Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2. Термінологічний словник : Страхування : Бібліотека для студентів

11.2. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Активи матеріальні –майно фізичної чи юридичної особи у вигляді капітальних (нерухомість, устаткування тощо) та фі-нансових (кредити, цінні папери) засобів.

Активи нематеріальні - активи у вигляді прав користуван-ня земельними ділянками, природними ресурсами, патенти, ноу-хау, програмні продукти, монопольні права та привілеї.

Акції - цінні папери без встановленого терміну обігу, що випускаються акціонерними товариствами. А. засвідчує про част-ку її власника в статутному капіталі компанії та надає право на отримання частки прибутку у вигляді дивідендів.

Акції, що котируються - акції, що включаються в біржо-вий список торгів (лістинг). Включення в лістинг відбувається на підставі ознайомлення з фінансовим станом емітента та експерт-ної перевірки якості акції на відповідність критеріям, що висуває біржовий комітет. Ціна на акції, що котируються, офіційно та ре-гулярно фіксується на фондовому ринку.

Акції, що не котируються - 1) акції, що не входять до бір-жового лістингу та не допущені до біржового обороту; 2) акції, вторинний обіг яких лімітується у встановленому порядку.

Депозит - кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, який є фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на визначений термін. Залежно від терміну зберігання депозити поділяються на три групи: до запитання, строкові та ощадні. Найпривабливішими є строкові депозити. За зберігання грошей на внесках банки ви-плачують відсотки.

Державні цінні папери - цінні папери (державні облігації, казначейські білети), емітентом яких є держава. У результаті ви-пуску д.ц.п. держава отримує грошові кошти, які спрямовуються

на зменшення дефіциту бюджету чи фінансування конкретних проектів.

Диверсифікація - у страхуванні здійснюється з метою зме-ншення ризику і отримання більшого прибутку шляхом: а) одно-часного розвитку кількох, не пов'язаних один з одним видів стра-хування, розширення страховиком спектра страхових послуг; б) поширення активності страховиків за межі основного бізнесу, що досягається розміщенням активів (із додержанням існуючих нор-мативів) серед різних, не пов'язаних між собою об'єктів (акції, облігації, нерухомість, банківські депозити).

Інвестиційна діяльність - сукупність операцій по прид-банню довгострокових активів, а також короткострокових інвес-тицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

Індексація основних фондів - періодична переоцінка осно-вних фондів з метою доведення їхньої первісної вартості до рин-кової.

Облігації - цінні папери, що надають власникові право на отримання періодичних виплат (відсотків). Облігація підтвер-джує право власника на пред'явлення її до сплати організації, що є емітентом. Дана організація повинна відшкодувати номінальну вартість, що вказана на облігації.

Операційна діяльність страховика - основна діяльність компанії, спрямована безпосередньо на реалізацію страхових по-слуг.

Принцип безпеки - при розміщенні активів, що забезпечу-ють зворотність засобів у повному обсязі, має бути зведена до мі-німуму імовірність інвестиційного ризику.

Принцип ліквідності - структура вкладень має бути такою, щоб у будь-який час активи могли бути перетворені в грошові кошти в мінімальний термін з мінімальними втратами. Максима-льну ліквідність має готівка. При здійсненні ризикових видів страхування до ліквідності висуваються більш високі вимоги.

Принцип диверсифікації - розподіл інвестиційного ризику повинен здійснюватися на різні групи активів, щоб забезпечити більш високий ступінь стійкості інвестиційного портфеля страхо-вика.

Принцип (прибутковості) рентабельності - прибуток не є домінуючим чинником, однак дає можливість компанії зберегти свої позиції в умовах конкурентного ринку. Таким чином, активи при їх-ньому розміщенні повинні приносити постійний дохід, за рахунок якого можуть покриватися збитки від страхової діяльності.

Фінансова діяльність - діяльність, результатом якої є змі-ни в обсязі та структурі власного і залученого капіталу компанії.

Фондова біржа - установа, метою фунщіонування якої є за-безпечення процесу купівлі-продажу цінних паперів поміж членами біржі, що діють від свого імені чи від імені своїх клієнтів.