Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Завдання для перевірки знань : Страхування : Бібліотека для студентів

9.3. Завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

1.         Перестрахування страховиком України своїх зобов'я-

зань здійснюється у випадку:

а)         коли величина його зобов'язань за окремим ризиком пере-

вищує 50 % сплаченого статутного фонду;

б)         коли величина іноземного капіталу в його статутному фо-

нді перевищує 49%;

в)         коли величина його зобов'язань за окремим ризиком пере-

вищує 10% сплаченого статутного фонду і сформованих страхо-

вих резервів;

г)         коли величина іноземного капіталу в його статутному фо-

нді знаходиться на рівні 30%.

2.         Укладання угоди перестрахування необхідне, якщо:

а)         страховик має намір знизити безумовну франшизу щодо

договору страхування;

б)         страховик приймає на страхування суми ризиків, що пе-

ревищують його власні можливості;

в)         страховик не є резидентом України;

г)         страховик займається укладанням угод щодо страхування

життя.

3.         Процес передачі ризиків між цедентом та перестрахо-

виком - це:

а)         цесія;

б)         тантьема;

в)         сліп;

г)         бордеро.

4.         Критеріями встановлення ліміту власного утримання є:

а)         кількість діючих договорів;

б)         обсяг премій, що надійшли по діючих договорах;

в)         рівень витрат на проведення окремих видів страхування;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Ліміт власного утримання встановлюється:

а)         за кожним конкретним ризиком;

б)         за всім страховим портфелем;

в)         за визначеним видом страхових ризиків;

г)         вибірково за найбільш невигідними ризиками.

6.         Перелік конкретних ризиків, що надходять перестра-

ховику за облігаторним договором перестрахування, - це:

а)         сліп;

б)         бордеро;

в)         цесія;

г)         тантьєма.

7.         При передачі ризику на перестрахування комісійну

винагороду за беззбиткове проходження договорів одержує:

а)         перестраховий брокер;

б)         цедент;

в)         страхувальник.

8.         Тантьєма виплачується:

а)         перестраховику за рахунок первинних страхових платежів;

б)         цеденту за рахунок прибутку, отриманого перестрахови-

ком за прийнятими до перестрахування ризиками;

в)         цеденту за рахунок інвестиційного доходу перестраховика;

г)         перестраховику за рахунок інвестиційного доходу цедента.

9.         Договори факультативного перестрахування характе-

ризуються:

а)         волею вибору цедента в тім, які ризики й у якій частці пе-

редавати до перестрахування;

б)         волею перестраховика визначати свою участь у покритті

ризиків;

в)         індивідуальним підходом до встановлення ціни кожного

переданого ризику;

г)         усі відповіді правильні.

10.       Облігаторна форма перестрахування характеризується:

а)         наявністю зобов'язань цедента щодо передачі визначених

ризиків у перестрахування;

б)         залежністю між страховими та перестраховими преміями;

в)         наявністю зобов’язань перестраховика щодо прийняття

визначених ризиків в перестрахування;

г)         всі відповіді правильні.

11.       До договорів пропорційного перестрахування можна

віднести:

а)         квотні;

б)         ексцедента збитку;

в)         ексцедента сум;

г ексцедента збитковості.

12.       Що означає договір перестрахування з 60% квотою?

а)         цедент залишає 60% кожного ризику;

б)         цедент залишає 40% кожного ризику;

в)         перестраховик приймає 40% кожного ризику;

г перестраховик приймає 60% кожного ризику.

13.       Ексцедент - це:

а) сума ризиків, що одержує цедент;

б сума ризику що цедент залишає на власній відповідаль-ності;

в)         сума премії, що сплачується перестраховику;

г)         сума ризику, що перестраховується понад власним утри-

манням цедента.

14.       Стоп-лос - це:

а)         максимальний рівень збитковості, що покривається пере-

страховиком;

б)         максимальний рівень збитковості, що страховик у стані

покрити самостійно;

в)         максимальна частка ризику, передана в перестрахування;

г мінімальна величина перестрахової премії.

15.       Договір перестрахування перевищення збитків:

а)         охоплює договори страхування, за якими очікується мак-

симальна сума відповідальності цедента;

б)         охоплює договори визначеного виду страхування;

в)         охоплює весь страховий портфель;

г усі відповіді правильні.

16.       Страховий пул - це:

а) добровільне об'єднання страховиків з метою співстраху-вання значних ризиків;

б)         Ліга страховиків України;

в)         об'єднання страховиків на законодавчій основі, регламен-

товане державою, з метою перестрахування значних ризиків;

г)         правильні відповіді a) і в).

17. Задача

Припустимо, група транспортних ризиків перестрахована це-дентом за договором квоти. Використовуючи дані таблиці 20, ви-значити квоту, яка буде відповідати власним можливостям цедента за даною групою ризиків, та участь сторін у покритті збитків.

Таблиця 20

 

Показники     Розрахункові дані

Страхова сума ризику 1, тис грн    500

Страхова сума ризику 2, тис грн    350

Страхова сума ризику 3, тис грн    200

Збиток за ризиком 1, тис грн          320

Збиток за ризиком 2, тис грн          120

Збиток за ризиком 3, тис грн          50

Ліміт власного утримання цедента за групою ризиків, тис грн  300

18.Задача

Припустимо, стосовно вогневих ризиків цедент має обліга-торний договор ексцедента суми. Частина ризику, що перевищує місткість першого і другого ексцедента, перестрахована факуль-тативно на квотній основі. Використовуючи дані таблиці 21, ви-значити участь сторін у покритті збитку за договорами перестра-хування.

Таблиця         Показники    

Страхова сума ризику, тис грн.     

Вдасне утримання цедента, тис грн.        

Кідькість діній 1-го договору ексцеденту суми, од. Кідькість діній 2-го договору ексцеденту суми, од.

Збиток за ризиком , % від страхової суми

Квота перестрахування, % 

Розрахункові дані

            3800   

            400     

            5         

            3         

            10       

19.Задача

Припустимо, стосовно ризиків відповідальності на транспо-рті цедент має договір першого та другого ексцедента збитку.

Використовуючи дані таблиці 22, визначити участь сторін у покритті збитків за договорами першого та другого ексцедента

Таблиця 22

 

Показники     Розрахункові дані

Пріоритет цедента, тис грн 3000

Перший ексцедент, тис грн (понад пріоритетом)            1800

Другий ексцедент, тис грн  1200

Збиток 1, тис грн      4540

Збиток 2, тис грн      578

Збиток 3, тис грн      5640

20.Задача

Припустимо, портфель цедента у сфері страхування врожаю від несприятливих погодних умов перестраховано в поточному році за договором ексцедента збитковості (стоп лос). Використо-вуючи дані таблиці 23, визначити участь сторін у покритті поточ-ної збитковості.

Таблиця 23

 

Показники     Розрахункові дані

Страхові премії, отримані цедентом у поточному році, тис грн 650

Страхові виплати, зроблені цедентом у поточному році, тис грн         880

Стоп лос, %   105

Ліміт відповідальності перестраховика, % 120