Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.3. Завдання для перевірки знань : Страхування : Бібліотека для студентів

11.3. Завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

1.         Дохід від реалізації послуг з видів страхування інших,

ніж страхування життя, визначається залежно від...

а)         страхових премій (внесків) за договорами страхування;

б)         часток премій, належних перестраховикам;

в)         часток страхових виплат, що отримуються від перестра-

ховиків;

г)         комісійних винагород за перестрахування;

д)         обсягу резерву незароблених премій з урахуванням участі

перестраховиків.

2.         До власних засобів страховика відносять:

а)         нерозподілений прибуток;

б)         вільні резерви;

в)         засоби технічних резервів;

г)         усі відповіді правильні.

3.         До складу операційних доходів страховика, що здійс-

нює види страхування інші, ніж страхування життя, входять:

а)         доходи від участі в капіталі;

б)         суми, повернуті з централізованих резервних фондів та

резерву збитків;

в)         частки страхових виплат, отримані від перестраховиків,та

комісійні за перестрахування;

г)         доходи від депозитів.

4.         До фінансових доходів страховика відносять:

а) комісійні за перестрахування;

б)         доходи від участі в капіталі;

в)         страхові премії (внески);

г)         відсотки за депозитами.

5.         Витрати, що зв'язані з укладанням та пролонгацією

договорів страхування:

а)         аквізиійні;

б)         ліквідаційні;

в)         перестрахові;

г)         фінансові.

6.         До операційних витрат страховика відносять:

а)         відрахування в технічні резерви та централізовані резерв-

ні фонди;

б)         агентські винагороди;

в)         комісійні перестрахувальникам;

г)         витрати від участі в капіталі;

д)         адміністративні витрати.

7.         Операційні втрати, поязані з урегулюванням страхо-

вих випадків, що мали місце у звітному періоді:

а)         ліквідаційні;

б)         аквізиійні;

в)         фінансові;

г)         перестрахові.

8.         До фінансових витрат страховика відносять:

а)         страхові виплати (відшкодування);

б)         комісійні перестрахувальникам;

в)         дивіденди;

г)         відсотки за користування кредитами.

9.         Фінансовий результат від звичайної діяльності стра-

ховика до оподаткування визначається залежно від...

а)         фінансового результату від операційної діяльності;

б)         доходів та витрат від фінансової діяльності;

в)         інших звичайних доходів та витрат страховика;

г)         усі відповіді правильні.

10.       До залучених засобів страховика відносять:

а)         кошти страхових резервів;

б)         нерозподілений прибуток;

в)         статутний капітал;

г) усі відповіді правильні.

11.       До зовнішніх зобов'язань страховика відносять:

а)         зобов'язання перед бюджетом;

б)         зобов'язання перед позаштатними співробітниками ком-

панії;

в)         зобов'язання перед іншими страховиками;

г)         усі відповіді неправильні.

12.       Принцип ліквідності при розміщенні страхових резе-

рвів має на увазі:

а)         повернення розміщених засобів у повному обсязі;

б)         розподіл ризику на різні види вкладень;

в)         наявність високого доходу від інвестицій;

г)         мінімальні втрати при звертанні активів у готівку.

13.       Принцип диверсифікації при розміщенні страхових

резервів має на увазі:

а)         повернення розміщених засобів у повному обсязі;

б)         розподіл ризику на різні види вкладень;

в)         наявність високого доходу від інвестицій;

г)         мінімальні втрати при звертанні активів у готівку.

14.       Принцип рентабельності при розміщенні страхових

резервів має на увазі:

а)         повернення розміщених засобів у повному обсязі;

б)         розподіл ризику на різні види вкладень;

в)         наявність доходу від інвестицій;

г)         мінімальні втрати при звертанні активів у готівку

15.       Принцип надійності при розміщенні страхових резер-

вів має на увазі:

а)         повернення розміщених засобів у повному обсязі;

б)         розподіл ризику на різні види вкладень;

в)         наявність високого доходу від інвестицій;

г)         мінімальні втрати при звертанні активів у готівку.

16.Задача

Використовуючи дані таблиці 29, розрахувати дохід страхо-вика від реалізації послуг з видів страхування, інших ніж страху-вання життя на кінець звітного періоду.

Таблиця 29

 

Показники, тис грн   Розрахункові дані

Страхові премії (внески)      6578,0

Частки страхових премій, сплачені перестраховикам     315,3

Резерв незароблених премій на початок періоду 624,5

Резерв незароблених премій на кінець періоду    1513,8

Частка перестраховиків у резерві незаробл. премій на початок періоду           62,7

Частка перестраховиків у резерві незаробл. премій на кінець пе-ріоду 94,3

17.Задача

Використовуючи дані таблиці 30, визначити фінансовий ре-зультат від операційної діяльності страховика на кінець звітного періоду:

Таблщя 30

Показники, тис грн   Розрахункові дані

Дохід від реалізації страхових послуг         6578,0

Страхові виплати/відшкодування   2536,1

Податок на додану вартість -

Акцизний збір           -

Собівартість реалізованих послуг   8,5

Інші операційні доходи        151,8

Адміністративні витрати     62,7

Витрати на збут        14,3

Інші операційні витрати      1,4

18.Задача

Використовуючи дані таблиці 31, визначити фінансовий ре-зультат від звичайної діяльності страховика до оподаткування на кінець звітного періоду:

Таблиця 31

 

1 Іокіі ііііік'и, тис грн  Розрахункові дані

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)     2106,8

Дохід від участі в капіталі     -

Інші фінансові доходи          475,7

Інші доходи    0,7

Фінансові витрати    2,0

Витрати від участі в капіталі           -

Інші витрати  1,1