Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
TEMA 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИКА 12.1. Теоретичні відомості : Страхування : Бібліотека для студентів

TEMA 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИКА 12.1. Теоретичні відомості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Фінансова надійність страхової компанії - здатність стра-ховика зберігати задовільний рівень фінансових показників про-тягом деякого проміжку часу при можливих несприятливих впливах зовнішнього середовища на фінансові потоки.

Фінансова надійність страхової організації визначається до-сить великою кількістю факторів. Це випливає, насамперед, з дія-льності страховика, що складається з декількох елементів: безпо-середнє проведення страхових операцій, інвестування фінансових ресурсів, здійснення інших звичайних для будь-якого суб'єкта го-сподарювання функцій (фінансування власної діяльності, одер-жання кредитів, розрахунки з бюджетом і позабюджетними фон-дами і т.п.).

Об'єктивна оцінка поточного фінансового стану страхової компанії базується на грамотному доборі показників для моніто-рингу стану об'єкта. Відповідно до принципів системного аналізу можна сформулювати такі вимоги до системи показників, вико-ристовуваних для оцінки поточного фінансового стану.

Система показників повинна бути:

-          достатньою (охоплювати всі сторони діяльності);

-          ненадлишковою (показники не повинні дублювати один одного);

-          практичною (аналіз можна застосовувати на практиці);

-          кількісною (перевага віддається кількісним оцінкам).

Таким чином, аналіз фінансового стану страхової організації

може бути здійснений на основі дослідження декількох груп показ-ників, що дозволять скласти уявлення про різноманітні сторони дія-льності страховика.

Система оцінки фінансового стану страхової компанії повин-на складатися як із загальних показників оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання, так і зі специфічних показників, що ха-рактеризують окремі сторони діяльності страховиків. Ці показники повинні бути виражені, з одного боку, у вигляді встановлених нор-мативів, виконання яких є обов'язковим для будь-якої страхової ор-ганізації, а з другого боку, - у вигляді орієнтованих або рекомендо-ваних параметрів.

Показники діяльності страховика можуть бути умовно роз-поділені на абсолютні, котрі дозволяють дати кількісну оцінку потенційних або реальних масштабів діяльності того або іншого страховика, та на відносні, мет