Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.3. Завдання для перевірки знань : Страхування : Бібліотека для студентів

10.3. Завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

1.         Величина страхового внеску зі страхування життя за-

лежить від:

а)         віку застрахованої особи;

б)         прибутку, що отримає страховик від інвестування коштів

резервів зі страхування життя;

в)         страхової суми за договором;

г)         усі відповіді правильні.

2.         Страхові резерви відображають...

а)         величину власного капіталу страховика;

б)         величину страхових виплат, що здійснив страховик у по-

точному періоді;

в)         зобов'язання страховика за договорами, що не виконані

на звітну дату;

г)         суму премій, що отримав страховик за договорами стра-

хування життя.

3.         Засоби страхових резервів формуються за допомогою:

а)         власних коштів страховика;

б)         кредитних ресурсів;

в)         надходжень страхових премій і внесків;

г)         усі відповіді неправильні.

4.         Резерви, що формуються страховиком за договорами

ризикового страхування, мають назву...

а)         математичні;

б)         технічні;

в)         вільні;

г)         катастрофічні.

5.         До резерву збитків відносять:

а) суми страхових виплат за претензіями, що неврегульовані на звітну дату;

б)         суми страхових виплат, що були здійснені у звітному пе-

ріоді;

в)         збитки страховика у поточному періоді;

г)         витрати страховика на утримання компанії.

6.         Складовими технічних резервів є:

а)         резерв збитків;

б)         резерв катастроф;

в)         резерв коливань збитковості;

г)         резерв незароблених премій;

д)         всі відповіді правильні.

7.         Незароблена премія - це:

а)         частина страхової премії, що відноситься до витрат май-

бутніх періодів;

б)         частина страхового відшкодування, сплаченого за догово-

ром страхування;

в)         частина резерву збитків;

г)         усі відповіді неправильні.

8.         Метод „1/365” дозволяє розрахувати зароблені премії ...

а)         на кінець (початок) року;

б)         на кінець (початок) кожного місяця;

в)         на кінець (початок) кожного кварталу;

г)         на будь-яку дату.

9.         Метод „1/24” дозволяє розрахувати зароблені премії ...

а)         на кінець (початок) року;

б)         на кінець (початок) кожного місяця;

в)         на кінець (початок) кожного кварталу;

г)         на будь-яку дату.

10.       Метод „1/4” дозволяє розрахувати зароблені премії ...

а)         на кінець (початок) року;

б)         на кінець (початок) кожного місяця;

в)         на кінець (початок) кожного кварталу;

г)         на будь-яку дату.

11.       Вільні резерви - це...

а)         частина технічних резервів;

б)         частина резерву премій;

в)         частина резерву збитків;

г)         усі відповіді неправильні.

12. Гаран і іііниіі фонд страховика - це...

а)         зобов’язання страховика за договорами страхування;

б)         статутний капітал страхової компанії;

в)         сума вільних резервів та нерозподіленого прибутку;

г сума страхових резервів та інших зобов’язань страховика.

13.Задача

Припустимо, у звітному періоді (з 1.01.06 по 31.12.06) діють 4 договори з певного виду ризикового страхування. У таблиці на-ведені показники щодо сум страхових премій, отриманих страхо-виком у звітному періоді, та терміну дії даних договорів. Викори-стовуючи дані таблиці 26, розрахувати резерв незароблених пре-мій і суму премій, яку можна вважати заробленою на 31 грудня методом «1/4».

Таблиця 26

 

1-й договір     Термін дії        3 15.03.06 по 15.03.07

 

            Страхова премія, грн            300

2-й договір     Термін дії        3 10.04.06 по 10.04.07

 

            Страхова премія, грн            400

3-й договір     Термін дії        3 13.06.06 по 13.06.07

 

            Страхова премія, грн            500

4-й договір     Термін дії        3 20.11.06 по 20.11.07

 

            Страхова премія, грн            700

14.Задача

Припустимо, у звітному періоді (з 1.01.06 по 31.12.06) діють 3 договори з певного виду ризикового страхування. У таблиці на-ведені показники страхового портфелю щодо сум страхових пре-мій, отриманих страховиком у звітному періоді, та терміну дії да-них договорів. Використовуючи дані таблиці 27, розрахувати ре-зерв незароблених премій і суму премій, яку можна вважати за-робленою на звітну дату методом «1/365».

Таблиця 27

 

1-й договір     Термін дії        3 31.01.06 по 31.12.06

 

            Страхова премія, грн            350

2-й договір     Термін дії        3 1.03.06 по 31.12.06

 

            Страхова премія, грн            450

3-й договір     Термін дії        3 30.04.06 по 31.10.06

 

            Страхова премія, грн            200

Звітна дата     1.07.06

15.Задача

Припустимо, у звітному періоді (з 1.01.06 по 31.12.06) діють 3 договори з певного виду ризикового страхування, укладені на 1 рік. У таблиці наведені показники страхового портфеля щодо сум страхових премій, отриманих страховиком у звітному періоді, та терміну дії даних договорів. Використовуючи дані таблиці 28, ро-зрахувати резерв незароблених премій і суму премій, яку можна вважати заробленою на звітну дату методом «1/24».

Таблиця 28

 

1-й договір     Термін дії        3 11.02.06 по 11.02.07

 

            Страхова премія, грн            550

2-й договір     Термін дії        3 15.03.06 по 15.03.07

 

            Страхова премія, грн            340

3-й договір     Термін дії        3 25.05.06 по 25.05.07

 

            Страхова премія, грн            450

Звітна дата     31.12.06