10.2. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Навантаження - частка страхового тарифу (брутто-ставки), що відповідає за формування тієї частини премії та, відповідно, тієї частини страхового фонду, що призначена на покриття накладних витрат страховика. До складу навантаження включають нормативи для обчислення частки заробітної плати штатним співробітникам компанії, частки витрат на збут, частки адміністративних витрат то-що. До складу навантаження також включають норматив для фор-мування прибутку страховика від проведення страхових операцій. Частка навантаження залежить від конкретного виду страхування і не перевищує 50% страхового тарифу.

Нетто-ставка - частка страхового тарифу (брутто-ставки), що відповідає за формування тієї частини премії та, відповідно, тієї час-тини страхового фонду, яка призначена на страхові виплати.

Резерв збитків заявлених, але неурегульованих - формуєть-ся для забезпечення виплат по страхових випадках, що мали місце у звітному або попередньому періодах, про факт настання яких уже було заявлено страховику у встановленому порядку, але виплати ще зроблені не цілком або взагалі не зроблені. Обсяг резерву відповідає сумі заявлених збитків за звітний період, збільшеної на суму неуре-гульованих збитків попереднього періоду і зменшеної на витрати по вже сплачених збитках. Якщо збиток заявлений, однак його точна сума ще не встановлена, резервується максимально можлива сума відповідальності в межах страхової суми.

Резерв збитків що відбулися, але не заявлені - формуєть-ся у зв'язку з можливими виплатами по страхових випадках, що настали, про факт настання яких ще не було заявлено страховику у встановленому порядку на звітну дату. Достатній обсяг резерву на практиці встановити складно, однак портфель страховика мо-же містити такі договори страхування, по яких може очікуватися виявлення збитку протягом тривалого часу після факту настання страхового випадку. Прикладом є договори страхування профе-сійної відповідальності або відповідальності виробника за якість продукції. Тому, величину даного резерву страховик визначає на практиці самостійно, виходячи зі структури страхового портфеля і наявних статистичних даних.

Резерв коливань збитковості - створюється для компенса-ції витрат на здійснення виплат у випадку, якщо зменшення збит-ковості в поточний період перевищує середній рівень, що був по-кладений в основу розрахунку тарифу. В роки успішної діяльнос-ті резерв поповнюється за рахунок прибутку від страхової діяль-ності. В збиткові роки засоби вилучаються на покриття витрат на проведення страхових операцій.

Резерв катастроф - створюється звичайно з метою забезпе-чення страхових виплат на випадок великомасштабних катастроф або промислових аварій, у результаті чого страхові виплати мо-жуть значно перевищити середню величину збитковості, закладе-ну в тарифах. Формується страховиками, портфель яких містить договори високоризикового страхування. Формування такого ре-зерву в необхідних обсягах може бути непосильне одному стра-ховику, тому резерв катастроф може створюватися різного роду об'єднаннями страховиків.

Централізовані резервні фонди - фонди, що утворюються Моторним транспортним (страховим) бюро України та іншими подібними організаціями для забезпечення платоспроможності страховиків, що здійснюють деякі види страхування; формуються за рахунок внесків страховиків - членів цих організацій.