Тема 2. Класифікація страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Практичне значення класифікації страхування. Ознаки класи-фікації: за об'єктом страхування, за формою проведення, за сферою діяльності страховика. Класифікація за об'єктами страхування: стра-хування майнове, особисте та страхування відповідальності. Класи-фікація за формами проведення: обов'язкове страхування та добро-вільне страхування. Класифікація за сферою діяльності страховика: ризикове та довгострокове страхування. Основні терміни, що вико-ристовуються при укладанні договору страхування: страховий ри-зик, страховий випадок, страхова сума, страхове відшкодування, страхова премія, внесок, страховий тариф.

У результаті вивчення теми студент повинен знати:

-          основні критерії класифікації страхування;

-          визначення майнового, особистого та страхування відпо-відальності;

-          основні види добровільного страхування, що визначають-ся у Законі України "Про страхування";

-          види обов'язкового страхування, що визначаються у Зако-ні України "Про страхування";

-          критерії віднесення страхування до ризикового чи довго-строкового;

-          зміст основних термінів, що використовуються при укла-данні договору страхування.

Студент повинен уміти:

-          відрізняти страхування за галузями;

-          визначати ознаки, цілі та межі застосування обов'язкового страхування;

-          відрізняти обов'язкове страхування від соціальних стра-хових гарантій;

-          сформулювати критерії відношення страхування до ризи-кового чи довгострокового;

-          розрізняти поняття страхового ризику та страхового випа-дку;

-          розрізняти поняття страхової суми та відшкодування;

-          визначати страхову премію на підставі тарифу та страхо-вої суми за договором.