна сума зобов'язань по балансу       2347,7

Чистий прибуток      249,3

Страхові премії          5664,1

Сума премій, сплачена перестраховикам  247,6

Дебіторська заборгованість 526,5

Страхові виплати та витрати          1879,4

Продовження таблиці

Показники, тис грн   Дані фінансової звітності

Страхові виплати та витрати          1879,4

Страхові резерви      2283,9

Частка перестраховиків у страхових резервах      147,9

Прибуток від фінансової діяльності            154,5

Середній обсяг фінансових інвестицій протягом року     4330,9

13.Задача

Використовуючи дані таблиці 34 щодо проведення страхової операції з добровільного страхування майна фізичних осіб від во-гневих ризиків, визначити фінансову стійкість страхової операції. Розрахувати ступінь варіації страхового фонду у частині страхо-вих виплат та зробити висновки щодо фінансової стійкості стра-хової операції. Визначити вплив збільшення кількості застрахо-ваних об'єктів на фінансову стійкість страхової операції.

Таблиця 34

 

Показники     Розрахункові дані

Кількість застрахованих об'єктів, од.          350

Страхова сума застрахованих об'єктів, тис грн    560

Нетто-ставка, грн зі 100 грн стр. суми       80

Збільшення застрахованих об'єктів, %       85

14. Задача

За страховою операцією №1 кількість договорів страхування складає 10 тис, тарифна ставка зі 100 грн. страхової суми складає 4 грн. За страховою операцією №2 кількість договорів страхуван-ня складає 5 тис, тарифна ставка зі 100 грн. страхової суми скла-дає 10 грн. Порівняти фінансову стійкість страхових операцій за допомогою коефіцієнта Коншина.