Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.2. Термінологічний словник : Страхування : Бібліотека для студентів

8.2. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Акт про нещасний випадок - документ, що складається ад-міністрацією і комітетом професійної спілки підприємства чи уста-нови, якщо з їхнім працівником стався нещасний випадок, пов'яза-ний з виконанням службових обов'язків. У випадках із пасажиром відповідний документ складається на транспорті. У разі якщо потер-пілий застрахований від нещасних випадків, акт надсилається до страхової організації з метою оформлення страхових виплат.

Ануїтет - договір страхування пенсій або ренти, за яким стра-хувальникові виплачується визначена річна сума доходу протягом життя на умовах попередньої сплати одноразової страхової премії.

Асистанс - перелік послуг (у рамках договору страхуван-ня), які надаються в потрібний момент через медичне, технічне і фінансове сприяння. Широко використовується в зарубіжних кра-їнах для забезпечення безпеки подорожуючих під час поїздок за кордон (у разі хвороби, нещасного випадку).

Викупівельна сума - частина резерву внесків на день при-пинення страхувальником сплати внесків, яка підлягає виплаті йому за договорами страхування життя в разі припинення дії до-говору. Розмір викупівельної суми залежить від тривалості часу, який пройшов від початку дії договору страхування і терміну, на який він був укладений. Викупівельна сума може бути виплачена страхувальнику, якщо від початку дії договору страхування ми-нуло не більше 6 місяців. У разі смерті страхувальника викупіве-льна сума виплачується вигодонабувачу (спадкоємцю). Розмір

викупівельної суми визначається за спеціальними таблицями, складеними страховиком.

Дієздатність - властивість своїми діями набувати права і породжувати для себе юридичні обов'язки. Для фізичної особи дієздатність виникає при досягненні повноліття, коли громадянин може здійснювати самостійно різні догоди і нести майнову від-повідальність за свої протиправні дії. Якщо громадянин внаслі-док душевних хвороб або слабкості розуму не може усвідомлю-вати значення своїх дій чи керувати ними, то суд має право ви-знати його недієздатним і встановити над ним опіку.

Довічна страхова рента - різновид особистого страхування, регулярний дохід, що виплачується застрахованій особі до кінця її життя з фонду, нагромадженого за рахунок страхових внесків.

Змішане страхування життя - вид особистого страхуван-ня, у якому передбачається страхове покриття кількох несумісних ризиків. Найчастіше змішане страхування життя включає покрит-тя на випадок смерті за будь-якою подією протягом дії договору, при дожитті до закінчення договору і при нанесенні шкоди здо-ров'ю внаслідок нещасного випадку.

Інвалідність - постійна чи тривала, повна чи часткова втра-та працездатності внаслідок каліцтва або хвороби. Інвалідами ви-значаються особи, які втратили працездатність на тривалий тер-мін внаслідок стійкого порушення функцій організму. Залежно від ступеня втрати працездатності інвалідність поділяється на три групи: I група (встановлюється при повній постійній або тривалій втраті працездатності громадянам, яким необхідна постійна до-помога), II група (встановлюється особам, які постійно чи на три-валий час втратили працездатність або здатні виконувати окремі види роботи в спеціально створених умовах, якщо характер фун-кціональних порушень організму не вимагає постійної сторонньої допомоги), III група (встановлюється при значному зниженні працездатності, яка викликала необхідність переведення робітни-ка на роботу з іншою професією нижчої кваліфікації). Інвалід-ність встановлюється лікарняними експертними комісіями.

Лікувально-профілактичні установи - медичні установи, до яких належать лікувальні, лікувально-профілактичні установи особливого типу (лепрозорії), диспансери, амбулаторнополіклінічні установи, установи швидкої і невідкладної медичної допомоги, переливання крові, охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні установи.

Медична допомога - допомога, яка надається населенню при захворюваннях та каліцтвах у таких організаційних формах, як швидка допомога, амбулаторна, стаціонарна, санаторно-курортна допомога, допомога вдома.

Медичні послуги - становлять необхідний набір медичних та технічних дій, а також маніпуляцій, що мають закінчене зміс-тове навантаження при досягненні мети лікарського призначення. Медичні послуги поділяються на стандартні (здебільшого нада-ються за однаковою технологією будь-яким категоріям хворих і мають відносно стійке ціноутворення) та індивідуальні (характе-ризуються широким набором різних дій і маніпуляцій, викорис-танням різних лікарських препаратів тощо і мають лише часткову відносну стійкість ціноутворення).

Непрацездатність - неможливість продовжувати свою професійну діяльність внаслідок медичного (захворювання, трав-ма, допологова та післяпологова відпустка тощо) і спеціальних протипоказань (карантин, догляд за хворим членом сім'ї, тощо).

Нещасний випадок - пожежа, дорожньо-транспортна ава-рія, катастрофа, отруєння хімічними продуктами чи інша подія, що спричинила смерть або каліцтво застрахованої особи, пошко-дження або знищення застрахованого майна.

Норма дохідності у страхуванні життя - відсоток, який нараховується страховиком на резерв внесків із страхування жит-тя та пенсій при використанні його як кредитних ресурсів. Норма дохідності враховується при визначенні початкових внесків стра-хувальників за укладеними договорами.

Редуціювання страхової суми - зменшення початкової страхової суми за договорами страхування життя. Редуціювання страхової суми пов'язане з достроковим припиненням страхува-льником сплати страхових внесків і набуттям їм права на одер-жання викупної суми. Якщо страхувальник не одержав страхової суми, то страхова компанія може здійснити редуціювання стра-хової суми.