Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
TEMA 9. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ TA СШВСТРАХУВАННЯ 9.1. Теоретичні відомості : Страхування : Бібліотека для студентів

TEMA 9. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ TA СШВСТРАХУВАННЯ 9.1. Теоретичні відомості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Перестрахування - це особливий вид договірних економі-чних відносин, у процесі яких страховик (надалі цедент), прий-маючи на страхування ризики, визначену частку по них з ураху-ванням своїх фінансових можливостей з метою забезпечення фі-нансової стійкості і рентабельності страхових операцій передає на погоджених умовах іншим страховикам (перестраховикам). Одночасно передається і відповідна частка страхової премії.

Умовно схему процесу перестрахування можна представити таким чином (див. рис.5).

перестрахова

Страховикі                 Страховикг (перестраховик)           <Г

(цедент)         частка ризику           

           

 

                       

            _JL      }

Страхова

премія

Страхувальник         

ризик

цесія

ретроцесія

Рисунок 5. Схема процесу перестрахування

На сучасному етапі зростає роль перестрахування в ринко-вій економіці, оскільки має місце процес концентрації капіталу і збільшення вартості об'єктів страхування (збільшення обсягу ви-робництва підприємств, суми ризиків космічних технологій, збі-льшення вантажопідйомності суден і т. ін.). Перестрахуванням досягається перерозподіл суми збитку між багатьма страховика-ми, чим забезпечується підвищення фінансової стійкості кожного окремого страховика.

Відповідно до закону України «Про страхування» страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування, якщо страхова сума за окремим об'єктом або видом страхування перевищує 10% сплаченого статутного капіталу і сформованих страхових резер-вів, причому в перестрахування можна передати суму ризику, що не перевищує 50% фактично сформованих резервів за ризикови-ми видами страхування.

Особливість процесу перестрахування полягає в тім, що по-вну відповідальність перед страхувальником несе прямий страхо-вик, тобто цедент. Згода страхувальника на передачу частки ри-зику перестраховику не потрібна. He існує ніяких договірних вза-ємин між страхувальником і перестраховиком. Взаємини цедента і перестраховика, у свою чергу, регулюються договором пере-страхування.

У перестрахуванні важливе значення має встановлення пра-вильного ліміту перестрахування, оскільки разом з переданою ча-сткою ризику передається і частка отриманого цедентом страхо